Förfrågan att ändra avtalsvillkor Fyll i mallen

Hur fungerar det?

1. Välj den här mallen

Börja genom att klicka på "Fyll i mallen"

1 / Välj den här mallen

2. Fyll i dokumentet

Besvara några få frågor, så skapas dokumentet automatiskt.

2 / Fyll i dokumentet

3. Spara - Skriv ut

Dokumentet är klart. Du kommer att få det i Word- och PDF-format. Du kan ändra det.

3 / Spara - Skriv ut

Förfrågan att ändra avtalsvillkor

Senast ändrat Senast ändrat 2024-01-03
Format FormatWord och PDF
Storlek Storlek1 sida
Fyll i mallen

Senast ändratSenast ändrat: 2024-01-03

FormatTillgängliga format: Word och PDF

StorlekStorlek: 1 sida

Fyll i mallen

Detta dokument kan användas av en person, antingen juridisk eller fysisk, som ingått avtal med annan men önskar ändra vad som överenskommits. Det kan både röra sig om större ändringar, som t.ex. en total omskrivning av avtalet, eller mindre ändringar, som t.ex. datum för betalning.

Detta dokument kan användas för samtliga avtalstyper.

När ett avtal har signerats är det bindande för samtliga parter. För att en ändring ska bli gällande krävs alltså att parterna är överens. Motparten i ett avtal har inte någon skyldighet att acceptera en förfrågan om ändring, ett redan existerande avtal förblir alltså oförändrat utan accept.


Hur fungerar det?

Är en avtalspart missnöjd med innehållet i ett redan signerat avtal kan denne person ensidigt upprätta detta dokument för att försöka få till en ändring. Av dokumentet bör det framgå vad som önskas ändras och ett förslag på ny formulering. Det bör vidare tydligt framgå vilket avtal som avses.

När dokumentet är upprättat bör det signeras och därefter överlämnas till motparten/motparterna som får ta ställning till om en ändring ska genomföras.

Accepterar motparten/motparterna en förändring ska antingen en bilaga med de nya villkoren eller ett nytt avtal upprättas och signeras av parterna. Upprättas en bilaga kommer det utgöra en del av det ursprungliga avtalet, de villkor som ändrats genom bilagan förlorar dock sin giltighet. Upprättas ett nytt avtal ersätts det gamla som förlorar sin giltighet.


Tillämplig lag

Lag (1915:218) om avtal och andra rättshandlingar på förmögenhetsrättens område


Ändra mallen?

Du fyller i ett formulär. Dokumentet utarbetas direkt efter hand som du besvarar frågorna.

Till sist får du det i Word- och PDF-format. Du kan ändra och återanvända det.

Fyll i mallen