Underrättelse om avskedande Fyll i mallen

Hur fungerar det?

1. Välj den här mallen

Börja genom att klicka på "Fyll i mallen"

1 / Välj den här mallen

2. Fyll i dokumentet

Besvara några få frågor, så skapas dokumentet automatiskt.

2 / Fyll i dokumentet

3. Spara - Skriv ut

Dokumentet är klart. Du kommer att få det i Word- och PDF-format. Du kan ändra det.

3 / Spara - Skriv ut

Underrättelse om avskedande

Senast ändrat Senast ändrat 2024-01-22
Format FormatWord och PDF
Storlek Storlek1 sida
Fyll i mallen

Senast ändratSenast ändrat: 2024-01-22

FormatTillgängliga format: Word och PDF

StorlekStorlek: 1 sida

Fyll i mallen

Om en arbetsgivare har skäl att avskeda en anställd ska hen först underrättas, d.v.s. meddelas. Detta dokument fungerar alltså som en förvarning om att avskedande kommer ske.

I samband med att arbetstagaren underrättas ska även eventuell fackorganisation varslas, d.v.s. meddelas om den kommande åtgärden.


Vad är det för något?

Innan ett avskedande kan ske krävs att arbetstagaren i fråga förvarnas om den framtida åtgärden. Anledningen till detta är att arbetstagaren har rätt att överlägga avskedandet med arbetsgivaren och eventuell facklig organisation. Detta dokument fungerar alltså som en notifikation om att avskedande övervägs.


Ett avskedande innebär att arbetstagaren tvingas avsluta sin anställning, utan att hänsyn tas till eventuell uppsägningstid. Det kan bli aktuellt när en arbetstagare handlar på ett sätt som medför att hens förtroende allvarligt rubbas. För att så ska bli fallet krävs att arbetstagaren allvarligt åsidosätter sina skyldigheter, hit räknas händelser som t.ex. utgör brott eller illojal konkurrens.


Hur fungerar det?

Det är arbetsgivarens uppgift att underrätta arbetstagaren om ett kommande avskedande. Detta ska göras senast en vecka innan avskedandet Det finns inga formkrav för hur en underrättelse om avskedande ska utformas men då bevisbördan, gällande huruvida det skett eller inte, ligger hos arbetsgivaren är det att föredra om det görs skriftligt. Underrättelsen bör upprättas i två exemplar så att arbetsgivaren kan behålla ett och lämna ett till arbetstagaren. Det bör även signeras innan det överlämnas.

Tillämplig lag

Lag (1982:80) om anställningsskydd


Ändra mallen?

Du fyller i ett formulär. Dokumentet utarbetas direkt efter hand som du besvarar frågorna.

Till sist får du det i Word- och PDF-format. Du kan ändra och återanvända det.

Fyll i mallen