Jämställdhetspolicy Fyll i mallen

Hur fungerar det?

1. Välj den här mallen

Börja genom att klicka på "Fyll i mallen"

1 / Välj den här mallen

2. Fyll i dokumentet

Besvara några få frågor, så skapas dokumentet automatiskt.

2 / Fyll i dokumentet

3. Spara - Skriv ut

Dokumentet är klart. Du kommer att få det i Word- och PDF-format. Du kan ändra det.

3 / Spara - Skriv ut

Jämställdhetspolicy

Senast ändrat Senast ändrat 2024-03-05
Format FormatWord och PDF
Storlek Storlek2 till 3 sidor
Fyll i mallen

Senast ändratSenast ändrat: 2024-03-05

FormatTillgängliga format: Word och PDF

StorlekStorlek: 2 till 3 sidor

Fyll i mallen

En jämställdhetspolicy upprättas av en arbetsgivare och fungerar som ett internt regelverk på arbetsplatsen. En policy om jämställdhet syftar till att kvinnor och män ska behandlas på lika villkor.


Vad är det för något?

En policy om jämställdhet syftar till att skapa en jämställd atmosfär på en arbetsplats mellan kvinnor och män. En policy fungerar som en intern regel som alla på arbetsplatsen i fråga ska följa. Att behandla personer olika beroende på kön är olagligt och klassas som diskriminering. En arbetsgivare med fler än 25 stycken anställda ska dokumentera de aktiva åtgärder som vidtas för att motverka att diskriminering uppkommer. Detta kan enkelt göras genom att upprätta en policy.

Även om en arbetsgivare har mindre än 25 anställda är det ändå en god idé att upprätta en policy då det blir mer lättillgängligt och tydligt vad som faktiskt gäller.


Hur fungerar det?

Det finns inga direkta regler för hur en policy ska utformas och vad som ska framgå men det är viktigt att den är konkret och tydlig så att alla medarbetare kan ta till sig innehållet.

För att skapa en förståelse kring varför policyn är upprättad är det bra om syftet med policyn framgår. Det kan även vara en god idé att tydliggöra med exempel vad som definieras som diskriminering på grund av kön. På så sätt skapas en tydlig bild av vad policyn tar sikte på. För att parterna som omfattas av policyn ska få en klar bild om vad som förväntas av dem bör även deras skyldigheter samt ansvar inkluderas.

Det ställs inte upp något krav på att policyn signeras efter att den upprättas men kan göras om så önskas. När policyn är färdigställd måste alla berörda personer meddelas och policyn ska därefter vara lättillgänglig på arbetsplatsen.

Vid upprättande av anställningsavtal bör det även i dessa nämnas att gällande policys på arbetsplatsen utgör en del av anställningsavtalet.


Andra riktlinjer som kan vara av intresse att fastställa i en policy

Utöver en jämställdhetspolicy är det viktigt att en arbetsgivare upprättar en policy om arbetsmiljö och säkerhet för att klargöra hur arbetet kring detta ska skötas på arbetsplatsen samt en informationssäkerhetspolicy för att reglera hur arbetet för att skydda information och undvika att obehöriga ges åtkomst ska se ut.

Kommer arbetsgivarens verksamhet på någon sätt i kontakt med barn, som t.ex. vid förskoleverksamhet, ska även en barnsäkerhetspolicy upprättas för att fastställa hur barns säkerhet ska garanteras.

Det är även viktigt att upprätta en personuppgiftspolicy för att reglera och klargöra hur arbetstagarnas personuppgifter kommer användas och lagras. Har arbetsgivaren en webbplats ska även en specifik personuppgiftspolicy som gäller för webbplatsen upprättas. En sådan reglerar hur webbplatsens användares personuppgifter behandlas. Utöver detta bör även en cookiepolicy upprättas för en arbetsgivare som har en webbplats. En sådan behandlar hur små textfiler som lagrar information på användarens dator behandlas. Cookies räknas många gånger som personuppgifter varför det är extra viktigt att det regleras.

Utöver vad som föreskrivits ovan kan det vara en god idé att upprätta en krishanteringspolicy, en diskrimineringspolicy och en alkohol- och drogpolicy. En krishanteringspolicy reglerar hur en krissituation ska hanteras på arbetsplatsen, t.ex. brand, stöld eller dödsfall. En diskrimineringspolicy syftar till att säkerställa att en person inte missgynnas eller särbehandlas p.g.a. någon av de sju diskrimineringsgrunderna (d.v.s. kön, könsöverskridande identitet, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning och ålder) och en alkohol- och drogpolicy fastställer hur arbetsgivaren ser på deras anställdas alkohol- och droganvändning.

Säljer arbetsgivaren varor eller tjänster är det även viktigt att upprätta en reklamationspolicy för att klargöra för köparen hur denne ska gå tillväga om det uppstår fel i vad som köpts. Säljer arbetsgivaren varor i butik kan även en policy gällande öppet köp och bytesrätt upprättas om så önskas. En sådan reglerar kundernas möjligheter att ångra ett köp och antingen få pengarna tillbaka eller byta till en annan vara. Säljer arbetsgivaren varor online ska i stället en retur- och återbetalningspolicy upprättas för att behandla detta. Erbjuds leverans till kunderna kan även en leveranspolicy upprättas för att reglera hur detta går till.


Tillämplig lag

Diskrimineringslag (2008:567)


Ändra mallen?

Du fyller i ett formulär. Dokumentet utarbetas direkt efter hand som du besvarar frågorna.

Till sist får du det i Word- och PDF-format. Du kan ändra och återanvända det.

Fyll i mallen