Barnsäkerhetspolicy för webbplats/applikation Fyll i mallen

Hur fungerar det?

1. Välj den här mallen

Börja genom att klicka på "Fyll i mallen"

1 / Välj den här mallen

2. Fyll i dokumentet

Besvara några få frågor, så skapas dokumentet automatiskt.

2 / Fyll i dokumentet

3. Spara - Skriv ut

Dokumentet är klart. Du kommer att få det i Word- och PDF-format. Du kan ändra det.

3 / Spara - Skriv ut

Barnsäkerhetspolicy för webbplats/applikation

Senast ändrat Senast ändrat 2024-03-12
Format FormatWord och PDF
Storlek Storlek3 till 5 sidor
Fyll i mallen

Senast ändratSenast ändrat: 2024-03-12

FormatTillgängliga format: Word och PDF

StorlekStorlek: 3 till 5 sidor

Fyll i mallen

En barnsäkerhetspolicy för en webbplats utgör en uppsättning riktlinjer och åtgärder som syftar till att skydda barn, d.v.s. personer under 18 år, som använder en webbplats från olämpligt innehåll och faror online.

En policy fungerar som ett internt regelverk för den som upprättar den. En barnsäkerhetspolicy för en webbplats bör upprättas då dess innehåll helt eller delvist riktar sig mot barn och fokuset bör vara att skapa en trygg och säker digital miljlö. Barn har rätt till en trygg och säker uppväxt och det är samhällets ansvar att säkerställa detta.

Genom att upprätta en barnsäkerhetspolicy kan en webbplats användare få vägledning och tydlighet hur webbplatsen får användas och vilket innehåll som är tillåtet.

Denna policy kan endast användas för att reglera barnsäkerheten online på en webbplats. För att reglera barnsäkerheten internt i ett företag som t.ex. arbetar med barn ska en specifik policy för detta upprättas.


Hur fungerar det?

En barnsäkerhetspolicy för webbplats upprättas ensidigt av den som äger webbplatsen i fråga. Innehållet gäller sedan för samtliga användre av webbplatsen.

I policyn bör dess syfte och mål definieras, d.v.s. ändamålet som policyn är avsedd att uppnå. Vidare bör även "barn" definieras för att klargöra vem som omfattas av detta begrepp. Det bör även framgå att ett barns vårdnadshavare måste lämna sitt godkännande för att ett barn ska kunna skapa ett användarkonto.

Det bör även funderas över om bestämmelser kring sekretess ska inkluderas. Har inte redan en personuppgiftspolicy upprättats för webbplatsen bör det absolut regleras. Även då en sådan policy redan upprättats kan det fortfarande kort förklaras hur barns personuppgifter samlas in och behandlas.

Har webbplatsen ett innehållsfiltersystem bör det av policyn framgå vilka åtgärder som vidtas för att filtrera och blockera olämpligt eller skadligt innehåll för barn, såsom våld, hat, pornografi eller alkohol-/droginnehåll.

Finns möjlighet för användare av webbplatsen att ladda upp någon typ av eget innehåll såsom t.ex. inlägg, kommentarer eller chattmeddelanden bör reglerna för hur samtliga kommunikationsverktyg får användas inkluderas.

Har ägaren av webbplatsen för avsikt att utbilda sina anställda i syfte att minska risken för att barn far illa på plattsformen bör det framgå hur sådan utbildning ska gå till.

När policyn är upprättad ska den göras tillgänglig på webplatsen så att samtliga användare kan ta del av den. Det ställs inget krav på att policyn signeras men kan göras om så önskas. För att i framtiden försäkra sig om att policyn är relevant bör regelbundna uppdateringar genomföras, det kan inkluderas i policyn hur ofta sådan uppdatering ska ske.


Övriga dokument som kan vara av intresse att upprätta för en webbplats

Utöver en barnsäkerhetspolicy är det viktigt att upprätta en personuppgiftspolicy där det regleras hur användarnas personuppgifter kommer regleras. Även om detta nämns i en barnsäkerhetspolicy bör en personuppgiftspolicy upprättas i och med att en sådan omfattar samtliga användare, och alltså inte bara barn, samt generellt är mer utförlig.

Utöver detta bör även en cookiepolicy upprättas. Cookies utgör små texfiler som lagrar information i webbplatsens användares enheter. De flesta cookies kan identifiera en webbplats användare och klassas då som en personuppgift.


Tillämplig lag

Brottsbalken (1962:700), Brottsbalken innefattar straffbestämmelser för brott som kan begås online som t.ex. olaga hot, kränkningar eller kränkande fotografering.

Dataskyddsförordningen (GDPR)

Lag (2022:482) om elektronisk kommunikation

Lag (2018:1197) om Förenta nationernas konvention om barnets rättigheter

Lag (1998:112) om ansvar för elektroniska anslagstavlor


Ändra mallen?

Du fyller i ett formulär. Dokumentet utarbetas direkt efter hand som du besvarar frågorna.

Till sist får du det i Word- och PDF-format. Du kan ändra och återanvända det.

Fyll i mallen