Bolagsavtal Fyll i mallen

Hur fungerar det?

1. Välj den här mallen

Börja genom att klicka på "Fyll i mallen"

1 / Välj den här mallen

2. Fyll i dokumentet

Besvara några få frågor, så skapas dokumentet automatiskt.

2 / Fyll i dokumentet

3. Spara - Skriv ut

Dokumentet är klart. Du kommer att få det i Word- och PDF-format. Du kan ändra det.

3 / Spara - Skriv ut

Bolagsavtal

Senast ändrat Senast ändrat 2024-04-14
Format FormatWord och PDF
Storlek Storlek4 till 6 sidor
Fyll i mallen

Senast ändratSenast ändrat: 2024-04-14

FormatTillgängliga format: Word och PDF

StorlekStorlek: 4 till 6 sidor

Fyll i mallen

Ett bolagsavtal ska upprättas vid uppstart av handelsbolag, kommanditbolag och ibland även vid enkla bolag. Avgörande för om ett bolagsavtal behövs vid uppstarten av ett enkelt bolag beror på antalet bolagsmän, d.v.s. delägare i bolaget. Överstiger antalet bolagsmän en ska ett bolagsavtal upprättas. Ett bolagsavtal kan vara olika omfattande men det ska reglera det inre förhållandet och samarbetet mellan bolagsmännen.

Ett handelsbolag upprättas mellan två eller flera delägare vilka alla är personligt ansvariga för bolagets ekonomi. Innebörden av detta är att bolagsmännen svarar för bolagets avtal och skulder som de vore deras egna. Bolagsmännen bär lika stort ansvar. En borgenär har dock rätt att kräva in en skuld från valfri delägare, dessa får sedan sinsemellan lösa det så att skulden fördelas lika.

Ett kommanditbolag är en typ av handelsbolag och upprättas även det av två eller fler delägare. Skillnaden från ett "vanligt" handelsbolag är att delägarna i ett kommanditbolag bär olika stort ekonomiskt ansvar. I ett kommanditbolag ska det minst finnas en komplementär och en kommanditdelägare. Komplementären har ett personligt och obegränsat ansvar för bolagets skulder, liksom bolagsmän i ett handelsbolag, medan kommanditdelägaren har ett begränsat ansvar och svarar endast med sin kapitalinsats.

Ett enkelt bolag bildas av en eller flera personer som har för avsikt att arbeta tillsammans utan att bilda varken aktiebolag, handelsbolag eller kommanditbolag. Ett enkelt bolag ska inte förväxlas med en enskild firma, vilket endast kan bedrivas av en person.

Är det ett aktiebolag som ska upprättas, d.v.s. ett bolag där delägarna inte är personligt ansvariga för ekonomin och avtal, ska ett aktieägaravtal upprättas i stället för ett bolagsavtal för att reglera förhållandet mellan delägarna.


Hur fungerar det?

Ett bolagsavtal kan antingen upprättas muntligen eller skriftligen men för att undvika tvister och oklarheter om vad som faktiskt överenskommits mellan parterna är ett skriftligt avtal att föredra. Det ställs inte upp några krav i lag på vad ett bolagsavtal ska innehålla, parterna har alltså stor frihet att själva bestämma detta samt hur bolagets verksamhet ska vara strukturerad och organiserad. Även då det råder stor avtalsfrihet bör det av avtalet framgå vilka parterna är, vilket bolag som omfattas av avtalet, vilken verksamhet som bedrivs, hur bolaget ska styras, vilka insatser som bolagsmännen ska bidra med, hur ansvaret ska fördelas mellan parterna samt hur parterna ska tillträda och frånträda både bolaget i sig och även detta bolagsavtal.

Parterna kan välja att upprätta avtalet på bestämd tid, tillsvidare eller för en bolagsmans livstid. För avtal som löper tillsvidare krävs uppsägning för att det ska upphöra att gälla. Parterna har rätt att säga upp avtalet när som helst och uppsägningstiden kan bestämmas i avtalet. Har ingen uppsägningstid bestämts i avtalet ska bolaget träda i likvidation sex månader efter uppsägningen.

Ett bolagsavtal utgör ingen offentlig handling och ska alltså inte registreras någonstans. Dock krävs registrering av bolaget hos Bolagsverket vid bildandet av ett handelsbolag och ett kommanditbolag. Dessa bolag blir juridiska personer i samband med registrering.

När avtalet är upprättat ska det signeras av samtliga parter och var part bör därefter behålla var sitt exemplar.


Tillämplig lag

Lag (1980:1102) om handelsbolag och enkla bolag


Ändra mallen?

Du fyller i ett formulär. Dokumentet utarbetas direkt efter hand som du besvarar frågorna.

Till sist får du det i Word- och PDF-format. Du kan ändra och återanvända det.

Fyll i mallen