Licensavtal Fyll i mallen

Hur fungerar det?

1. Välj den här mallen

Börja genom att klicka på "Fyll i mallen"

1 / Välj den här mallen

2. Fyll i dokumentet

Besvara några få frågor, så skapas dokumentet automatiskt.

2 / Fyll i dokumentet

3. Spara - Skriv ut

Dokumentet är klart. Du kommer att få det i Word- och PDF-format. Du kan ändra det.

3 / Spara - Skriv ut

Licensavtal

Senast ändrat Senast ändrat 2024-02-26
Format FormatWord och PDF
Storlek Storlek3 till 4 sidor
Fyll i mallen

Senast ändratSenast ändrat: 2024-02-26

FormatTillgängliga format: Word och PDF

StorlekStorlek: 3 till 4 sidor

Fyll i mallen

Ett licensavtal ger en person tillåtelse att nyttja en annan persons immaterialrätt, såsom t.ex. patent eller varumärke.


Vad är det för något?

Immaterialrätten reglerar rätten till skydd för olika typer av immateriell egendom såsom uppfinningar, litterära och konstnärliga verk. Innebörden av immaterialrättsligt skydd är att uppfinnaren/skaparen till den immateriella egendomen har ensamrätt till den.

Det finns flera olika licensavtal och en licens kan ges för samtliga produkter och tjänster på immaterialrättens område. Licensavtal kan delas upp i patentlicenser, know-how-licenser, varumärkeslicenser och upphovsrättslicenser.

Genom att upprätta ett licensavtal kan en annan person ges rättighet att använda sig av den immateriella egendomen i utbyte mot ersättning. Avtalet reglerar då villkoren för hur ett sådant användande ska gå till. En licens kan antingen vara enkel eller exklusiv. En exklusiv licens innebär att licenstagaren tillåts nyttja den immateriella egendomen med ensamrätt, d.v.s. att ingen annan tillåts nyttja egendomen. En enkel licens skiljer sig på så sätt att den inte medför någon ensamrätt.


Hur fungerar det?

Ett licensavtal upprättas mellan licensgivaren, t.ex. en uppfinnare eller patenthavare, och licenstagaren, d.v.s. den person som ska ges nyttjanderätt till en immaterialrättslig egendom. Äganderätten till den rättighet som ska licenseras förblir hos licensgivaren. Ska äganderätten gå över ska ett överlåtelseavtal upprättas i stället, följden av detta blir att den som överlåter den immateriella rättigheten förlorar sin rätt till den.

Det finns ingen direkt lag som reglerar licensavtal utan parterna kan mer eller mindre utforma detta fritt. Av licensavtalet ska dock parterna och deras kontaktuppgifter framgå, både företag och privatpersoner kan vara avtalsparter. Vidare ska den immaterialrättsliga egendomen presenteras tillsammans med de villkor som ska gälla vid nyttjande av immaterialrätten. Villkoren bör bl.a. omfatta parternas ansvarsförhållanden, vilken ersättning som ska utgå, vad som händer vid avtalsbrott samt avtalsperiod. Gällande det senare kan parterna antingen komma överens om att licensen ska löpa på bestämd tid eller tillsvidare.

När avtalet är upprättat ska det signeras av parterna, var part ska därefter behålla var sitt exemplar.


Tillämplig lag

Lag (1915:218) om avtal och andra rättshandlingar på förmögenhetsrättens område

Lag (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk

Mönsterskyddslag (1970:485)

Patentlag (1967:837)

Varumärkeslag (2010:1877)


Ändra mallen?

Du fyller i ett formulär. Dokumentet utarbetas direkt efter hand som du besvarar frågorna.

Till sist får du det i Word- och PDF-format. Du kan ändra och återanvända det.

Fyll i mallen