Ansökan om riskkapital Aktiebolag Fyll i mallen

Hur fungerar det?

1. Välj den här mallen

Börja genom att klicka på "Fyll i mallen"

1 / Välj den här mallen

2. Fyll i dokumentet

Besvara några få frågor, så skapas dokumentet automatiskt.

2 / Fyll i dokumentet

3. Spara - Skriv ut

Dokumentet är klart. Du kommer att få det i Word- och PDF-format. Du kan ändra det.

3 / Spara - Skriv ut

Ansökan om riskkapital (Aktiebolag)

Senast ändrat Senast ändrat 2024-02-21
Format FormatWord och PDF
Storlek Storlek2 sidor
Fyll i mallen

Senast ändratSenast ändrat: 2024-02-21

FormatTillgängliga format: Word och PDF

StorlekStorlek: 2 sidor

Fyll i mallen

En ansökan om riskkapital upprättas av ett aktiebolag som söker investering. Det skickas till potentiella investerare som får ta ställning till innehållet. En investerare kan antingen vara en privatperson, d.v.s. fysisk person, eller ett företag, d.v.s. juridisk person.

Detta avtal kan användas som en första kontakt med en potentiell investerare. Innan eventuellt riskkapital tillförs bolaget kommer parterna föra en diskussion för att förhandla fram samtliga villkor för investeringen. Detta dokument innebär ingen bundenhet och utgör alltså inget avtal. När parterna är överens om att investeringen ska genomföras ska ett aktieägaravtal upprättas, där bl.a. villkoren för investeringen samt parternas skyldigheter och rättigheter gentemot varandra ska framgå. När riskkapital tillförs ett aktiebolag tilldelas investeraren aktier. Investeraren anses därmed som delägare och transaktionen räknas som ett köp. I och med köpet går en del av kontrollen av bolaget över till investeraren.


Innebörden av riskkapital

Riskkapital är en ekonomisk insats som en investerare gör i ett aktiebolag till syfte att i framtiden få avkastning på insatsen och alltså gå med vinst. Det är mer riskabelt att gå in med riskkapital i ett bolag än att låna ut pengar i och med att hela eller delar av kapitalet kan gå förlorat. Vid en situation där kapitalet förlorats har aktiebolaget har ingen skyldighet att återbetala investeraren i form av t.ex. amorteringar eller räntebetalningar.

Att ansöka om riskkapital passar framförallt riskfyllda bolag med goda vinstmöjligheter och hög potential för tillväxt. Riskkapital kan antingen användas för finansiering vid uppstarten av ett företag, under en tillväxtfas eller som kapitaltillskott i redan etablerade företag som t.ex. vill expandera till nya marknader.


Olika investerare

En investerare kan ha olika drivkraft och vision kring det önskade utfallet med investeringen samt hur dennes aktivitet i bolaget ska se ut.

I de flesta fall är drivkraften att gå med ekonomisk vinst men den behöver inte primärt vara det. Drivkraften kan t.ex. också vara att bidra till bättre miljö eller en bättre värld. Gällande aktivitet kan en investerare t.ex. önska att vara aktiv och bidra till företagets verksamhet, endast önska en plats i styrelsen men inte vara aktiv på annat sätt eller inte vara aktiv alls.


Hur fungerar det?

Ansökan om riskkapital upprättas ensidigt av det aktiebolag som söker finansiering. Ansökan ska utformas på ett intresseväckande sätt för att optimera chanserna till att mottagaren väljer att investera i bolaget. Av ansökan bör det först och främst redogöras för bolagets verksamhet och produkter/tjänster samt vilken marknad bolaget verkar. Det bör vidare tydligt presenteras information kring varför bolaget förväntas bli framgångsrikt och därmed varför en investering skulle bli lönsam. Även information kring vilka personer som står bakom och bedriver bolaget samt vad de kan tillföra affärsidén bör inkluderas. För att försäkra sig om att en potentiell investerare har tillräckligt med information kring bolaget kan affärsidén bifogas detta dokument.

Vanligt är att en investering i form av tillskott av riskkapital är tidsbegränsad. Tanken är då att uppställda mål ska vara uppnådda inom utsatt tid och investeraren ska ha gått med ekonomisk vinst och kan då sälja sina aktier. Den tänkta tidsramen bör framgå av ansökan även om den kan komma att förhandlas till annan. Det är även att föredra om ansökan innehåller uppgifter om hur stor investering som önskas. Att presentera tidspann och siffror ger parterna en utgångspunkt och den potentiella investeraren en tydligare bild på vad som förväntas.

När ansökan har upprättats kan den om så önskas signeras av någon på bolaget och därefter överlämnas eller skickas till den potentiella investeraren. Det bör i slutet av ansökan framgå förslag för fortsatt förhandling, t.ex. datum och tid för ett möte, eller innan vilket datum bolaget önskar bli kontaktat av den potentiella investeraren. I och med att detta dokument endast innebär en första kontakt finns annars risk att det blir utdraget eller faller mellan stolarna om ingen uppmaning till fortsatt kontakt inkluderas.


Tillämplig lag

Det finns ingen lag som reglerar hur en ansökan om riskkapital ska upprättas utan det står upprättaren fritt.


Ändra mallen?

Du fyller i ett formulär. Dokumentet utarbetas direkt efter hand som du besvarar frågorna.

Till sist får du det i Word- och PDF-format. Du kan ändra och återanvända det.

Fyll i mallen