Överst på sidan
Förlikningsavtal Fyll i mallen

Förlikningsavtal

Senast ändrat
Senast ändrat 2023-03-01
Format
Format Word och PDF
Storlek
Storlek 2 till 3 sidor
Betyg 4,5 - 3 röster
Fyll i mallen

Information om mallen

Senast ändratSenast ändrat: 2023-03-01

FormatTillgängliga format: Word och PDF

StorlekStorlek: 2 till 3 sidor

Betyg: 4,5 - 3 röster

Fyll i mallen

Hur fungerar det?

1. Välj den här mallen

Börja genom att klicka på "Fyll i mallen"

1 / Välj den här mallen

2. Fyll i dokumentet

Besvara några få frågor, så skapas dokumentet automatiskt.

2 / Fyll i dokumentet

3. Spara - Skriv ut

Dokumentet är klart. Du kommer att få det i Word- och PDF-format. Du kan ändra det.

3 / Spara - Skriv ut

Förlikningsavtal

Ett förlikningsavtal kan upprättas av parter som vill göra upp en civilrättslig tvist utan domstolens inblandande. I avtalet fastställs hur tvisten ska lösas.

Detta avtal kan användas då parterna har kommit fram till en förlikning på egen hand. Har en utomstående part hjälpt till och medlat mellan parterna för att komma till en överenskommelse ska i stället en medlingsöverenskommelse upprättas.

Vad är det för något?

En förlikning innebär en överenskommelse om hur en rättslig uppkommen tvist ska lösas. Förlikning är tillåten i dispositiva tvistemål, vilket är de flesta tvistemål där ett företag är inblandat. Exempel på dispositiva tvistemål är tvist angående pris för en tjänst eller vara, tvist huruvida en vara är felaktig och tvist gällande vad som överenskommits i ett avtal. I indispositiva tvistemål som t.ex. mål om vård av barn eller skiljsmässa är förlikning inte tillåtet. Det är vidare inte möjligt att komma till en förlikning vid brottsmål, d.v.s. där någon av parterna är misstänkt för brott (t.ex. stöld, misshandel eller sexualbrott).

En förlikning kan antingen ske utanför domstol eller med domstolens hjälp. Detta dokument används vid det förstnämnda alternativet. Fördelen med att komma till en förlikning är bl.a. att det är billigare, går snabbare och skapar mindre negativ publicitet.


Hur fungerar det?

Ett förlikningsavtal upprättas mellan de parter som befinner sig i en tvist. Det är viktigt att ett förlikningsavtal upprättas skriftligen på ett utförligt sätt så att överenskommelsen inte kan misstolkas.

Av ett förlikningsavtal bör det framgå vad tvisten gäller, vad parterna har kommit överens om samt i vilka avseenden parterna förbinder sig att inte tvista med varandra på nytt.

När avtalet är upprättat ska det signeras av samtliga parter och var part ska behålla var sitt exemplar.


Tillämplig lag

Lag (1915:218) om avtal och andra rättshandlingar på förmögenhetsrättens område

Lag (2011:860) om medling i vissa privaträttsliga tvister


Ändra mallen?

Du fyller i ett formulär. Dokumentet utarbetas direkt efter hand som du besvarar frågorna.

Till sist får du det i Word- och PDF-format. Du kan ändra och återanvända det.

Fyll i mallen