Avtal om partsbyte Fyll i mallen

Hur fungerar det?

1. Välj den här mallen

Börja genom att klicka på "Fyll i mallen"

1 / Välj den här mallen

2. Fyll i dokumentet

Besvara några få frågor, så skapas dokumentet automatiskt.

2 / Fyll i dokumentet

3. Spara - Skriv ut

Dokumentet är klart. Du kommer att få det i Word- och PDF-format. Du kan ändra det.

3 / Spara - Skriv ut

Avtal om partsbyte

Senast ändrat Senast ändrat 2023-11-23
Format FormatWord och PDF
Storlek Storlek1 till 2 sidor
Fyll i mallen

Senast ändratSenast ändrat: 2023-11-23

FormatTillgängliga format: Word och PDF

StorlekStorlek: 1 till 2 sidor

Fyll i mallen

Ett avtal om partsbyte ska upprättas då en person, fysisk eller juridisk, ska ta över och gå in som ny avtalspart i stället för en redan existerande avtalspart.

Avtal om partsbyte kan t.ex. bli aktuellt i kommersiella sammanhang efter en omorganisation i ett företag eller i samband med en försäljning av företag. Köps t.ex. ett företag upp av ett annat finns stor chans att den nya ägaren kommer behöva gå in som ny avtalspart i flertalet pågående avtalsförhållanden. Det kan t.ex. röra sig om leveransavtal, samarbetsavtal, hyresavtal, städavtal, o.s.v.

Ett avtal om partsbyte kan upprättas i alla möjliga olika situationer även om det i många fall inte behövs då det ofta räcker med att ett avtal sägs upp och ett nytt avtal därefter upprättas mellan nya parter. Om originalavtalet hindrar uppsägning eller om en part vill frånträda avtalet i förtid kan dock partsbyte vara en lösning. Det kan även vara en enklare lösning då parterna inte behöver förhandla om villkor då detta redan har gjorts mellan originalparterna i originalavtalet.

Innehållet av ett avtal som genomgår ett partsbyte fortsätter att vara densamma. Innebörden av ett partsbyte är endast att en del, eller hela avtalet överlåts till en/flera nya parter som går in och tar över avtalet som det är. Önskas ändringar göras i innehållet kan det förhandlas fram senare i ett ändringsavtal med berörda parter.

Detta dokument kan inte användas för offentligt upphandlade avtal då avtalsfriheten är begränsad. Att genomföra större ändringar i ett upphandlat avtal strider mot lag. Ett partsbyte räknas som en stor ändring och är alltså inte tillåtet.

Detta avtal kan heller inte användas för överlåtelse av skuld, då är det i stället ett skuldebrev som ska upprättas.


Hur fungerar det?

För att ett partsbyte ska bli aktuellt krävs att bestämmelser om detta antingen framgår i originalavtalet eller att parterna kommer överens om att en överlåtelse ändå ska ske. Det är alltså inte möjligt att genomföra ett partsbyte utan samtliga avtalsparters samtycke, förutsatt att inte annat framgår av avtal.

Av avtalet ska kontaktuppgifter till samtliga parter framgå, d.v.s. de befintliga avtalsparterna och den/de som ska tillträda och ta över en del av avtalet. Det ska tydligt framgå att det rör sig om en överlåtelse och vidare tydligt specificeras vilken del av avtalet som överlåts samt vilken avtalspart som inte längre kommer vara en del av avtalsförhållandet. Det ska alltså preciseras vilka skyldigheter och vilket ansvar som överlåts på den/de nya avtalsparterna. Vidare ska det fastställas när överlåtelsen ska ske, det kan antingen ske i samband med kontraktsskrivningen eller vid ett bestämt datum längre fram. Ska någon ordinarie avtalspart fortsätta vara part måste det klargöras hur den/de nya avtalsparterna ska förhålla sig gentemot denne/dessa och vilken ansvarsfördelning som gäller.

Sker överlåtelsen i samband med en försäljning ska priset samt betalningsvillkor framgå.

När avtalets är upprättat ska det signeras av samtliga avtalsparter, d.v.s. de tidigare avtalsparterna samt den/de nya avtalsparterna. Bevittnades originalavtalet ska även detta avtal bevittnas. Detta innebär att en eller två personer styrker avtalsparternas signering med sin egen signering. Syftet med vittnen är att bevisa att signeringen gått rätt till. Ett vittne ska vara en oberoende person och kan antingen vara samma som bevittnade originalavtalet eller någon annan.

När avtalet har signerats bör var part behålla var sitt exemplar.


Tillämplig lag

I de flesta fall råder avtalsfrihet och parterna i ett avtal är då fria att avtala om partsbyte. Hänsyn måste dock tas till tvingande lag, d.v.s. lagbestämmelser som går före avtal, då avtalsfriheten inte är absolut. Det finns ingen speciallag som reglerar partsbyten utan det är de allmänna bestämmelserna i avtalslagen som blir tillämpliga.

Lag (1915:218) om avtal och andra rättshandlingar på förmögenhetsrättens område.


Ändra mallen?

Du fyller i ett formulär. Dokumentet utarbetas direkt efter hand som du besvarar frågorna.

Till sist får du det i Word- och PDF-format. Du kan ändra och återanvända det.

Fyll i mallen