Överst på sidan
Samtycke till behandling av personuppgifter GDPR Fyll i mallen

Samtycke till behandling av personuppgifter (GDPR)

Senast ändrat
Senast ändrat 2023-03-26
Format
Format Word och PDF
Storlek
Storlek 2 sidor
Fyll i mallen

Information om mallen

Senast ändratSenast ändrat: 2023-03-26

FormatTillgängliga format: Word och PDF

StorlekStorlek: 2 sidor

Fyll i mallen

Hur fungerar det?

1. Välj den här mallen

Börja genom att klicka på "Fyll i mallen"

1 / Välj den här mallen

2. Fyll i dokumentet

Besvara några få frågor, så skapas dokumentet automatiskt.

2 / Fyll i dokumentet

3. Spara - Skriv ut

Dokumentet är klart. Du kommer att få det i Word- och PDF-format. Du kan ändra det.

3 / Spara - Skriv ut

Samtycke till behandling av personuppgifter (GDPR)

Att samtycka till behandling av personuppgifter innebär att en fysisk person lämnar sitt godkännande till ett företag att lagra och hantera hens personuppgifter. Med personuppgifter förstås all information som kan knytas till en människa antingen direkt eller indirekt. Till personuppgifter räknas t.ex. namn, personnummer, adress, foton och telefonnummer.


Vad är det för något?

För att ett företag ska få behandla en fysisk persons personuppgifter krävs att hen har lämnat ett frivilligt samtycke. Detta ska vara klart och tydligt och kan både utformas skriftligt, muntligt och digitalt. Ges samtycket muntligt måste det dock dokumenteras genom exempelvis ljudupptagning för att anses giltigt. Behandlas personuppgifter i strid med GDPR (som är den lag som är aktuell gällande behandling av personuppgifter) kan företaget straffas med böter om upp till 4 % av företagets totala globala omsättning eller 200 miljoner kronor.

Ett samtycke om behandling av personuppgifter innebär att företaget som har inhämtat samtycket ges rätt att behandla personen i frågas personuppgifter. Detta kan ske genom att t.ex. samla in personuppgifter, registrera medlemmar, lagra personuppgifter eller lämna ut personuppgifter till en tredje part. Syftet med personuppgiftshanteringen ska tydligt framgå av samtycket, finns flera syften måste alla framgå.


Hur fungerar det?

Innan en person ger ett samtycke till behandling av personuppgifter ska denne ges information om hur den personliga informationen kommer att behandlas. Görs inte detta kommer samtycket klassas som ogiltigt. Samtycket ska vara frivilligt, tydligt och precist.

När samtycket är upprättat ska det signeras av personen vars personuppgifter det gäller. Är den person vars personuppgifter samtycket gäller under 13 år, är det i stället dennes vårdnadshavare som ska signera dokumentet. Därefter ska det överlämnas till företaget som samtycket har getts till. För att kunna bevisa att ett samtycke faktiskt har getts är det viktigt att företaget förvarar samtycket. Detsamma gäller den person som har gett samtycket, på så sätt kan kontrolleras att de uppgifter som behandlas faktiskt stämmer överens med de samtycke som har lämnats.


Tillämplig lag

Dataskyddsförordningen (General Data Protection Regulation - GDPR)


Ändra mallen?

Du fyller i ett formulär. Dokumentet utarbetas direkt efter hand som du besvarar frågorna.

Till sist får du det i Word- och PDF-format. Du kan ändra och återanvända det.

Fyll i mallen