Samtycke till behandling av personuppgifter GDPR Fyll i mallen

Hur fungerar det?

1. Välj den här mallen

Börja genom att klicka på "Fyll i mallen"

1 / Välj den här mallen

2. Fyll i dokumentet

Besvara några få frågor, så skapas dokumentet automatiskt.

2 / Fyll i dokumentet

3. Spara - Skriv ut

Dokumentet är klart. Du kommer att få det i Word- och PDF-format. Du kan ändra det.

3 / Spara - Skriv ut

Samtycke till behandling av personuppgifter (GDPR)

Senast ändrat Senast ändrat 2024-02-18
Format FormatWord och PDF
Storlek Storlek2 sidor
Fyll i mallen

Senast ändratSenast ändrat: 2024-02-18

FormatTillgängliga format: Word och PDF

StorlekStorlek: 2 sidor

Fyll i mallen

Att samtycka till behandling av personuppgifter innebär att en fysisk person, d.v.s. privatperson, godkänner att ett företag lagrar och hanterar dennes personuppgifter. Med personuppgifter förstås all information som antingen direkt eller indirekt kan identifiera en människa.

För att ett företag ska få behandla personuppgifter krävs att ett frivilligt samtycke inhämtas från den person vars personuppgifter ska behandlas. Detta ska vara klart och tydligt och kan både utformas skriftligt, muntligt och digitalt. Ges samtycket muntligt måste det dock dokumenteras genom exempelvis ljudupptagning för att anses giltigt. Regler för hur personuppgifter får behandlas återfinns i Dataskyddsförordningen (GDPR). Behandlas personuppgifter i strid med vad som där framgår kan företaget i fråga straffas med böter om upp till 4 % av företagets totala globala omsättning eller 200 miljoner kronor.

Ett samtycke om behandling av personuppgifter innebär en rätt för ett företag att behandla de personuppgifter som samtycket avser. Personuppgifter kan t.ex. hanteras genom att de samlas in eller lagras, i samband med att medlemmar registreras på en webbplats eller genom att de lämnas ut vidare till en tredje part för att t.ex. kunna genomföra en leverans av varor. Syftet med personuppgiftshanteringen ska tydligt framgå av samtycket, finns flera syften måste samtliga framgå.

Har ett samtycke redan lämnats och den som utfärdat det ångrar sig ska i stället ett återkallande av samtycke till behandling av personuppgifter upprättas.


Vad är personuppgifter?

All information som antingen direkt eller indirekt kan identifiera en människa räknas som personuppgifter. Exempel på personuppgifter är:

  • Namn
  • Personnummer
  • Adress
  • IP-adress
  • Bankkontonummer
  • Foton


Det finns vidare s.k. känsliga personuppgifter som kräver extra skydd och försiktighet vid behandling. Känsliga personuppgifter anses vara extra privata och kan avslöja känsliga aspekter av en persons liv. Exempel på känsliga personuppgifter är:

  • Etniskt ursprung
  • Religiös övertygelse
  • Hälsotillstånd
  • Sexuell läggning


I grund och botten omfattar begreppet "personuppgifter" all slags information som antingen enskilt eller i kombination med annan information kan användas för att dra slutsatser om en enskild persons identitet.


Hur fungerar det?

Innan en person ger ett samtycke till behandling av personuppgifter ska denne ges information om hur den personliga informationen kommer att behandlas. Görs inte detta kommer samtycket klassas som ogiltigt. Samtycket ska vara frivilligt, tydligt och precist.

När samtycket är upprättat ska det signeras av personen vars personuppgifter det gäller. Är denna person under 13 år ska i stället dennes vårdnadshavare signera dokumentet. Vanligtvis är ett barns föräldrar även dennes vårdnadshavare men annan kan ha utsetts av domstol om föräldrarna inte ansetts lämpliga. Vårdnadshavare är den/de som har det rättsliga ansvaret över ett barn.

När samtycket är signerat ska det överlämnas till företaget som ges tillåtelse att hantera personuppgifterna. För att kunna bevisa att ett samtycke faktiskt har lämnats är det viktigt att företaget förvarar samtycket. Detsamma gäller den person som har lämnat samtycket, på så sätt kan kontrolleras att de uppgifter som behandlas faktiskt stämmer överens med samtyckets omfattning.


Tillämplig lag

Dataskyddsförordningen (General Data Protection Regulation - GDPR)


Ändra mallen?

Du fyller i ett formulär. Dokumentet utarbetas direkt efter hand som du besvarar frågorna.

Till sist får du det i Word- och PDF-format. Du kan ändra och återanvända det.

Fyll i mallen