Gåvobrev donation av utdelning på aktier till välgörenhet Fyll i mallen

Hur fungerar det?

1. Välj den här mallen

Börja genom att klicka på "Fyll i mallen"

1 / Välj den här mallen

2. Fyll i dokumentet

Besvara några få frågor, så skapas dokumentet automatiskt.

2 / Fyll i dokumentet

3. Spara - Skriv ut

Dokumentet är klart. Du kommer att få det i Word- och PDF-format. Du kan ändra det.

3 / Spara - Skriv ut

Gåvobrev (donation av utdelning på aktier till välgörenhet)

Senast ändrat Senast ändrat 2024-01-24
Format FormatWord och PDF
Storlek Storlek2 sidor
Fyll i mallen

Senast ändratSenast ändrat: 2024-01-24

FormatTillgängliga format: Word och PDF

StorlekStorlek: 2 sidor

Fyll i mallen

Ett gåvobrev är ett dokument som styrker en persons vilja att ge bort någonting till annan.

En donation av utdelning på aktier innebär att en person överlåter vinsten från innehavna aktier till annan genom gåva. Aktier är en form av värdepapper och utgör en ägarandel i ett aktiebolag. Utdelning på aktier sker oftast kontant och uppkommer då aktiebolaget gått med vinst och bolaget valt att dela med sina aktieägare.

Detta dokument kan endast användas för att överlåta utdelning på aktier, som finns registrerade på ett värdepapperskonto (VP-konto), i gåva till en välgörenhetsorganisation. En välgörenhetsorganisation är en allmännyttig verksamhet som bedrivs för att hjälpa behövande personer. Ska utdelning på aktier ges till någon annan typ av mottagare eller om någon annan typ av gåva ska ges ska i stället ett allmänt gåvobrev upprättas. Är det dock aktier i sig som ska överlåtas genom gåva och inte utdelingen ska i stället ett gåvobrev för donation av aktier upprättas.

Gåvogivaren, d.v.s. den som ska donera utdelningen på aktierna, kan vara antingen en fysisk (privatperson) eller juridisk (företag) person. I de fall gåvogivaren är en privatperson kan utdelningen skänkas skattefritt, d.v.s. utan att någon kapitalbeskattning på utdelningen sker. Detta gäller förutsatt att gåvotagaren, d.v.s. den som mottar gåvan, är skattebefriad. Gåvobrevet måste även ha upprättats innan ett beslut om utdelning fattats för att det ska omfattas av detta


Hur fungerar det?

Ett gåvobrev upprättas ensidigt av gåvogivaren. För upprättande av gåvobrev som rör lös egendom, d.v.s. egendom som inte utgör jord/fastigheter, finns inga formkrav. Utdelning på aktier utgör lös egendom och det står alltså gåvogivaren fritt att bestämma hur gåvobrevet ska utformas. För att undvika oklarheter och eventuellt framtida tviser bör det dock av gåvobrevet framgå att det rör sig om en gåva, vad som ska överlåtas och till vem.

När gåvobrevet är upprättat ska det signeras av gåvogivaren och därefter överlämnas till mottagaren. Är bolaget vars aktieutdelning överlåts onoterat ska tillhörande utdelningskuponger medföras. Om så önskas kan gåvobrevet upprättas i två exemplar så att gåvogivaren kan behålla ett.

För att komma igång med att faktiskt överföra utdelningarna ska den bank eller värdepappersinstitut där aktierna finns kontaktas för fortsatt hjälp. Är gåvogivaren en privatperson är det viktigt att utdelningen aldrig går via dennes personkonto för att inte förlora rätten till skattefri överlåtelse.


Tillämplig lag

Lag (1936:83) angående vissa utfästelser om gåva

Inkomstskattelag (1999:1229)


Ändra mallen?

Du fyller i ett formulär. Dokumentet utarbetas direkt efter hand som du besvarar frågorna.

Till sist får du det i Word- och PDF-format. Du kan ändra och återanvända det.

Fyll i mallen