Överst på sidan

Fullmakt

Förlopp:
0%
?
X

Om fullmaktsgivaren vill utse någon till ombud i en rättegång välj "Ja". Detta är en separat fullmakt som inte omfattas av detta dokument.

Behöver du
hjälp?
Ändra mallen

________

Fullmakt

§ 1. Fullmaktsgivare

Namn: ________
Personnummer: ________
Adress: ________
Telefon: ________
E-post: ________


§ 2. Fullmaktstagare

Namn: ________
Personnummer: ________
Adress: ________
Telefon: ________
E-post: ________

Är fullmaktstagaren av någon anledning förhindrad att utföra vad som följer av fullmakten tillåts hen delegera sitt ansvar till en tredje man. Innan en tredje man använder fullmakten ska dock fullmaktsgivare meddelas och lämna sitt godkännande.


§ 3.
Fullmaktstagarens befogenhet

Härmed befullmäktigas ovan nämnd fullmaktstagare att självständigt och oinskränkt förvalta och företräda mina nedan angivna juridiska och ekonomiska intressen.

a) Fullmaktstagaren har rätt att köpa följande egendom:

________


b) F
ullmaktstagaren har rätt att sälja samt kvittera och uppbära köpeskillingen för följande fastighet :

Fastighetsbeteckning: ________
Adress: ________


c) Fullmaktstagaren har rätt att sälja samt kvittera och uppbära köpeskillingen för följande bostadsrätt :

Adress: ________
Lägenhetsnummer: ________


d) Fullmakt
stagaren har rätt att sälja följande lös egendom:

________


e) Fullmakt
stagaren har rätt att ingå följande typer av avtal:

________


f) Fullmakt
stagaren har rätt att hämta ut följande försändelse/-r:

________


g) Fullmakt
stagaren har rätt att företräda fullmaktsgivaren i följande dödsbo:

________ med dödsbonummer ________


§ 4. Giltighetstid och fullmaktens upphörande

Fullmakten är giltig från och med den ________ tillsvidare. Fullmakten slutar att gälla om den av mig återkallas, återtas eller förstörs.


§ 5. UnderskrifterOrt: _________________ Datum: ______________________________________________________________

Fullmaktsgivarens namnförtydligande: ________Ort: _________________ Datum: ______________________________________________________________

Fullmaktstagarens namnförtydligande: ________


§ 6. BevittningOrt: _________________ Datum: _____________________________________________________________

Namnförtydligande: ________
Adress: ________
Telefonnummer: ________Ort: _________________ Datum: ______________________________________________________________

Namnförtydligande: ________
Adress: ________
Telefonnummer: ________

Visa det pågående
dokumentet

________

Fullmakt

§ 1. Fullmaktsgivare

Namn: ________
Personnummer: ________
Adress: ________
Telefon: ________
E-post: ________


§ 2. Fullmaktstagare

Namn: ________
Personnummer: ________
Adress: ________
Telefon: ________
E-post: ________

Är fullmaktstagaren av någon anledning förhindrad att utföra vad som följer av fullmakten tillåts hen delegera sitt ansvar till en tredje man. Innan en tredje man använder fullmakten ska dock fullmaktsgivare meddelas och lämna sitt godkännande.


§ 3.
Fullmaktstagarens befogenhet

Härmed befullmäktigas ovan nämnd fullmaktstagare att självständigt och oinskränkt förvalta och företräda mina nedan angivna juridiska och ekonomiska intressen.

a) Fullmaktstagaren har rätt att köpa följande egendom:

________


b) F
ullmaktstagaren har rätt att sälja samt kvittera och uppbära köpeskillingen för följande fastighet :

Fastighetsbeteckning: ________
Adress: ________


c) Fullmaktstagaren har rätt att sälja samt kvittera och uppbära köpeskillingen för följande bostadsrätt :

Adress: ________
Lägenhetsnummer: ________


d) Fullmakt
stagaren har rätt att sälja följande lös egendom:

________


e) Fullmakt
stagaren har rätt att ingå följande typer av avtal:

________


f) Fullmakt
stagaren har rätt att hämta ut följande försändelse/-r:

________


g) Fullmakt
stagaren har rätt att företräda fullmaktsgivaren i följande dödsbo:

________ med dödsbonummer ________


§ 4. Giltighetstid och fullmaktens upphörande

Fullmakten är giltig från och med den ________ tillsvidare. Fullmakten slutar att gälla om den av mig återkallas, återtas eller förstörs.


§ 5. UnderskrifterOrt: _________________ Datum: ______________________________________________________________

Fullmaktsgivarens namnförtydligande: ________Ort: _________________ Datum: ______________________________________________________________

Fullmaktstagarens namnförtydligande: ________


§ 6. BevittningOrt: _________________ Datum: _____________________________________________________________

Namnförtydligande: ________
Adress: ________
Telefonnummer: ________Ort: _________________ Datum: ______________________________________________________________

Namnförtydligande: ________
Adress: ________
Telefonnummer: ________