Medlingsöverenkommelse Fyll i mallen

Hur fungerar det?

1. Välj den här mallen

Börja genom att klicka på "Fyll i mallen"

1 / Välj den här mallen

2. Fyll i dokumentet

Besvara några få frågor, så skapas dokumentet automatiskt.

2 / Fyll i dokumentet

3. Spara - Skriv ut

Dokumentet är klart. Du kommer att få det i Word- och PDF-format. Du kan ändra det.

3 / Spara - Skriv ut

Medlingsöverenkommelse

Senast ändrat Senast ändrat 2024-03-02
Format FormatWord och PDF
Storlek Storlek1 sida
Fyll i mallen

Senast ändratSenast ändrat: 2024-03-02

FormatTillgängliga format: Word och PDF

StorlekStorlek: 1 sida

Fyll i mallen

En medlingsöverenskommelse är en typ av förlikningsavtal där tvistande parter tillsammans med en medlare kommer fram till en lösning. Det är ett skriftligt bevis på vad som överenskommits och genom att upprätta denna typ av avtal kan alltså en fortsatt eller framtida tvist undvikas.

Detta dokument ska inte förväxlas med ett medlingsavtal som upprättas innan en medling påbörjas och reglerar villkoren kring medlingen i sig.


Vad är en medlare?

En medlare är en neutral person utanför en tvist som har till uppgift att försöka få tvistande parter till en lösning. Medling är ett frivilligt förfarande som de tvistande parterna ska vara överens om. Är parterna inte överens om fortsatt medling kan den avbrytas direkt.

Det ställs inte upp några krav på vem som kan väljas till medlare med det är att föredra om personen i fråga har juridisk kompetens. Kan de tvistande parterna inte komma överens om en medlare kan de vända sig till ett skiljedomsinstitut eller domstolen för att få hjälp med att lösa tvisten.


Hur fungerar det?

Av en medlingsöverenskommelse bör det framgå uppgifter till de tvistande parterna, vem som har varit medlare, beskrivning av tvisten samt den överenskommelse som nåtts.

När överenskommelsen upprättats ska den signeras av samtliga parter som tvisten rört. Även medlaren kan signera handlingen. Om så önskas kan sedan parterna gemensamt, eller en eller några av dem med övrigas samtycke, ansöka om att få överenskommelsen fastställd i domstol i en verkställbarhetsförklaring. En sådan ansökan ska vara skriftlig och ska ske hos en tingsrätt där någon av de tvistande parterna har sitt hemvist. Med hemvist förstås vanligtvis den ort där en person bor.

Av ansökan till domstolen ska parternas namn, adress och hemvist framgå. Vidare ska även uppgift som visar att domstolen i fråga är behörig inkluderas (t.ex. via personbevis från Skatteverket då detta inkluderar folkbokföringsadressen), samt en beskrivning av tvistefrågorna. Till ansökan ska även medlingsöverenskommelsen bifogas, d.v.s. detta dokument. Har parterna inte ansökt tillsammans ska slutligen även bifogas ett intyg om att den/de som inte ansökt ändå samtyckt till ansökan.


Tillämplig lag

Lag (2011:860) om medling i vissa privaträttsliga tvister


Ändra mallen?

Du fyller i ett formulär. Dokumentet utarbetas direkt efter hand som du besvarar frågorna.

Till sist får du det i Word- och PDF-format. Du kan ändra och återanvända det.

Fyll i mallen