Rättegångsfullmakt Fyll i mallen

Hur fungerar det?

1. Välj den här mallen

Börja genom att klicka på "Fyll i mallen"

1 / Välj den här mallen

2. Fyll i dokumentet

Besvara några få frågor, så skapas dokumentet automatiskt.

2 / Fyll i dokumentet

3. Spara - Skriv ut

Dokumentet är klart. Du kommer att få det i Word- och PDF-format. Du kan ändra det.

3 / Spara - Skriv ut

Rättegångsfullmakt

Senast ändrat Senast ändrat 2024-02-11
Format FormatWord och PDF
Storlek Storlek1 sida
4,6 - 8 röster
Fyll i mallen

Senast ändratSenast ändrat: 2024-02-11

FormatTillgängliga format: Word och PDF

StorlekStorlek: 1 sida

Betyg: 4,6 - 8 röster

Fyll i mallen

En rättegångsfullmakt upprättas då en person som är part i ett tvistemål, d.v.s. rättegång i civilmål, önskar ha ett ombud som företräder hen. Fullmakten ger då en utsedd person behörighet att företräda fullmaktsgivaren. Normalt är det en jurist eller advokat som agerar ombud men det är inget krav på att personen i fråga har en juristexamen.

Ett tvistemål är ett domstolsmål som behandlar en situation där två eller flera parter är oense om någonting som de inte kan komma till en lösning om själva. Parterna kan vara antingen juridiska eller fysiska personer. En tvist kan t.ex. omfatta en oenighet om ett avtalsvillkor, vilken summa som ska betalas för en tjänst eller vilken ersättning som ska utgå p.g.a. av fel i vara.

Brottmål omfattas alltså inte av detta dokument, d.v.s. situationer där någon utsatts för en brottslig handling.


Vad är det för något?

För att en person ska få företräda annan i en rättegång krävs att en rättegångsfullmakt är upprättad. Detta är ett juridiskt dokument som ger en person behörighet att agera ombud. En rättegångsfullmakt skiljer sig från en vanlig fullmakt då de regleras av olika lagar. En vanlig fullmakt är mer allmän och en fullmaktstagare kan ges behörighet att utföra olika typer av ärenden medan en rättegångsfullmakt endast ger fullmaktstagaren rätt att företräda fullmaktsgivaren i en rättegång.

En skriftlig rättegångsfullmakt kan upprättas för ett specifikt mål eller rättegång i allmänhet, vid det senare alternativet kan ombudet återanvända fullmakten i framtida mål.

Genom ett upprättande av en rättegångsfullmakt ges den som utses till ombud behörighet att angående saken (d.v.s. tvistemålet):

1. väcka talan och påkalla åtgärd,

2. ta emot delgivning av inlagor och andra handlingar (exkl. delgivning till parten att infinna sig på förhandlingen),

3. företa samtliga handlingar för utförande av partens talan,

4. ingå förlikning,

5. söka verkställighet av rättens dom, och

6. uppbära parten tillerkänd ersättning för rättegångskostnad.


Vem kan vara ombud?

Den som ska agera ombud ska vara lämplig för uppdraget, vilket avgörs av domstolen. Det är inget krav på att personen i fråga har avlagt en juristexamen, även om de flesta som agerar ombud är jurister eller advokater.

För att agera ombud är det vissa praktiska krav som måste vara uppfyllda. Personen i fråga måste t.ex. vara minst 18 år fyllda och behärska det svenska språket. Ett ombud får vidare inte befinna sig i konkurstillstånd eller ha en förvaltare.

Hur fungerar det?

En rättegångsfullmakt kan vara antingen muntlig eller skriftlig men det senare är att föredra då det är mindre risk för missförstånd. En muntlig rättegångsfullmakt gäller vidare endast i den aktuella rättegången medan en skriftlig kan gälla för längre tid en så.

En skriftlig fullmakt ska signeras av den som upprättar den och visas upp i original framför rätten vid det första sammanträdandet. Av fullmakten ska det framgå ombudets namn och fullmaktens omfattning. En person som upprättar en rättegångsfullmakt kan närhelst välja att återkalla den och den förlorar då sin giltighet.


Tillämplig lag

Reglerna kring ombud vid en rättegång finns i 12 kap. i rättegångsbalken (1942:740).


Ändra mallen?

Du fyller i ett formulär. Dokumentet utarbetas direkt efter hand som du besvarar frågorna.

Till sist får du det i Word- och PDF-format. Du kan ändra och återanvända det.

Fyll i mallen