Volontäravtal Fyll i mallen

Hur fungerar det?

1. Välj den här mallen

Börja genom att klicka på "Fyll i mallen"

1 / Välj den här mallen

2. Fyll i dokumentet

Besvara några få frågor, så skapas dokumentet automatiskt.

2 / Fyll i dokumentet

3. Spara - Skriv ut

Dokumentet är klart. Du kommer att få det i Word- och PDF-format. Du kan ändra det.

3 / Spara - Skriv ut

Volontäravtal

Senast ändrat Senast ändrat 2024-02-12
Format FormatWord och PDF
Storlek Storlek2 till 3 sidor
Fyll i mallen

Senast ändratSenast ändrat: 2024-02-12

FormatTillgängliga format: Word och PDF

StorlekStorlek: 2 till 3 sidor

Fyll i mallen

Ett volontäravtal innehåller villkor för ett volontärarbete. Ett voluntärarbete är oftast oavlönat men ibland kan en symbolisk ersättning utgå. Det är vidare inte ovanligt att andra typer av förmåner ingår som t.ex. bostad eller mat.


Vad är det för något?

Ett volontärarbete skiljer sig från ett vanligt arbete på så sätt att ingen lön utgår. Den som volontärarbetar gör det utan ekonomiskt vinstintresse. Syftet kan i stället vara allmännyttigt eller egennyttigt p.g.a. eget intresse kopplat till verksamheten i fråga.

Ett volontäravtal fastställer villkoren för arbetet och är mer eller mindre utformat som ett anställningsavtal. De arbetsrättsliga reglerna är dock inte tillämpliga och inte heller eventuellt kollektivavtal.


Hur fungerar det?

Ett volontäravtal upprättas mellan volontärarbetaren och det företag/förening/stiftelse där volontäravtalet ska utföras. Samtliga villkor för arbetet bör framgå för att undvika tvister om vad som kommit överens om. Viktigt är att det tydligt framgår att det är ett volontärarbete för att undvika risk att volontären misstar avtalet för ett serviceavtal, konsultavtal eller anställningsavtal. Syftet med de senare tre avtalen är att den som utför arbetet ska tilldelas ersättning i utbyte mot arbetskraft medan syftet med ett volontärarbetet är bidra till välgörenhet.

Av avtalet ska uppgifter till parterna framgå, en beskrivning av det arbete som ska utföras, avtalsperiod samt övriga skyldigheter som läggs på avtalsparterna. Ska voluntären tilldelas några förmåner som t.ex. mat, arbetsbil eller liknande ska detta också framgå. Avtalet kan även innehålla bestämmelser om sekretess, d.v.s. förbud för parterna att sprida konfidentiell information till utomstående. Om så önskas kan ett separat mer detaljrikt sekretessavtal upprättas vid sidan av detta.

När avtalet är upprättat ska det signeras av båda parter och var part sedan tilldelas var sitt exemplar.


Tillämplig lag

Lag (1915:218) om avtal och andra rättshandlingar på förmögenhetsrättens område

Får volontärarbetaren någon typ av ersättning, även om den är symbolisk, är inkomstskattelagen (1999:1229) tillämplig.


Ändra mallen?

Du fyller i ett formulär. Dokumentet utarbetas direkt efter hand som du besvarar frågorna.

Till sist får du det i Word- och PDF-format. Du kan ändra och återanvända det.

Fyll i mallen