Stämmoprotokoll för extra bolagsstämma likvidation av aktiebolag Fyll i mallen

Hur fungerar det?

1. Välj den här mallen

Börja genom att klicka på "Fyll i mallen"

1 / Välj den här mallen

2. Fyll i dokumentet

Besvara några få frågor, så skapas dokumentet automatiskt.

2 / Fyll i dokumentet

3. Spara - Skriv ut

Dokumentet är klart. Du kommer att få det i Word- och PDF-format. Du kan ändra det.

3 / Spara - Skriv ut

Stämmoprotokoll för extra bolagsstämma (likvidation av aktiebolag)

Senast ändrat Senast ändrat 2024-04-03
Format FormatWord och PDF
Storlek Storlek1 sida
Fyll i mallen

Senast ändratSenast ändrat: 2024-04-03

FormatTillgängliga format: Word och PDF

StorlekStorlek: 1 sida

Fyll i mallen

Ett aktiebolag är en juridisk person, d.v.s ett företag, som kännetecknas av att aktieägarna i bolaget kan köpa och sälja andelar i bolaget. Samtliga aktiebolag i Sverige är skyldiga att hålla en ordinarie bolagsstämma en gång per räkenskapsår. Detta krav kan dock utökas av ett aktiebolags bolagsordning, d.v.s. interna regelverk. Ett räkenskapsår omfattar tolv månader och och löper normalt från första januari till sista december. Ett räkenskapsår kan dock börja en annan månad och löpa tolv månader fram (s.k. brutet räkenskapsår).

En bolagsstämma är ett möte som hålls mellan ett aktiebolags styrelse och dess aktieägare. Bolagsstämman är ett aktiebolags högst beslutande organ och syftet med mötet är att upprätthålla en transparens samt ge aktieägare och andra berörda parter möjlighet att påverka beslut som rör aktiebolaget. Inför en bolagsstämma ska samtliga aktieägare kallas. Kallelsen ska skickas ut på samma sätt som det framgår av aktiebolagets bolagsordning.

Om ett aktiebolags styrelse, d.v.s. den sammansättning personer som sköter den dagliga förvaltningen av aktiebolaget, anser att finns skäl kan det kallas till en extra bolagsstämma före nästa ordinarie. Det kan även kallas till extra bolagsstämma om en revisor i aktiebolaget eller en aktieägare som äger minst en tiondel av samtliga aktier i aktiebolaget skriftligen begär att ett visst angivet ärende behandlas. Vid en extra bolagsstämma ska kallelsen utfäras inom två veckor från att begäran inkommit till aktiebolaget.

Vid en bolagsstämma, ordinarie eller extra, ska ett skriftligt protokoll föras. Där ska anteckas vad som framkommit under stämman.


Likvidation

Likvidation innebär att ett aktiebolag löses upp och avslutas. En likvidation kan antingen ske frivilligt eller tvångsmässigt. En tvångslikvidation innebär att ett aktiebolag tvingas lösas upp. Sådan beslut fattas normalt av Bolagsverket men kan även fattas av allmän domstol. Tvångslikvidation kan bli aktuellt vid konkurs eller då aktiebolaget inte följer de regler som gäller för aktiebolag.

En frivillig likvidation beslutas av bolagsstämman och aktiebolaget i fråga träder i likvidation i samband med beslutet eller vid ett senare bestämt datum. Inför bolagsstämman där beslut om likvidation ska fattas ska antingen styrelsen eller en aktieägare skriva ett förslag till beslut om frivillig likvidation.

Innan bolaget kan upplösas ska likvidatorn kalla på okända borgenärer som har sex månader på sig att anmäla eventuella skulder till aktiebolaget. Först när denna tidsfrist har passerat kan bolaget lösas upp.

Detta dokument kan endast användas för frivilliga likvidationer.


Hur fungerar det?

Det är bolagsstämmans ordförande som ska se till att protokoll förs. Det kan antingen föras av ordföraren själv eller av en utsedd protokollförare.

I protokollet ska följande antecknas:

  • ort och datum för bolagsstämmans sammanträde,
  • huruvida det beslutats om likvidation eller inte,
  • skälen till varför aktiebolaget ska gå i likvidation,
  • vilket datum likvidationen ska genomföras,
  • när skiftet av aktiebolaget beräknas,
  • den beräknade skifterlikviden, samt
  • eventuellt förslag till vem som ska utses till likvidator (d.v.s. person som ska hantera likvidationen).

Med skifte förstås att de tillgångar som finns i aktiebolaget vid likvidationen fördelas mellan aktieägarna. Skifteslikviden avser det belopp/värde som ska ska fördelas.

För att ett aktiebolag ska kunna gå i frivillig likvidation krävs att majoriteten av de som röstar vid den extra bolagsstämman står bakom beslutet, resultated av omröstningen ska framgå av protokollet. Vid lika röstetal har ordföranden för bolagsstämman utslagsröst. Vad som precis föreskrivits gäller förutsatt att ingenting annat framgår av aktiebolagets bolagsordning.

Utöver vad som angivits ovan ska röstlängden antingen antecknas direkt i protokollet eller i bilaga. Röstlängden utgörs av en förteckning av samtliga aktieägare, ombud och biträden som är närvarande vid bolagsstämman.

När bolagsstämman är avslutad och protokollet färdigställt ska det signeras av protokollföraren. Protokollet ska vidare justeras av ordföranden, förutsatt att denne inte utgör protokollföraren, samt minst en justeringsman som utsetts av bolagsstämman. Företräder ordföranden eller protokollföraren, eller dessa två tillsammans, samtliga aktier i bolaget, ställs det inget krav på justeringsman.

Efter bolagsstämman har fattat beslut om likvidation ska detta anmälas till Bolagsverket för registrering via blankett nr 832. Detta protokoll ska bifogas anmälan till Bolagsverket och en registreringsavgift om 1 000 SEK ska betalas. Har bolagsstämman beslutat om att likvidationen ska gälla omedelbart kan anmälan inte återkallas.

Senast två veckor efter bolagsstämman ska protokollet tillgängliggöras för aktieägarna. En kopia ska vidare skickas till de aktieägare som begär det och som uppger sin postadress.


Tillämplig lag

Aktiebolagslagen (2005:551)

Lag (1981:131) om kallelse på okända borgenärer


Ändra mallen?

Du fyller i ett formulär. Dokumentet utarbetas direkt efter hand som du besvarar frågorna.

Till sist får du det i Word- och PDF-format. Du kan ändra och återanvända det.

Fyll i mallen