Överst på sidan
Serviceavtal Fyll i mallen

Serviceavtal

Senast ändrat
Senast ändrat 2023-06-16
Format
Format Word och PDF
Storlek
Storlek 6 till 9 sidor
Betyg 4,8 - 5 röster
Fyll i mallen

Information om mallen

Senast ändratSenast ändrat: 2023-06-16

FormatTillgängliga format: Word och PDF

StorlekStorlek: 6 till 9 sidor

Betyg: 4,8 - 5 röster

Fyll i mallen

Hur fungerar det?

1. Välj den här mallen

Börja genom att klicka på "Fyll i mallen"

1 / Välj den här mallen

2. Fyll i dokumentet

Besvara några få frågor, så skapas dokumentet automatiskt.

2 / Fyll i dokumentet

3. Spara - Skriv ut

Dokumentet är klart. Du kommer att få det i Word- och PDF-format. Du kan ändra det.

3 / Spara - Skriv ut

Serviceavtal

Ett serviceavtal behövs när man ger någon utomstående ett uppdrag. Ett serviceavtal kan gälla i princip all type av service inom alla olika branscher. Serviceavtal kan även kallas uppdragsavtal eller konsultavtal. Det kan användas för att reglera ett enstaka uppdrag eller ett pågående, icke tidsbegränsat uppdrag. I de fall där servicetagaren är ett företag är servicegivaren fristående i förhållande till servicetagaren till skillnad från dennes egna anställda, vilket betyder att reglerna i lagen om anställningsskydd inte gäller för förhållandet mellan servicetagare och servicegivare. Är det en anställning som ska ingås ska alltså inte detta dokument användas. Då är det i stället ett anställningsavtal som är aktuellt.

Servicen kan gälla många olika saker. Allt från att designa produkter eller ta fram marknadsföringskampanjer till att sitta barnvakt eller renovera hus. I varje förhållande mellan servicetagare och servicegivare kan det uppstå situationer som bör regleras på förhand för att undvika oklarheter, framtida meningsskiljaktigheter och långdragna tvister.


Hur fungerar det?

Ett serviceavtal gäller mellan två parter. Den ena parten ska utföra servicen (servicegivaren) och den andra parten ska mottaga servicen (servicetagaren). Endast det som står i avtalet är det som servicetagaren kan kräva att få utfört. För att undvika oklarheter är det alltså viktigt att servicen specificeras så tydligt som möjligt. Avtalet ska också reglera hur mycket ersättning som servicegivaren ska få, samt hur och när ersättningen ska betalas.

Det finns många villkor som kan inkluderas i ett serviceavtal. Exempelvis vem som ska utföra uppdraget, om avtalet ska kunna omförhandlas och vilken typ av kommunikation som ska ske under servicens utförande. Det är även viktigt att sätta upp en tidsram för arbetet samt vad som ska hända vid ett avtalsbrott, d.v.s. om någon av parterna bryter mot vad som överenskommits.

När avtalet är upprättat ska det skrivas ut i två kopior och skrivas under av båda parter. Varje part bör behålla var sitt original.


Tillämplig lag

Serviceavtal omfattas av lag (1915:218) om avtal och andra rättshandlingar på förmögenhetsrättens område.


Ändra mallen?

Du fyller i ett formulär. Dokumentet utarbetas direkt efter hand som du besvarar frågorna.

Till sist får du det i Word- och PDF-format. Du kan ändra och återanvända det.

Fyll i mallen