Medlingsavtal Fyll i mallen

Hur fungerar det?

1. Välj den här mallen

Börja genom att klicka på "Fyll i mallen"

1 / Välj den här mallen

2. Fyll i dokumentet

Besvara några få frågor, så skapas dokumentet automatiskt.

2 / Fyll i dokumentet

3. Spara - Skriv ut

Dokumentet är klart. Du kommer att få det i Word- och PDF-format. Du kan ändra det.

3 / Spara - Skriv ut

Medlingsavtal

Senast ändrat Senast ändrat 2024-03-31
Format FormatWord och PDF
Storlek Storlek2 till 3 sidor
Fyll i mallen

Senast ändratSenast ändrat: 2024-03-31

FormatTillgängliga format: Word och PDF

StorlekStorlek: 2 till 3 sidor

Fyll i mallen

Ett medlingsavtal kan upprättas då parter i ett avtal tvistar om vad som överenskommits. Genom att upprätta ett medlingsavtal kommer parterna överens om att utse en utomstående person som medlare som har till uppgift att försöka komma till en godtagbar lösning för samtliga avtalsparter.


Vad är det för något?

Att ingå ett medlingsavtal är en typ av konfliktlösningsmetod där parter som tvistar tar in en tredje part för att hjälpa till och medla med förhoppning att nå en överenskommelse.

Ett medlingsavtal kan upprättas vid tvister där förlikning är tillåten, d.v.s. då det inte ställs krav på att tvisten avgörs i domstol. Förlikning innebär att parterna kommer överens om ett eget utfall i en tvist och är tillåtet vid dispositiva tvistemål, hit räknas t.ex. tvister om penningfordringar, skadestånd och avtalstolkning.

I varken indispositiva tvistemål eller brottmål är medling möjligt. Generellt sätt kan sägas att familjerättsliga mål räknas som indispositiva tvistemål.


Hur fungerar det?

Ett medlingsavtal upprättas mellan två eller flera parter som befinner sig i en tvist samt en utomstående person som ska fungera som medlare.

Det ställs inte upp några formella krav i lag på vem som kan fungera som medlare men det är att föredra om personen i fråga besitter juridisk kompetens. Medlaren kan antingen väljas av parterna själva eller utses av domstol. På domstolens webbplats finns en lista med personer som har anmält sig som villiga att medla vid tvister i domstol.

Av medlingsavtalet ska det bl.a. framgå vilka de tvistande parterna är, uppgifter till medlaren samt en beskrivning av tvisten. När avtalet är upprättat ska det signeras av samtliga parter. Därefter kan parterna påbörja medlingen och försöka komma till en lösning som alla parter är nöjda med.

När en överenskommelse är nådd kan parterna ansöka om att få den fastställd i domstol i en verkställbarhetsförklaring. Ansökan kan antingen ske av parterna gemensamt eller så kan en eller några av parterna göra detta med övriga parters samtycke. Ansökan ska ske hos en tingsrätt där någon av parterna har sitt hemvist. Den ska vidare vara skriftlig och innehålla uppgifter om de ansökandes namn, adress och hemvist, uppgift som visar att domstolen i fråga är behörig samt en beskrivning av tvistefrågorna. Till en sådan ansökan ska även bifogas medlingsöverenskommelsen, intyg från medlaren att hen har medlat mellan parterna och att medlingsöverenskommelsen är resultat av denna medling, samt intyg från de parter i överenskommelsen som inte är sökande att de samtycker till att ansökan görs.


Tillämplig lag

Lag (2011:860) om medling i vissa privaträttsliga tvister


Ändra mallen?

Du fyller i ett formulär. Dokumentet utarbetas direkt efter hand som du besvarar frågorna.

Till sist får du det i Word- och PDF-format. Du kan ändra och återanvända det.

Fyll i mallen