Sekretessavtal Fyll i mallen

Hur fungerar det?

1. Välj den här mallen

Börja genom att klicka på "Fyll i mallen"

1 / Välj den här mallen

2. Fyll i dokumentet

Besvara några få frågor, så skapas dokumentet automatiskt.

2 / Fyll i dokumentet

3. Spara - Skriv ut

Dokumentet är klart. Du kommer att få det i Word- och PDF-format. Du kan ändra det.

3 / Spara - Skriv ut

Sekretessavtal

Senast ändrat Senast ändrat 2024-02-17
Format FormatWord och PDF
Storlek Storlek1 till 2 sidor
4,4 - 19 röster
Fyll i mallen

Senast ändratSenast ändrat: 2024-02-17

FormatTillgängliga format: Word och PDF

StorlekStorlek: 1 till 2 sidor

Betyg: 4,4 - 19 röster

Fyll i mallen

Ett sekretessavtal är en juridisk överenskommelse mellan två eller flera parter som förbinder sig att inte sprida vidare information som omfattas av avtalet till någon utomstående. Syftet med avtalet är att skydda viss information från allmänhetens kännedom.

Ett sekretessavtal upprättas ofta i samband med anställningar eller andra typer av affärsrelationer. Med ett sekretessavtal kan en arbetsgivare eller företagare säkra företagsinformation och därmed undvika att exempelvis finansiell eller teknisk information, kundlistor och liknande sprids till allmänheten. Upprättas inte ett sekretessavtal finns det ingenting som hindrar någon, som tagit del av känslig företagsinformation, att sprida detta vidare, vilket kan få förödande konsekvenser för företaget som informationen gäller.


Vad innebär sekretess?

Med sekretess förstås information som inte ska lämnas ut och få karaktär av en offentlig handling. Om en uppgift är sekretessbelagd har de personer som tilldelas information om uppgiften tystnadsplikt. De förbjuds alltså att sprida vidare informationen.


Olika typer av sekretessavtal

Sekretessavtal kan antingen vara ensidiga eller ömsesidiga. Skillnaden dem emellan är om det endast är ena avtalsparten eller båda som ska ha tystnadsplikt. Ska ena parten lämna information till den andra, som denne ska hemlighålla, ska ett ensidigt sekretessavtal upprättas. Ska i stället båda parter dela konfidentiell information med varandra ska ett ömsesidigt sekretessavtal upprättas.


Hur fungerar det?

Det finns inga specifika formkrav gällande sekretessavtal, d.v.s. krav som måste vara uppfylla för att avtalet ska anses giltigt. Både muntliga och skriftliga avtal är gällande men för att undvika eventuella tvister är skriftliga att föredra.

Att tänka på vid utformandet av ett sekretessavtal är först och främst vilka som ska omfattas av avtalet och därmed tystnadsplikten. Vidare bör bakgrunden till sekretessen framgå, d.v.s. varför informationen ska sekretessbeläggas, samt samarbetet, d.v.s. vad som ska sekretessbeläggas. Ska någon person, hos t.ex. ett företag som är avtalspart, undantas sekretessen bör även detta framgå.

När avtalet är upprättat ska det signeras av samtliga parter. För att undvika eventuell framtida tvist bör varje part, efter signering, behålla var sin kopia av avtalet. Bryter någon part mot vad som överenskommits i ett sekretessavtal kan denne, förutsatt att det framgår av avtalet, förläggas med vite, d.v.s. bli skyldig att betala en straffavgift. Även skadestånd kan bli aktuellt.


Tillämplig lag

Lag (1915:218) om avtal och andra rättshandlingar på förmögenhetsrättens område

Offentlighets- och sekretesslag (2009:400)


Ändra mallen?

Du fyller i ett formulär. Dokumentet utarbetas direkt efter hand som du besvarar frågorna.

Till sist får du det i Word- och PDF-format. Du kan ändra och återanvända det.

Fyll i mallen