Överst på sidan
Överlåtelse av immateriella rättigheter Fyll i mallen

Överlåtelse av immateriella rättigheter

Senast ändrat
Senast ändrat 2023-07-03
Format
Format Word och PDF
Storlek
Storlek 2 till 3 sidor
Fyll i mallen

Information om mallen

Senast ändratSenast ändrat: 2023-07-03

FormatTillgängliga format: Word och PDF

StorlekStorlek: 2 till 3 sidor

Fyll i mallen

Hur fungerar det?

1. Välj den här mallen

Börja genom att klicka på "Fyll i mallen"

1 / Välj den här mallen

2. Fyll i dokumentet

Besvara några få frågor, så skapas dokumentet automatiskt.

2 / Fyll i dokumentet

3. Spara - Skriv ut

Dokumentet är klart. Du kommer att få det i Word- och PDF-format. Du kan ändra det.

3 / Spara - Skriv ut

Överlåtelse av immateriella rättigheter

Ett avtal om överlåtelse av immateriella rättigheter ska upprättas då rättigheterna till en immateriell egendom ska gå över från en person till annan t.ex. genom köp eller gåva. En immateriell rättighet är en juridisk rättighet som ger innehavaren kontroll över användningen av viss immateriell egendom.

Detta dokument ska inte förväxlas med ett licensavtal. Ett licensavtal ger en person rätt att nyttja annans immaterialrätt men det sker ingen överlåtelse.


Skillnad på immateriell egendom och immateriella rättigheter

En immateriell egendom är ett verk eller en uppfinning som är skapad av mänsklig kreativitet eller bygger på en idé. Egendomen har ingen materiell/fysisk form men klassas ändå som lös egendom. Exempel på immateriell egendom är konstnärliga verk, varumärken, design och musik.

Immateriella rättigheter är kopplade till immateriell egendom och innebär ett skydd från att obehöriga ska göra intrång i egendomen. Det finns två typer av immateriella rättigheter, upphovsrätt och industriellt rättsskydd.

Upphovsrätt kan förklaras som ett immateriellt ägarskap till ett konstnärligt, litterärt eller medialt verk. Skaparen till ett verk ges per automatik upphovsrätt och det är alltså upp till denne om upphovsrätten ska överlåtas till annan. Upphovsrätt innebär att innehavaren har en ensamrätt att förfoga över verket och bestämma vem som får framställa exemplar av verket och hur/om verket ska göras tillgängligt för allmänheten.

Industriellt rättsskydd skyddar tekniska lösningar samt utseende och form. Hit räknas t.ex. patent, mönsterskydd, rätt till företagsnamn och domännamn.


Hur fungerar det?

Ett avtal om överlåtelse av immateriella rättigheter ska upprättas gemensamt mellan den/de personer som innehar en immaterialrätt och den/de personer som denna rättighet ska överlåtas till. När avtalet är upprättat går ensamrätten och ansvaret för immaterialrätten över till fullo. Om det inte yttryckligen framgår av parternas överenskommelse får överlåtaren efter denna tidpunkt inte längre nyttja immaterialrätten.

Det råder stor ansvarsfrihet vilket innebär att parterna är fria att avtala om innehållet och komma överens om hur omfattaande det ska vara. Både skriftliga och muntliga avtal är giltiga men för att undvika eventuell framtida tvist om vad parterna faktiskt kommit överens om är skriftligt avtal att föredra.

Av avtalet ska det framgå vilka parterna är, vilken/vilka immateriella rättigheter som överlåts, när överlåtelse ska ske samt eventuell ersättning som ska utgå. Ska överlåtaren lämna några garantier ska även detta framgå. Det kan vidare vara en god idé att reglera sekretess för att förhindra att parterna sprider konfidentiell informaiton om varandra till utomstående.

När avtalet är upprättat ska det signeras av samtliga parter och var part bör därefter behålla var sitt exemplar. Gäller överlåtelsen ett varumärke eller en design ska den registreras hos Patent- och registreringsverket. Även överlåtelse av patent kan registreras hos samma myndighet. Upphovsrätten till ett verk är inte registrerat någonstans, vid en överlåtelse som omfattar denna typ av immateriella rättighet behöver parterna alltså inte vända sig till någon myndighet efter upprättat avtal.


Tillämplig lag

Lag (1915:218) om avtal och andra rättshandlingar på förmögenhetsrättens område

Lag (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk

Mönsterskyddslag (1970:485)

Patentlag (1967:837)

Skadeståndslag (1972:207)

Varumärkeslag (2010:1877)


Ändra mallen?

Du fyller i ett formulär. Dokumentet utarbetas direkt efter hand som du besvarar frågorna.

Till sist får du det i Word- och PDF-format. Du kan ändra och återanvända det.

Fyll i mallen