Avtal om bolagsskifte likvidation av handelsbolag eller kommanditbolag Fyll i mallen

Hur fungerar det?

1. Välj den här mallen

Börja genom att klicka på "Fyll i mallen"

1 / Välj den här mallen

2. Fyll i dokumentet

Besvara några få frågor, så skapas dokumentet automatiskt.

2 / Fyll i dokumentet

3. Spara - Skriv ut

Dokumentet är klart. Du kommer att få det i Word- och PDF-format. Du kan ändra det.

3 / Spara - Skriv ut

Avtal om bolagsskifte (likvidation av handelsbolag eller kommanditbolag)

Senast ändrat Senast ändrat 2024-03-23
Format FormatWord och PDF
Storlek Storlek1 till 2 sidor
Fyll i mallen

Senast ändratSenast ändrat: 2024-03-23

FormatTillgängliga format: Word och PDF

StorlekStorlek: 1 till 2 sidor

Fyll i mallen

När ett handelsbolag eller kommanditbolag ska likvideras, d.v.s. avvecklas, ska bl.a. samtliga bolagsmän skriva under ett bolagsskifte där tillgångarna som finns i bolaget fördelas dem emellan. Upprättandet av ett avtal om bolagsskifte är det sista steget vid en likvidation av ett handels- eller kommanditbolag, efter signering av detta anses alltså bolaget upplöst.

Ett handelsbolag är ett företag, d.v.s. juridisk person, som drivs av två eller fler bolagsmän som är personligt ansvariga för handelsbolagets skulder och avtal. Ett kommanditbolag är en typ av handelsbolag där bolagsmännen bär olika stort ansvar. I ett kommanditbolag ska det finnas minst en komplementär och en kommanditdelägare. En komplementär är obegränsat ansvarig för bolagets skulder och avtal medan en kommanditdelägare endast är begränsat ansvarig och endast svarar med sin kapitalinsats.


Hur fungerar det?

En likvidation av ett handels- eller kommanditbolag kan endast beslutas av delägarna i bolaget, utomstående personer eller fordringsägare kan alltså inte begära att ett bolag likvideras. Ett beslut om likvidation kan fattas när som helst men det krävs att samtliga delägare är överens för att en likvidation ska kunna genomföras.

Det första steget vid en likvidation är att skicka in en anmälan om detta till Bolagsverket som i sin tur registrerar datumet för när likvidationen inleds. Samtliga bolagsmän ska skriva under sådan anmälan. Anmälan ska skickas in via en blankett som ska postas och i samband med detta ska en anmälningsavgift om 800 SEK betalas.

När anmälan är gjord ska bolagsmännen genomföra den faktiska likvidationen. I detta steg ska bolagets tillgångar säljas och bolagets skulder betalas. Vidare ska samtliga företagskonton avslutas samt eventuella avtal knutna till bolaget sägas upp (t.ex. hyresavtal eller telefonabonnemang).

För att avsluta likvidationen ska sedan det faktiskta bolagsskiftet upprättas där bolagsmännen delar upp tillgångarna som finns kvar i bolaget dem emellan. Av avtalet ska det framgå vem som tilldelas vad och det ställs krav på att detta görs skriftligen. När avtalet är upprättat ska samtliga bolagsmän signera det och varje person bör behålla var sitt exemplar. Bolagsskiftet ska inte skickas in till Bolagsverket.

Det sista steget är att skicka in en anmälan om att likvidationen är avslutad till Bolagsverket. Detta görs genom att avregistrera bolaget via Bolagsverkets e-tjänst (verksamt.se). Föredrar bolagsmännen att avregistrera bolaget via post, eller om e-tjänsten inte kan användas, måste Bolagsverket kontaktas för att skicka ut en blankett för detta. Samtliga bolagsmän ska signera anmälan om avslutad likvidation.

Huvudregeln är att bolagsmännen själva ska sköta likvidationen men i de fall de inte kan komma överens kan en likvidator utses, d.v.s. en utomstående person som ska hjälpa till att genomföra skiftet av bolaget och som har behörighet att fatta beslut trots bolagsmännens oenighet. Bolagsmännen ansöken om likvidator hos domstolen.


Tillämplig lag

Lag (1980:1102) om handelsbolag och enkla bolag

Lag (1915:218) om avtal och andra rättshandlingar på förmögenhetsrättens område


Ändra mallen?

Du fyller i ett formulär. Dokumentet utarbetas direkt efter hand som du besvarar frågorna.

Till sist får du det i Word- och PDF-format. Du kan ändra och återanvända det.

Fyll i mallen