Överst på sidan
Förslag till beslut om frivillig likvidation aktiebolag Fyll i mallen

Förslag till beslut om frivillig likvidation (aktiebolag)

Senast ändrat
Senast ändrat 2023-07-12
Format
Format Word och PDF
Storlek
Storlek 1 sida
Betyg 4,8 - 2 röster
Fyll i mallen

Information om mallen

Senast ändratSenast ändrat: 2023-07-12

FormatTillgängliga format: Word och PDF

StorlekStorlek: 1 sida

Betyg: 4,8 - 2 röster

Fyll i mallen

Hur fungerar det?

1. Välj den här mallen

Börja genom att klicka på "Fyll i mallen"

1 / Välj den här mallen

2. Fyll i dokumentet

Besvara några få frågor, så skapas dokumentet automatiskt.

2 / Fyll i dokumentet

3. Spara - Skriv ut

Dokumentet är klart. Du kommer att få det i Word- och PDF-format. Du kan ändra det.

3 / Spara - Skriv ut

Förslag till beslut om frivillig likvidation (aktiebolag)

Ett förslag till beslut om frivillig likvidation ska upprättas av styrelsen i ett aktiebolag som önskas upplösas, d.v.s. avvecklas. En frivillig likvidation blir ofta aktuell då aktieägarna inte länge vill bedriva verksamheten eller då bolaget inte genererar önskat resultat.

Att upprätta ett förslag till beslut är det första steget vid en frivillig likvidation och ska inte förväxlas med det faktiska beslutet om likvidation som fattas av bolagsstämman, d.v.s. ett aktiebolags högst beslutsfattande organ.

För att ett beslut om likvidation ska gå igenom krävs enkel majoritet vid bolagsstämman om inget annat framgår av aktiebolagets bolagsordning, d.v.s. interna regler. Med enkel majoritet förstås mer än hälften av rösterna på bolagsstämman.

När beslut om likvidation har fattats ska själva avvecklandet av aktiebolaget ske av en likvidator. En likvidator är en person som utses av Bolagsverket eller allmän domstol med uppdrag att avveckla ett aktiebolag. Innan likvidationen kan genomföras ska samtliga okända borgenärer kallas. Det är Bolagsverket som utfärdar sådan kallelse och syftet är att eventuella borgenärer ska ges möjlighet att anmäla sina fordringar gentemot aktiebolaget. Sådan kallelse sker genom kungörelse i Post- och Inrikes Tidningar och eventuella borgenärer har sex månader på sig att inkomma med anmälan. Ett likvidationsförfarande är alltså en relativt lång process och kan som snabbast slutföras efter sex månader från utskickad kallelse.

En frivillig likvidation ska särskiljas från en tvångslikvidation som innebär att Bolagsverket eller allmän domstol beslutar om att ett aktiebolag ska likvideras med tvång p.g.a. att det inte lever upp till de krav som ställs upp i lag. Det saknar betydelse om aktieägarna motsätter sig sådant beslut. En tvångslikvidation kan bli aktuell t.ex. då ett aktiebolags egna kapital understiger ett visst belopp, då årsredovisningen inte skickats in till Bolagsverket i rätt tid eller då ett aktiebolag inte har en behörig styrelse.


Hur fungerar det?

För att en frivillig likvidation ska kunna genomföras och anses vara förenlig med lag krävs att styrelsen upprättar ett förslag till beslut om likvidation som ska hållas tillgängligt för aktiebolagets aktieägare minst två veckor före den bolagsstämma där frågan om likvidation ska behandlas och beslutas om.

Av förslaget ska det framgå skälen till varför bolaget ska träda i likvidation, vilka alternativ till likvidation som finns, från vilket datum beslutet om likvidation ska föreslås, beräknat datum för skifte av bolaget, skifteslikvidens storlek samt om så önskas vem som föreslås till likvidator.

Med skifte av bolaget förstås att de tillgångar som finns kvar i efter att bolagets skulder har betalats fördelas mellan aktieägarna. Skifteslikviden utgör det belopp som tillgångarna värderas till och alltså den summa som ska delas upp.

När detta dokument är upprättat ska samtliga aktieägare delges det huvudsakliga innehållet i kallelsen till bolagsstämman där eventuellt beslut om likvidation ska fattas. Denna ska skickas ut senast två veckor innan den äger rum.


Tillämplig lag

Aktiebolagslag (2005:551)

Lag (1981:131) om kallelse på okända borgenärer


Ändra mallen?

Du fyller i ett formulär. Dokumentet utarbetas direkt efter hand som du besvarar frågorna.

Till sist får du det i Word- och PDF-format. Du kan ändra och återanvända det.

Fyll i mallen