Kallelse till extra bolagsstämma Fyll i mallen

Hur fungerar det?

1. Välj den här mallen

Börja genom att klicka på "Fyll i mallen"

1 / Välj den här mallen

2. Fyll i dokumentet

Besvara några få frågor, så skapas dokumentet automatiskt.

2 / Fyll i dokumentet

3. Spara - Skriv ut

Dokumentet är klart. Du kommer att få det i Word- och PDF-format. Du kan ändra det.

3 / Spara - Skriv ut

Kallelse till extra bolagsstämma

Senast ändrat Senast ändrat 2024-03-09
Format FormatWord och PDF
Storlek Storlek1 sida
4,5 - 1 röst
Fyll i mallen

Senast ändratSenast ändrat: 2024-03-09

FormatTillgängliga format: Word och PDF

StorlekStorlek: 1 sida

Betyg: 4,5 - 1 röst

Fyll i mallen

Alla aktiebolag måste en gång om året ha en årsstämma, d.v.s. ordinarie bolagsstämma. Där fattas viktiga beslut såsom vilka som ska sitta i styrelsen följande år. Även aktiebolagets årsredovisning ska fastställas samt resultat- och balansräkning godkännas. Om styrelsen anser att ett ytterligt möte krävs under året kan det kallas till en extra bolagsstämma. Även då ett aktiebolags revisor eller en aktieägare som äger mer än 10 % av ett aktiebolags aktier skriftligen begär det ska en extra bolagsstämma hållas. Detta dokument används för att kalla aktieägarna till extra bolagsstämma. Ska en årsstämma hållas ska i stället en specifik kallelse för detta skickas ut.


Vad är det för något?

Bolagsstämman är ett aktiebolags högst beslutande organ. En kallelse till extra bolagsstämma kan förklaras som en inbjudan till ett extra möte i aktiebolaget, d.v.s. utöver de möten som ska genomföras enligt bolagsordningen (aktiebolagets interna regelverk).

Samtliga aktieägare som senast på dagen för den extra bolagsstämman är införd i aktieboken har rätt att delta i den extra bolagsstämman.


Skillnaden mellan ordinarie bolagsstämma och extra bolagsstämma

Skillnaden mellan en ordinarie bolagsstämma (årsstämma) och en extra bolagsstämma är främst vad som tas upp på mötet. En årsstämma brukar i regel besluta om fastställande av resultat- och balansräkning, ansvarsfrihet för styrelseledamöter och den verkställande direktören och åtgärder med anledning av vinst och förlust. På en extra bolagsstämma kan i stället beslut fattas om ändring av bolagsordning, val av styrelse och vinstutdelning.

En årsstämma ska vidare endast hållas en gång per år, om inte annat framgår av bolagsordningen, medan en extra bolagsstämma kan hållas flera gånger per år om så behövs.


Hur fungerar det?

Kallelse till en extra bolagsstämma ska utfärdas på det sätt som framgår av bolagsordningen och skickas till samtliga aktieägare i aktiebolaget. Kallelsen ska skickas ut tidigast sex veckor och senast två veckor före bolagsstämman. Ska en fråga om ändring av bolagsordningen behandlas på den extra bolagsstämman ska kallelse dock senast skickas ut fyra veckor i förväg, om inte annat framgår av bolagsordningen.

En kallelse till årsstämma ska innehålla tid och plats för stämman, förslag på dagordning samt information om aktieägarnas rätt att delta på stämman. Det är viktigt att samtliga ärenden som ska tas upp på den extra bolagsstämman framgår av kallelsen. Ärenden som inte inkluderas i kallelsen får inte tas upp under den extra bolagsstämman.

Det är styrelsen som bär ansvaret för att aktieägarna kallas till samtliga bolagsstämmor. Skulle kallelsen ske på fel sätt får bolagsstämman i de flesta fall inte besluta i frågor som rör de aktieägare som påverkas av felet utan samtycke.


Tillämplig lag

Aktiebolagslag (2005:551)


Ändra mallen?

Du fyller i ett formulär. Dokumentet utarbetas direkt efter hand som du besvarar frågorna.

Till sist får du det i Word- och PDF-format. Du kan ändra och återanvända det.

Fyll i mallen