Gåvobrev

Förlopp:
0%
?
X

Uppge om det endast är utdelningen på aktier som ska överlåtas eller om det är aktierna i sig. Ska gåvan omfatta någonting helt annat ska "Annat" anges. Detta dokument kan endast upprättas för gåva av utdelning på aktier. I de fall aktierna i sig ska överlåtas ska ett gåvobrev för donation av aktier upprättas. Ska annan typ av gåva ges ska ett allmänt gåvobrev upprättas.

Behöver du
hjälp?
Ändra mallen
Visa ditt dokument

________

Gåvobrev (donation av utdelning på aktier)

§ 1. Gåvogivare

Namn: ________
Personnummer: ________
Adress: ________
Telefon: ________
E-post: ________


§ 2. Gåvotagare

Namn: ________
Organisationsnummer: ________
Adress: ________
Telefon: ________
E-post: ________
Konto som utbetalning ska ske till: Bankgiro ________


§ 3. Gåva och gåvoförklaring

Gåvogivaren överlåter genom detta gåvobrev rätten till utdelning från de aktier som finns på nedan presenterat VP-konto.

Bank/värdepappersinstitut: ________
VP-konto: ________

Rätten till utdelningen överlåts från och med den ________ tillsvidare. Rätten till utdelningen upphör då gåvogivaren återkallar detta gåvobrev.


§ 4. Villkor

a) Oavsett vilken startdag som angivits ovan föreligger rätt till utdelning först då aktuell bank/värdepappersinstitut har registrerat den överlåtna rättigheten på gåvogivarrens VP-konto.

b) Detta gåvobrev innebär inte att äganderätten till värdepapperna går över till gåvotagaren utan endast dess avkastning.

c) Rätten till utdelningen löper fram tills gåvogivaren skriftligen återkallar det hos aktuell bank/värdepapppersinstitut.

d) Endast en rättighetshavare/gåvotagare kan registreras för utdelning från ett VP-konto. Önskar gåvogivaren behålla del av utdelningen måste därför ett ytterligare VP-konto öppnas. Innehavet kan därefter fördelas mellan två konton och gåvogivaren kan behålla rättigheterna till ett av dem medan utdelningsrättigheten för det andra överlåts.

e) 55522522258822255822 (528) 222225 82582288222 2255285 8552 25822885522 285 25822525522 22 522 522882525822 58 552222 2888 525282822 82222.

f) Beslutar ett bolag, vars utdelning överlåtits, att dela ut värdepapper (s.k. sakutdelning) i stället för kontanter kan gåvogivaren bli skattskyldig för hela utdelningen. Detta inkluderar då även den del av utdelningen som skett kontant.

g) Gåvogivaren samtycker, genom signering av detta avtal, till att VPC överför nödvändiga personuppgifter till gåvotagaren. Endast personuppgifter som är nödvändiga för fullgörande av utbetalningen av utdelningen får delas.

h) Gåvotagaren är införstådd med att varken aktuell bank/värdepappersinstitut eller VPC kan garantera att denna registrering av överlåten utdelning innebär skattefrihet.


§ 5. 5888522882 852

582282 852 55 2888522882 25 52225 25828528. 828252228825 822 525 25825 522528228 8 852 (2885:28) 52252252 88885 52258228825 22 2585.


§ 6. Underskrift


Ort: __________ Datum: _____________________________________________________

Namnförtydligande: ________

Visa ditt dokument

________

Gåvobrev (donation av utdelning på aktier)

§ 1. Gåvogivare

Namn: ________
Personnummer: ________
Adress: ________
Telefon: ________
E-post: ________


§ 2. Gåvotagare

Namn: ________
Organisationsnummer: ________
Adress: ________
Telefon: ________
E-post: ________
Konto som utbetalning ska ske till: Bankgiro ________


§ 3. Gåva och gåvoförklaring

Gåvogivaren överlåter genom detta gåvobrev rätten till utdelning från de aktier som finns på nedan presenterat VP-konto.

Bank/värdepappersinstitut: ________
VP-konto: ________

Rätten till utdelningen överlåts från och med den ________ tillsvidare. Rätten till utdelningen upphör då gåvogivaren återkallar detta gåvobrev.


§ 4. Villkor

a) Oavsett vilken startdag som angivits ovan föreligger rätt till utdelning först då aktuell bank/värdepappersinstitut har registrerat den överlåtna rättigheten på gåvogivarrens VP-konto.

b) Detta gåvobrev innebär inte att äganderätten till värdepapperna går över till gåvotagaren utan endast dess avkastning.

c) Rätten till utdelningen löper fram tills gåvogivaren skriftligen återkallar det hos aktuell bank/värdepapppersinstitut.

d) Endast en rättighetshavare/gåvotagare kan registreras för utdelning från ett VP-konto. Önskar gåvogivaren behålla del av utdelningen måste därför ett ytterligare VP-konto öppnas. Innehavet kan därefter fördelas mellan två konton och gåvogivaren kan behålla rättigheterna till ett av dem medan utdelningsrättigheten för det andra överlåts.

e) 55522522258822255822 (528) 222225 82582288222 2255285 8552 25822885522 285 25822525522 22 522 522882525822 58 552222 2888 525282822 82222.

f) Beslutar ett bolag, vars utdelning överlåtits, att dela ut värdepapper (s.k. sakutdelning) i stället för kontanter kan gåvogivaren bli skattskyldig för hela utdelningen. Detta inkluderar då även den del av utdelningen som skett kontant.

g) Gåvogivaren samtycker, genom signering av detta avtal, till att VPC överför nödvändiga personuppgifter till gåvotagaren. Endast personuppgifter som är nödvändiga för fullgörande av utbetalningen av utdelningen får delas.

h) Gåvotagaren är införstådd med att varken aktuell bank/värdepappersinstitut eller VPC kan garantera att denna registrering av överlåten utdelning innebär skattefrihet.


§ 5. 5888522882 852

582282 852 55 2888522882 25 52225 25828528. 828252228825 822 525 25825 522528228 8 852 (2885:28) 52252252 88885 52258228825 22 2585.


§ 6. Underskrift


Ort: __________ Datum: _____________________________________________________

Namnförtydligande: ________