Varningsbrev vid intrång i immateriell rättighet Fyll i mallen

Hur fungerar det?

1. Välj den här mallen

Börja genom att klicka på "Fyll i mallen"

1 / Välj den här mallen

2. Fyll i dokumentet

Besvara några få frågor, så skapas dokumentet automatiskt.

2 / Fyll i dokumentet

3. Spara - Skriv ut

Dokumentet är klart. Du kommer att få det i Word- och PDF-format. Du kan ändra det.

3 / Spara - Skriv ut

Varningsbrev vid intrång i immateriell rättighet

Senast ändrat Senast ändrat 2024-03-19
Format FormatWord och PDF
Storlek Storlek1 sida
Fyll i mallen

Senast ändratSenast ändrat: 2024-03-19

FormatTillgängliga format: Word och PDF

StorlekStorlek: 1 sida

Fyll i mallen

Ett varningbrev vid intrång i en immateriell rättighet kan upprättas då en obehörig person brukar en annan persons immateriella rätt. En person som innehar en immateriell rättiget har ensamrätt till egendomen och är alltså den enda som har rätt att utnyttja produkten/egendomen i fråga. För att en annan person ska få använda annans immateriella egendom krävs att innehavaren lämnar tillstånd vilket oftas görs genom licenser.

Immaterielrätten syftar till att genom lag skydda immateriell egendom. Immateriella rättigheter är uppdelade i fyra olika kategorier:

1. Upphovsrätt
Skyddar musik, film, litteratur och andra konstverk. Upphovsrätt uppkommer i samband med att ett verk skapas och någon registrering krävs inte. Upphovsrätten gäller i 70 år efter upphovspersonens, d.v.s. skaparens, död.

2. Patenträtt
Patent skyddar nya tekniska lösningar och måste registreras hos Patent- och registreringsverket. Ett patent gäller i max 20 års tid.

3. Varumärkesrätt
Varumärkesskydd skyddar någonting som särskilt karaktäriserar ett företag, en vara eller en tjänst. Det kan t.ex. vara ett ord, personnamn, en slogan eller ett utseende. För att uppnå ett varumärkesskydd ska registrering ske hos Patent- och registreringsverket och det krävs vidare att varumärket är unikt och går att särskilja från andra märken. Ett varumärkesskydd gäller i tio år men kan därefter förlängas med tio år i taget utan begränsning i tiden.

4. Mönsterrätt
Ett mönsterskydd/designskydd skyddar en produkts utseende men inte funktion. Denna typ av skydd gäller max i 25 års tid.

Intrång i en immateriell rättighet kan leda till både straffrättsliga och skadeståndsmässiga påföljder. För att en person ska kunna dömas för intrång i annans immaterialrätt krävs att det föreligger grov oaktsamhet eller uppsåt. Personen i fråga borde eller ska alltså vara medveten om sitt intrång.

Ett varningsbrev fungerar som en rättslig notifikation om att ett övertramp har skett och att rättsliga åtgärder kommer vidtas om intrånget inte upphör. Det ställs inte upp något krav på att ett varningsbrev skickas ut innan någon annan rättslig åtgärd vidtas, som t.ex. ansökan om stämning, men det hör till vanligheten att det görs. Det fungerar vidare som en säkerhet för innehavaren av den immateriella rätten i och med att den som gjort intrång medvetandegörs vilket innebär att det kan garanteras att personen i fråga har uppsåt om intrånget fortgår.

Genom att upprätta ett varningsbrev kan ofta en tvist lösas på ett enklare, mer effektivt och billigare sätt än om tvisten ska lösas i domstol.

Detta varningsbrev kan användas för samtliga typer av intrång i immateriella rättigheter. Varningsbrevet är vidare aktuellt för både intrång som sker online t.ex. att någon använder annans bilder på sin webbplats och fysiska intrång i t.ex. en fysisk butik där någon använder annat företags logotyp.


Hur fungerar det?

Ett varningsbrev upprättas enskilt av innehavaren av den immateriella rättigheten som obehörig person gjort intrång i. Av brevet bör det framgå vilken immateriell rätt som kränkts samt på vilket sätt. Vidare ska det anges vilken åtgärd som förväntas samt inom hur lång tid sådan åtgärd ska vidtas samt inom hur lång tid eventuellt svar ska skickas tillbaka till den som upprättat varningsbrevet.

Det ställs inte upp något krav på signering men kan göras om så önskas.

När brevet är upprättat ska det skickas till den som gjort intrång i den immateriella rättigheten. Är den som står bakom intrånget okänd, vilket främst kan vara fallet då ett intrång sker online, kan brevet skickas till någon som på något sätt har en koppling till vart intrånget har skett. Ligger det t.ex. upphovsrättsskyddat musik på en webbplats som uppladdats av en användare kan ägeren av webbplatsens adresseras som i sin tur får kontakta användaren i fråga.

Kan tvisten inte lösas på egen hand parterna emellan blir nästa steg att kontakta jurister och eventuellt göra en ansökan om stämning i domstol.


Tillämplig lag

Lag (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk

Mönsterskyddslag (1970:485)

Patentlag (1967:837)

Varumärkeslag (2010:1877)


Ändra mallen?

Du fyller i ett formulär. Dokumentet utarbetas direkt efter hand som du besvarar frågorna.

Till sist får du det i Word- och PDF-format. Du kan ändra och återanvända det.

Fyll i mallen