Avtal om distansarbete Fyll i mallen

Hur fungerar det?

1. Välj den här mallen

Börja genom att klicka på "Fyll i mallen"

1 / Välj den här mallen

2. Fyll i dokumentet

Besvara några få frågor, så skapas dokumentet automatiskt.

2 / Fyll i dokumentet

3. Spara - Skriv ut

Dokumentet är klart. Du kommer att få det i Word- och PDF-format. Du kan ändra det.

3 / Spara - Skriv ut

Avtal om distansarbete

Senast ändrat Senast ändrat 2024-01-13
Format FormatWord och PDF
Storlek Storlek3 till 5 sidor
Fyll i mallen

Senast ändratSenast ändrat: 2024-01-13

FormatTillgängliga format: Word och PDF

StorlekStorlek: 3 till 5 sidor

Fyll i mallen

Ett avtal om distansarbete upprättas mellan en arbetsgivare och en arbetstagare och reglerar villkoren kring hur en anställning ska utföras på annan plats än hos arbetsgivaren. Detta dokument kan antingen användas för att upprätta ett nytt anställningsavtal med en ny arbetstagare, där anställningen helt eller delvist kommer att utföras på distans, eller för att ändra villkoren kring arbetsplats för en befintlig arbetstagare. För en befintlig arbetstagare kan detta dokument antingen upprättas för en period eller för anställningen i sin helhet, avtalet kan alltså innebära att distansarbete ska ske under en viss period eller utan begränsing i tiden.

Ska en ny anställning påbörjas och arbetet ska utföras på plats hos arbetsgivaren ska i stället ett allmänt anställningsavtal upprättas.


Hur fungerar det?

Detta dokument kan antingen upprättas som ett nytt anställningsavtal eller som ett tilläggsavtal till ett redan existerande anställningsavtal. Upprättas det som ett tilläggsavtal behöver det inte vara alls lika omfattande som ett fullständigt anställningsavtal, i och med att det anställningsavtal som upprättats sedan tidigare fortsätter att gälla parallellt. Vad som framgår av detta avtal får dock företräde framför anställningsavtalet.

Upprättas detta dokument som ett tilläggsavtal behöver det endast regleras hur distansarbetet ska gå till. Det bör till att börja med klargöras hur länge distansarbetet ska pågå, om arbetet ska utföras på distans på heltid eller endast på deltid och vilka arbetstider som gäller. Vidare bör det regleras vem som ska stå för eventuellt arbetsmaterial samt hur arbetstagaren ska vara försäkrad. Ska distansarbetet endast pågå under en period får anställningsavtalet full verkan när detta avtal och distansarbetet upphör.

Upprättas detta dokument som ett anställningsavtal ska utöver vad som framgår ovan även arbetsbeskrivning, arbetsuppgifter, tillträdesdag, anställningsform, arbetstider, lön och andra förmåner framgå. Gällande anställningsform ska det klargöras om anställningen ska ingås tillvidare eller på bestämd tid. En anställning som löper tillsvidare ska sägas upp för att upphöra att gälla och även uppsägningstid ska då framgå av avtalet.

En anställning som löper på bestämd tid, d.v.s. en visstidsanställning, upphör vid ett i förväg bestämt datum. Rör det sig om en provanställning ska prövotiden framgå samt villkoren kring dess upphörande eller övergång till annan anställningsform efter prövotidens slut. Utöver vad som redan presenterats ska även semestervillkor, eventuell anslutning till kollektivavtal och försäkringar som arbetsgivaren ska teckna för arbetstagaren inkluderas.

Ett kollektivavtal är en frivillig överenskommelse mellan en arbetsplats och ett fackförbund, d.v.s. arbetstagarorganisation, men anses vara en del av det personliga anställningsavtalet. Är arbetsgivaren anknuten till ett kollektivavtal måste därför arbetstagaren informeras om detta. De flesta arbetsvillkoren finns i ett kollektivavtal vilket innebär att arbetstagaren inte måste förhandla om mycket annat än lön vid ingående av anställning.

När avtalet är upprättat ska det signeras av båda parter. Var part bör därefter behålla var sitt exemplar.


Tillämplig lag

Arbetstidslag (1982:673)

Lag (1991:1047) om sjuklön

Lag (1982:80) om anställningsskydd

Lag (1976:580) om medbestämmande i arbetslivet

Lag (1915:218) om avtal och andra rättshandlingar på förmögenhetsrättens område

Semesterlag (1977:480)


Ändra mallen?

Du fyller i ett formulär. Dokumentet utarbetas direkt efter hand som du besvarar frågorna.

Till sist får du det i Word- och PDF-format. Du kan ändra och återanvända det.

Fyll i mallen