Kallelse till årsstämma Fyll i mallen

Hur fungerar det?

1. Välj den här mallen

Börja genom att klicka på "Fyll i mallen"

1 / Välj den här mallen

2. Fyll i dokumentet

Besvara några få frågor, så skapas dokumentet automatiskt.

2 / Fyll i dokumentet

3. Spara - Skriv ut

Dokumentet är klart. Du kommer att få det i Word- och PDF-format. Du kan ändra det.

3 / Spara - Skriv ut

Kallelse till årsstämma

Senast ändrat Senast ändrat 2024-03-19
Format FormatWord och PDF
Storlek Storlek1 sida
Fyll i mallen

Senast ändratSenast ändrat: 2024-03-19

FormatTillgängliga format: Word och PDF

StorlekStorlek: 1 sida

Fyll i mallen

Alla aktiebolag måste en gång om året ha en årsstämma. Där fattas viktiga beslut såsom vilka som ska sitta i styrelsen följande år. Detta dokument används för att kalla aktieägarna till utsatt årsstämma. Avser kallelsen en extra bolagsstämma ska i stället en specifik kallelse för detta upprättas. En extra bolagsstämma ska hållas då styrelsen anses att det behövs eller då en revisor eller en aktieägare som innehar minst 10 % av bolagets aktier skriftligen begär det.


Vad är det för något?

En kallelse till årsstämma kan förklaras som en inbjudan. Det är ett aktiebolags aktieägare som ska kallas och kallelsen ska utfärdas på det sätt som framgår i bolagsordningen, d.v.s. bolagets interna regler. I vissa fall krävs dock att kallelse även sker via post, så är fallet t.ex. om årsstämman ska äga rum vid annan tid än vad som framgår av bolagsordningen.

Samtliga aktieägare som senast på dagen för stämman är införd i aktieboken har rätt att delta i årsstämma.

Årsstämman är ett aktiebolags högst beslutande organ och ska genomföras inom sex månader från utgången av varje räkenskapsår.


Skillnaden mellan årsstämma och bolagsstämma

Skillnaden mellan årsstämma (ordinarie bolagsstämma) och bolagsstämma (extra bolagsstämma) är främst vad som tas upp på mötet. En årsstämma brukar i regel besluta om fastställande av resultat- och balansräkning, ansvarsfrihet för styrelseledamöter och den verkställande direktören och åtgärder med anledning av vinst och förlust. På en bolagsstämma kan i stället beslut fattas om ändring av bolagsordning, val av styrelse och vinstutdelning.

En årsstämma ska vidare endast hållas en gång per år medan en bolagsstämma kan hållas flera gånger per år om så behövs.


Hur fungerar det?

Kallelse till årsstämma ska utfärdas mellan sex och fyra veckor före utsatt datum. Det får i bolagsordningen föreskrivas att kallelse får utfärdas senare än så, dock senast två veckor innan utsatt datum för årsstämman.

En kallelse till årsstämma ska innehålla tid och plats för stämman, förslag på dagordning samt information om aktieägarnas rätt att delta på stämman.

Det är styrelsen som bär ansvaret för att aktieägarna kallas till samtliga årsstämmor. Skulle kallelsen ske på fel sätt får årsstämman i de flesta fall inte besluta i frågor som rör de aktieägare som påverkas av felet utan samtycke.

Tillämplig lag

Aktiebolagslag (2005:551)


Ändra mallen?

Du fyller i ett formulär. Dokumentet utarbetas direkt efter hand som du besvarar frågorna.

Till sist får du det i Word- och PDF-format. Du kan ändra och återanvända det.

Fyll i mallen