Ändringsavtal/tilläggsavtal Fyll i mallen

Hur fungerar det?

1. Välj den här mallen

Börja genom att klicka på "Fyll i mallen"

1 / Välj den här mallen

2. Fyll i dokumentet

Besvara några få frågor, så skapas dokumentet automatiskt.

2 / Fyll i dokumentet

3. Spara - Skriv ut

Dokumentet är klart. Du kommer att få det i Word- och PDF-format. Du kan ändra det.

3 / Spara - Skriv ut

Ändringsavtal/tilläggsavtal

Senast ändrat Senast ändrat 2024-04-08
Format FormatWord och PDF
Storlek Storlek1 till 2 sidor
Fyll i mallen

Senast ändratSenast ändrat: 2024-04-08

FormatTillgängliga format: Word och PDF

StorlekStorlek: 1 till 2 sidor

Fyll i mallen

Ett ändringsavtal ska upprättas mellan parter som redan har ingått ett avtal men som vill genomföra ändringar i avtalsvillkoren. Huvudregeln är att avtal ska hållas och efter signerat avtal är parterna bundna till innehållet. För att en ändring ska kunna genomföras krävs att samtliga parter är överens. Detta avtal kan användas för att ändra i alla typer av avtal.

Ett ändringsavtal ersätter inte originalavtalet i sin helhet utan endast de specifika delar som regleras. Då ändringsavtalet strider mot originalavtalet har det förra företräde. I och med upprättandet av ett ändringsavtal förlorar de avtalsvillkor som där ersätts verkan.

En ändring kan antingen innebära att gällande villkor omformuleras, nya villkor tilläggs eller att existerande villkor tas bort.


Hur fungerar det?

Samtliga parter i originalavtalet ska gemensamt upprätta ändringen skriftligt och signera den, är någon part oense kan någon förändring inte genomföras. Kan någon part inte närvara vid signeringen men ändå står bakom ändringen kan en fullmakt antingen lämnas till antingen en utomstående person som kan signera handlingen i dennes ställe eller till övriga avtalsparter som kan ges behörighet att signera ändringen i dennes frånvaro.

För att undvika tvist om vad som överenskommits och vilket avtal som är giltigt ska det tydligt framgå att det rör sig om ett ändringsavtal, vilket avtal och vilken typ av ändring som ska genomföras samt eventuellt ny formulering. Det bör vidare tydligt anges att de tidigare avtalsvillkoren förlorar sin giltighet i samband med signeringen. Utöver sådan information ska även information till samtliga parter framgå samt datum då avtalet upprättas. Genom att datera avtalet går det enkelt att avgöra i vilken ordning parterna upprättat avtalen. Detta blir även viktigt för eventuellt framtida ändringar, ett nytt ändringsavtal kan t.ex. senare upprättas för att antingen ändra villkoren på nytt eller för att återgå till originalversionen.

Ställs det krav på att originalavtalet bevittnas ska även detta gälla för ändringsavtalet.

När avtalet är upprättat ska det signeras av samtliga parter. Finns det fullmakt som ger annan behörighet att signera avtalet för någon parts räkning ska detta noteras.


Tillämplig lag

Lag (1915:218) om avtal och andra rättshandlingar på förmögenhetsrättens område


Ändra mallen?

Du fyller i ett formulär. Dokumentet utarbetas direkt efter hand som du besvarar frågorna.

Till sist får du det i Word- och PDF-format. Du kan ändra och återanvända det.

Fyll i mallen