Avtal om copywriting Fyll i mallen

Hur fungerar det?

1. Välj den här mallen

Börja genom att klicka på "Fyll i mallen"

1 / Välj den här mallen

2. Fyll i dokumentet

Besvara några få frågor, så skapas dokumentet automatiskt.

2 / Fyll i dokumentet

3. Spara - Skriv ut

Dokumentet är klart. Du kommer att få det i Word- och PDF-format. Du kan ändra det.

3 / Spara - Skriv ut

Avtal om copywriting

Senast ändrat Senast ändrat 2024-02-10
Format FormatWord och PDF
Storlek Storlek4 till 7 sidor
Fyll i mallen

Senast ändratSenast ändrat: 2024-02-10

FormatTillgängliga format: Word och PDF

StorlekStorlek: 4 till 7 sidor

Fyll i mallen

Detta avtal upprättas mellan en copywriter och en person, fysisk eller juridisk, som önskar få hjälp med utformning av diverse texter. Oftast är det företag som använder sig av en copywriter inför t.ex. en reklamkampanj.

Detta avtal utgör inte ett anställningsavtal utan kan endast användas då en tjänst köps av en copywriter, det är alltså en typ av serviceavtal. För att detta avtal ska kunna användas ska alltså copywritern i fråga frilansa.

Vad är en copywriter?

En copywriter är en kommersiell skribent som skriver på uppdrag av annan. En copywriter kan förklaras som en reklamskribent och ett skrivuppdrag kan avse allt från en slogan eller text på en produktförpackning till säljbrev, annonser och nyhetsbrev. En copywriter kan mer eller mindre utföra alla typer av skribentjobb som är kopplade till reklam och PR.

Hur kan detta avtal användas?

Ett avtal om copywriting upprättas för att fastställa samtliga villkor som ska gälla för utförandet av arbetet. Av avtalet bör det framgå vilka parterna är, vad som förväntas av copywritern, avtalsperiod, hur ersättning ska regleras, vad som händer vid avtalsbrott, vilken typ av kommunikation som ska ske mellan parterna under avtalsperioden o.s.v.

Gällande avtalsperiod kan avtalet antingen upprättas på bestämd tid, d.v.s. mellan i förväg bestämda datum, eller tillsvidare, d.v.s. fram till någon av parterna säger upp avtalet. För avtal som löper tillsvidare bör därför uppsägningstid framgå av avtalet. Uppsägningstiden är den period som avtalet fortsätter att gälla från att ena parten meddelat den andra att avtalet önskas frånträdas. Uppsägningstiden kan t.ex. uppgå till ett par veckor eller månader. Även för avtal som löper på bestämd tid kan uppsägningstid bli aktuellt. Så är fallet om copywritern fortsätter att utföra arbete för kundens räkning efter avtalsperioden löpt ut. Vid en sådan situation anses avtalet förlängt tillsvidare.

Ska parterna vara bundna av ett konkurrensförbud eller sekretess ska även detta framgå av avtalet. Om så önskas kan även ett konkurrensavtal samt ett sekretessavtal upprättas separat, detta kan vara en god idé om situationen kring konkurrens och/eller sekretess är komplex. Ett konkurrensförbud innebär för copywritern ett förbud att ta anställning eller uppdrag hos en med kunden konkurrerande verksamhet. Även att starta en egen konkurrera verksamhet omfattas av sådant förbud. För motparten, d.v.s. den som copywritern ska utföra arbete år, innebär konkurrensförbudet ett förbud att anlita annan att utföra liknande uppdrag som copywritern i fråga. Det medför alltså en exklusiv rätt för copywritern att upprätta texter på området åt motparten i fråga. Att vara bunden av sekretess innebär ett förbud att sprida konfidentiell information om varandra till någon utomstående person.

Då copywritern skapar texter åt annan för annans brukande är det viktigt att även reglera upphovsrätt, d.v.s. vem som ska ha äganderätten till det arbete som framställs. Vanligast är att denna tillfaller den som copywritern utför arbetet åt.

När avtalet är upprättat ska det signeras av båda parter och var part bör därefter behålla var sitt exemplar.

 

Tillämplig lag

Lag (1915:218) om avtal och andra rättshandlingar på förmögenhetsrättens område

Lag (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk

 

Ändra mallen?

Du fyller i ett formulär. Dokumentet utarbetas direkt efter hand som du besvarar frågorna.

Till sist får du det i Word- och PDF-format. Du kan ändra och återanvända det.

Fyll i mallen