Allmänt konkurrensavtal Fyll i mallen

Hur fungerar det?

1. Välj den här mallen

Börja genom att klicka på "Fyll i mallen"

1 / Välj den här mallen

2. Fyll i dokumentet

Besvara några få frågor, så skapas dokumentet automatiskt.

2 / Fyll i dokumentet

3. Spara - Skriv ut

Dokumentet är klart. Du kommer att få det i Word- och PDF-format. Du kan ändra det.

3 / Spara - Skriv ut

Allmänt konkurrensavtal

Senast ändrat Senast ändrat 2024-04-18
Format FormatWord och PDF
Storlek Storlek1 till 2 sidor
Fyll i mallen

Senast ändratSenast ändrat: 2024-04-18

FormatTillgängliga format: Word och PDF

StorlekStorlek: 1 till 2 sidor

Fyll i mallen

Ett konkurrensavtal upprättas mellan två eller flera parter som önskar reglera och begränsa möjligheten till konkurrens. Med konkurrens förstås att det finns flera aktörer på en marknad som kämpar om samma kunder. För att vara konkurrenskraftig och lyckas på en marknad där stor konkurrens råder måste företagen på den aktuella marknaden hitta någonting som särskiljer deras produkter eller tjänster från övriga aktörer, det kan t.ex. vara att de erbjuder ett mer förmånligt pris eller en högre kvalitet.

Situationer då ett konkurrensavtal kan vara en god idé att upprätta är t.ex. i samband med att olika typer av samarbetsavtal upprättas. Det kan t.ex. vara i samband med att ett leveransavtal, återförsäljaravtal, aktieägaravtal eller serviceavtal. Genom att reglera konkurrensmöjligheten kan parterna i t.ex. ett samarbetsavtal undvika att någon av dem startar en med samarbetet konkurrerande verksamhet eller på annat sätt involverar sig i en konkurrerande verksamhet. Att låta konkurrensen vara fri vid en sådan situation kan få negativa konsekvenser då parterna i ett samarbetsavtal kan använda intern information för egen vinning vid eventuell uppstart av egen konkurrerande verksamhet.

Exempel: Fyra personer äger ett aktiebolag tillsammans. De har arbetat i flera års tid med att skapa en bra produkt med låg tillverkningskostnad och har efter hårt arbete lyckats ta sig in på marknaden. Utan ett konkurrensavtal skulle någon av parterna kunna frånträda aktiebolaget och starta en egen konkurrerande verksamhet och ta med sig dyrbar information och erfarenheter som t.ex. skulle kunna snabba på framställningsprocessen. Detta riskerar att aktiebolaget skadas och tappar försäljning. Information som räknas som en företagshemlighet är dock skyddad av lag oavsett om det avtalats om konkurrensförbud (lagen (2018:558) om företagshemligheter).

Finns ett upprättat konkurrensavtal finns ingen möjlighet för parterna att handla på detta sätt utan parterna är mer trygga i sitt arbete. Ett konkurrensförbud täcker inte de situationer då en part t.ex. vill starta upp en egen verksamhet på en annan marknad.

Detta dokument kan användas för i princip alla typer av reglering av konkurrens men önskas konkurrens regleras i ett anställningsförhållande ska i stället ett konkurrensavtal för denna specifika situation upprättas. Är syftet med upprättandet endast att skydda konfidentiell information från att komma ut till obehöriga är det i stället ett sekretessavtal som ska upprättas. Ett konkurrensavtal kan vidare kompletteras med ett sekretessavtal då det senare kan vara betydligt mer omfattande än ett konkurrensavtal som måste vara skäligt för att vara juridiskt bindande.


Hur fungerar det?

Ett avtal om konkurrens upprättas gemensamt av parterna i ett redan upprättat avtal som önskar reglera och begränsa konkurrensmöjligheterna. I avtalet ska det till att börja med framgå vilka parterna är samt vilket förhållande de har till varandra, d.v.s. vilket tidigare avtal de har upprättat mellan varandra som ligger till grund för upprättandet av konkurrensavtalet. Vidare ska konkurrensförbudet definieras, parterna måste alltså fastställa vad som omfattas av förbudet och räknas som konkurrens. Ett konkurrensförbud ska vara begränsat i tid och det ska alltså av avtalet framgå hur länge parterna ska vara bundna av det. Normalt sträcker sig förbudet under avtalsperioden samt en tid därefter, d.v.s. efter att originalavtalet löpt ut. En riktlinje är att ett konkurrensförbud inte ska gälla i längre än 18 månader från att avtalet som ligger till grund för konkurrensavtalet upphört, i undantagsfall kan det stäcka sig upp till 24 månader därefter. Ska konkurrensförbudet endast vara gällande inom ett visst geografiskt område, t.ex. inom en viss stad eller visst land ska även detta framgå.

En viktig aspekt att täcka vid upprättandet av ett konkurrensavtal är vad som händer om någon av parterna bryter mot konkurrensförbudet. Vanligt är att en person som bryter mot ett konkurrensförbud föreläggs med vite, d.v.s. blir skyldig att ersätta övriga parter med ett förbestämt belopp i pengar. Det bör utöver detta även klargöras hur en eventuell tvist ska lösas mellan parterna, d.v.s. situation där de inte är överens.

Samtliga parter ska vara överens om innehållet i avtalet och ska bekräfta detta genom en signatur. När avtalet är upprättat bör parterna behålla var sitt exemplar.


Tillämplig lag

Konkurrenslagen (2008:579)

Lag (1915:218) om avtal och andra rättshandlingar på förmögenhetsrättens område


Ändra mallen?

Du fyller i ett formulär. Dokumentet utarbetas direkt efter hand som du besvarar frågorna.

Till sist får du det i Word- och PDF-format. Du kan ändra och återanvända det.

Fyll i mallen