Fullmakt att företräda bolag

Förlopp:
0%
?
X

Uppge vilken typ av fullmakt som ska upprättas. Detta dokument kan endast användas för företräde av bolag/förening i andra fall än inför rättegång. Ska fullmakten ge en person rätt att företräda annan inför domstol ska en rättegångsfullmakt upprättas. Ska fullmakten upprättas av en privatperson och omfatta rätt att företräda denne inför myndighet som inte är domstol ska en specifik fullmakt för detta upprättas. Ska fullmakten upprättas av en privatperson med syfte att bli giltig först då den som upprättat den inte längre kan sköta sina angelägenheter själv ska en framtidsfullmakt upprättas. Ska en fullmakt upprätta för andra ändamål ska en allmän fullmakt upprättas.

Behöver du
hjälp?
Ändra mallen

________

Fullmakt att företräda bolag


§ 1. Fullmaktsgivare

Styrelsen i aktiebolag ________ (Fortsatt benämnt "Bolaget")
Organisationsnummer: ________
Adress: ________
Telefon: ________
E-post: ________
Kontaktperson: ________


§ 2. Fullmaktstagare

Namn: ________
Personnummer: ________
Adress: ________
Telefon: ________
E-post: ________

Är fullmaktstagaren av någon anledning förhindrad att utföra vad som följer av fullmakten tillåts ________ med personnummer ________ träda in i dennes ställe.


§ 3. Fullmaktstagarens behörighet

Härmed befullmäktigas ovan angiven fullmaktstagare att utföra nedan presenterat bankärende hos ________:

________

Bankärendet ska genomföras den ________.


§ 4. Giltighetstid och fullmaktens upphörande

Fullmakten är giltig från och med dagens datum, ________, och är giltig fram tills uppdraget är slutfört eller fullmakten återkallas, återtas eller förstörs.


§ 5. Underskrifter


Fullmaktstgivare


Ort: __________ Datum: ______________________________________________________

Namnförtydligande (kontaktperson för ________(s) styrelse): ________


Fullmaktstagare


Ort: __________ Datum: ______________________________________________________

Namnförtydligande: ________

Visa det pågående
dokumentet

________

Fullmakt att företräda bolag


§ 1. Fullmaktsgivare

Styrelsen i aktiebolag ________ (Fortsatt benämnt "Bolaget")
Organisationsnummer: ________
Adress: ________
Telefon: ________
E-post: ________
Kontaktperson: ________


§ 2. Fullmaktstagare

Namn: ________
Personnummer: ________
Adress: ________
Telefon: ________
E-post: ________

Är fullmaktstagaren av någon anledning förhindrad att utföra vad som följer av fullmakten tillåts ________ med personnummer ________ träda in i dennes ställe.


§ 3. Fullmaktstagarens behörighet

Härmed befullmäktigas ovan angiven fullmaktstagare att utföra nedan presenterat bankärende hos ________:

________

Bankärendet ska genomföras den ________.


§ 4. Giltighetstid och fullmaktens upphörande

Fullmakten är giltig från och med dagens datum, ________, och är giltig fram tills uppdraget är slutfört eller fullmakten återkallas, återtas eller förstörs.


§ 5. Underskrifter


Fullmaktstgivare


Ort: __________ Datum: ______________________________________________________

Namnförtydligande (kontaktperson för ________(s) styrelse): ________


Fullmaktstagare


Ort: __________ Datum: ______________________________________________________

Namnförtydligande: ________