Överst på sidan

Barnsäkerhetspolicy för webbplats/applikation

Förlopp:
0%
?
X

Uppge om denna barnsäkerhetspolicy ska gälla för en mobilapplikation/webbplats och omfatta samtliga som använder den eller för en arbetsplats och omfatta dess anställda, d.v.s. arbetstagarna. Detta dokument kan endast användas för att upprätta en barnsäkerhetspolicy för en mobilapplikation/webbplats. Önskas en barnsäkerhetspolicy upprättas för en arbetsplats ska en specifik policy för detta upprättas.

Behöver du
hjälp?
Ändra mallen

Policy upprättad/uppdaterad den ________

Barnsäkerhetsplicy för vår mobilapplikation (________)

§ 1. Inledning och syfte

Vi värnar om säkerheten och skyddet för samtliga våra användare men särskilt barn. Vi förstår vikten av att erbjuda en trygg och tillförlitlig digital miljö där barn säkert kan integrera med vårt innehåll.

Denna policy är avsedd att tydligt definiera våra åtaganden gällande skydd för barns integritet, säkerhet och välmående vid användning av vår mobilapplikation. Policyn fastställer vidare hur vi arbetar för att undvika att barn på något sätt utnyttjas vid sådan användning. Barn är speciellt sårbara genom sin outvecklade motorik, litenhet och begränsade uppfattningsförmåga varför det är extra viktigt att de skyddas.

Med utnyttjande av barn förstås att någon använder, exploaterar eller behandlar ett barn på ett skadligt eller oetiskt sätt i själviskt syfte. Det kan involvera olika typer av övergrepp, skada eller på annat sätt utnyttjande av ett barns fysiska, psykiska eller sexuella välbefinnande.

Vi förbjuder all typ av barnutnyttjande och tar barns säkerhet på största allvar. Samtliga åtgärder som vidtas syftar till att säkerställa en positiv och skyddad upplevelse för samtliga barn som besöker vår mobilapplikation.


§ 2. Definitioner

Barn
Med barn förstås omyndiga personer, d.v.s. personer under 18 år.

Barnsäkerhet
Barnsäkerhet handlar om att främja barns trygghet, välbefinnande och säkerhet genom att förebygga skador, olyckor, faror och skadligt beteende som kan påverka dem antingen fysisk, psykiskt eller emotionellt.

Målsättning
Med målsättnig förstås vad som förväntas uppnås med policyn.

Personuppgifter
Med personuppgifter förstås information som antingen direkt eller indirekt kan identifiera en viss person. Exempel på personuppgifter är namn, personnummer och adress.

Risk
Risk kan förklaras som en möjlighet för skada, fara eller negativa konsekvenser. I detta fall till följd av att barn kommer i kontakt med vår mobilapplikation.

Samtycke
Ett samtycke innebär att en person godkänner någonting.

Vårdnadshavare
Vårdnadshavare är den/de som har det rättsliga ansvaret över ett barn. Vanligtvis utgör ett barns föräldrar vårdnadshavare men även annan kan ha utsetts av domstol om föräldrarna inte ansetts lämpliga.


§ 3. Målsättning

Vår målsättning med denna policy är följande:

________


§ 4. Omfattning

Denna policy gäller som ett internt regelverk och omfattar samtliga användare som besöker och interagerar med vår mobilapplikation. Användarna är bundna av innehållet och skyldiga att följa samtliga riktlinjer. Både registrerade användare och besökare omfattas.


§ 5. Åldersgräns

Användare av vår mobilapplikation ska vara minst ________ år fyllda.

Följande metod/-er används för att verifiera användarnas ålder:

________


§ 6. Vårdnadshavares samtycke

Samtycke från vårdnadshavare krävs för att personer under alors 18 år ska kunna skapa ett användarkonto.

Samtycke inhämtas på följande sätt:

________


§ 7. Föräldraansvar

Vårdnadshavarna har ett ansvar att övervaka sina barns aktiviteter online. Vi uppmanar vårdnadshavarna att vidta följande åtgärder:

________

Vårdnadshavarna kan begränsa vilket innehåll som visas för sina barn på vår mobilapplikation enligt följande:

________


§ 8. Identifierade risker

Vi har identifierat följander risker kopplade till barns användning av vår mobilapplikation :

- Risk för exponering för olämpligt innehåll enligt följande:

________

- Risk för negativa interaktioner med andra användare. Finns risk att barn kommer i kontakt med olämpliga personer eller att de utsätts för hat, trakasserier eller liknande.


§ 9. Innehållsfiltersystem

Vi har inkorporerat följande innehållsfiltersystem för att filtrera bort stötande innehåll:

________

Innehållsfiltrena aktiveras personligen av användarna enligt följande:

________


§ 10. Kommunikationsverktyg och användarinteraktion

Vår mobilapplikation har följande kommunikationsverktyg:

________

Samliga kommunikationsverktyg är avsedda för säker och passande kommunikation mellan användare. Vi förstår vikten av ett respektfullt språkbruk och ton och har nolltolerans mot alla typer av trakasserier, mobbning, hat, hot och kränkande beteenden.

Vi uppmuntrar åldersanpassad kommunikation. Det är av största vikt att barn kommunicerar med användare i sin egen ålder eller med betrodda vuxna. Vi avråder barn att dela personlig information eller på annat sätt integrera med främlingar på vår mobilapplikation.


§ 11. Behandling av personuppgifter

På vår mobilapplikation kan vi komma att samla in följande personuppgifter från barn:

________

Barns personuppgifter hanteras i enlighet med GDPR och vår personuppgiftspolicy.


§ 12. Utbildning

Samtliga av våra anställda som arbetar med mobilapplikationen genomgår regelbundna utbildningar inom barnsäkerhet. Sådan utbildning kan omfatta följande ämnen:

________

Samtliga användare av mobilapplikationen ska genomgå en utbildning inom barnsäkerhet. Sådan utbildning kan omfatta följande ämnen:

________

Vårdnadshavare till barn som använder vår mobilapplikation erbjuds utbildningar inom barnsäkerhet i syfte att upprätthålla en säker och trygg miljö online. Sådan utbildning kan omfatta följande ämnen:

________


§ 13. Rappotering av problem

Vi uppmanar våra användare att vara delaktiga i att upprätthålla en säker och trygg digital miljö på vår mobilapplikation. Upptäcker någon olämpligt eller skadligt innehåll, eller om en användare har frågor eller bekymmer relaterade till barnsäkerhet online, råder vi att detta rapporteras till oss enligt följande:

________

Vi tar rapportering av problem på största allvar och kommer vidta nödvändiga åtgärder för att undersöka och få bukt med situationen. För den som föredrar det finns möjlighet att rapportera ett problem anonymt. Vi garanterar att all information som framgår av rapporterna kommer att behandlas konfidentiellt och med sekretess.

58 8255855 22225 22 22222288 552225822 58 552225225552 2528822 285 522 822 522552255 22 5522252 252 22585225 882 522522228822. 58 228225 2828 285 855 22582252228228228882 255 225822522282225 55222558 8 8528525 225 552225225822.


§ 14. 82 25222 852225 222 2288822

852225 25222 222 82825222882525 8 52225 228882 825 22582 285 255282 2825255528822 285 5288 588855882522 5252558. 85522225 222225 22825252 52255525 885258:

________


§ 15. Uppdatering

Denna policy ska uppdateras med följande regelbundenhet:

________

Uppdatering meddelas berörda parter enligt följande:

________


§ 16. Underskrifter


Ort: __________ Datum: ____________________________________________________

Namnförtydligande (representant för webbplatsen): ________

Visa det pågående
dokumentet

Policy upprättad/uppdaterad den ________

Barnsäkerhetsplicy för vår mobilapplikation (________)

§ 1. Inledning och syfte

Vi värnar om säkerheten och skyddet för samtliga våra användare men särskilt barn. Vi förstår vikten av att erbjuda en trygg och tillförlitlig digital miljö där barn säkert kan integrera med vårt innehåll.

Denna policy är avsedd att tydligt definiera våra åtaganden gällande skydd för barns integritet, säkerhet och välmående vid användning av vår mobilapplikation. Policyn fastställer vidare hur vi arbetar för att undvika att barn på något sätt utnyttjas vid sådan användning. Barn är speciellt sårbara genom sin outvecklade motorik, litenhet och begränsade uppfattningsförmåga varför det är extra viktigt att de skyddas.

Med utnyttjande av barn förstås att någon använder, exploaterar eller behandlar ett barn på ett skadligt eller oetiskt sätt i själviskt syfte. Det kan involvera olika typer av övergrepp, skada eller på annat sätt utnyttjande av ett barns fysiska, psykiska eller sexuella välbefinnande.

Vi förbjuder all typ av barnutnyttjande och tar barns säkerhet på största allvar. Samtliga åtgärder som vidtas syftar till att säkerställa en positiv och skyddad upplevelse för samtliga barn som besöker vår mobilapplikation.


§ 2. Definitioner

Barn
Med barn förstås omyndiga personer, d.v.s. personer under 18 år.

Barnsäkerhet
Barnsäkerhet handlar om att främja barns trygghet, välbefinnande och säkerhet genom att förebygga skador, olyckor, faror och skadligt beteende som kan påverka dem antingen fysisk, psykiskt eller emotionellt.

Målsättning
Med målsättnig förstås vad som förväntas uppnås med policyn.

Personuppgifter
Med personuppgifter förstås information som antingen direkt eller indirekt kan identifiera en viss person. Exempel på personuppgifter är namn, personnummer och adress.

Risk
Risk kan förklaras som en möjlighet för skada, fara eller negativa konsekvenser. I detta fall till följd av att barn kommer i kontakt med vår mobilapplikation.

Samtycke
Ett samtycke innebär att en person godkänner någonting.

Vårdnadshavare
Vårdnadshavare är den/de som har det rättsliga ansvaret över ett barn. Vanligtvis utgör ett barns föräldrar vårdnadshavare men även annan kan ha utsetts av domstol om föräldrarna inte ansetts lämpliga.


§ 3. Målsättning

Vår målsättning med denna policy är följande:

________


§ 4. Omfattning

Denna policy gäller som ett internt regelverk och omfattar samtliga användare som besöker och interagerar med vår mobilapplikation. Användarna är bundna av innehållet och skyldiga att följa samtliga riktlinjer. Både registrerade användare och besökare omfattas.


§ 5. Åldersgräns

Användare av vår mobilapplikation ska vara minst ________ år fyllda.

Följande metod/-er används för att verifiera användarnas ålder:

________


§ 6. Vårdnadshavares samtycke

Samtycke från vårdnadshavare krävs för att personer under alors 18 år ska kunna skapa ett användarkonto.

Samtycke inhämtas på följande sätt:

________


§ 7. Föräldraansvar

Vårdnadshavarna har ett ansvar att övervaka sina barns aktiviteter online. Vi uppmanar vårdnadshavarna att vidta följande åtgärder:

________

Vårdnadshavarna kan begränsa vilket innehåll som visas för sina barn på vår mobilapplikation enligt följande:

________


§ 8. Identifierade risker

Vi har identifierat följander risker kopplade till barns användning av vår mobilapplikation :

- Risk för exponering för olämpligt innehåll enligt följande:

________

- Risk för negativa interaktioner med andra användare. Finns risk att barn kommer i kontakt med olämpliga personer eller att de utsätts för hat, trakasserier eller liknande.


§ 9. Innehållsfiltersystem

Vi har inkorporerat följande innehållsfiltersystem för att filtrera bort stötande innehåll:

________

Innehållsfiltrena aktiveras personligen av användarna enligt följande:

________


§ 10. Kommunikationsverktyg och användarinteraktion

Vår mobilapplikation har följande kommunikationsverktyg:

________

Samliga kommunikationsverktyg är avsedda för säker och passande kommunikation mellan användare. Vi förstår vikten av ett respektfullt språkbruk och ton och har nolltolerans mot alla typer av trakasserier, mobbning, hat, hot och kränkande beteenden.

Vi uppmuntrar åldersanpassad kommunikation. Det är av största vikt att barn kommunicerar med användare i sin egen ålder eller med betrodda vuxna. Vi avråder barn att dela personlig information eller på annat sätt integrera med främlingar på vår mobilapplikation.


§ 11. Behandling av personuppgifter

På vår mobilapplikation kan vi komma att samla in följande personuppgifter från barn:

________

Barns personuppgifter hanteras i enlighet med GDPR och vår personuppgiftspolicy.


§ 12. Utbildning

Samtliga av våra anställda som arbetar med mobilapplikationen genomgår regelbundna utbildningar inom barnsäkerhet. Sådan utbildning kan omfatta följande ämnen:

________

Samtliga användare av mobilapplikationen ska genomgå en utbildning inom barnsäkerhet. Sådan utbildning kan omfatta följande ämnen:

________

Vårdnadshavare till barn som använder vår mobilapplikation erbjuds utbildningar inom barnsäkerhet i syfte att upprätthålla en säker och trygg miljö online. Sådan utbildning kan omfatta följande ämnen:

________


§ 13. Rappotering av problem

Vi uppmanar våra användare att vara delaktiga i att upprätthålla en säker och trygg digital miljö på vår mobilapplikation. Upptäcker någon olämpligt eller skadligt innehåll, eller om en användare har frågor eller bekymmer relaterade till barnsäkerhet online, råder vi att detta rapporteras till oss enligt följande:

________

Vi tar rapportering av problem på största allvar och kommer vidta nödvändiga åtgärder för att undersöka och få bukt med situationen. För den som föredrar det finns möjlighet att rapportera ett problem anonymt. Vi garanterar att all information som framgår av rapporterna kommer att behandlas konfidentiellt och med sekretess.

58 8255855 22225 22 22222288 552225822 58 552225225552 2528822 285 522 822 522552255 22 5522252 252 22585225 882 522522228822. 58 228225 2828 285 855 22582252228228228882 255 225822522282225 55222558 8 8528525 225 552225225822.


§ 14. 82 25222 852225 222 2288822

852225 25222 222 82825222882525 8 52225 228882 825 22582 285 255282 2825255528822 285 5288 588855882522 5252558. 85522225 222225 22825252 52255525 885258:

________


§ 15. Uppdatering

Denna policy ska uppdateras med följande regelbundenhet:

________

Uppdatering meddelas berörda parter enligt följande:

________


§ 16. Underskrifter


Ort: __________ Datum: ____________________________________________________

Namnförtydligande (representant för webbplatsen): ________