Avtal om plats på äldreboende/serviceboende hyresavtal Fyll i mallen

Hur fungerar det?

1. Välj den här mallen

Börja genom att klicka på "Fyll i mallen"

1 / Välj den här mallen

2. Fyll i dokumentet

Besvara några få frågor, så skapas dokumentet automatiskt.

2 / Fyll i dokumentet

3. Spara - Skriv ut

Dokumentet är klart. Du kommer att få det i Word- och PDF-format. Du kan ändra det.

3 / Spara - Skriv ut

Avtal om plats på äldreboende/serviceboende (hyresavtal)

Senast ändrat Senast ändrat 2023-11-14
Format FormatWord och PDF
Storlek Storlek2 till 4 sidor
Fyll i mallen

Senast ändratSenast ändrat: 2023-11-14

FormatTillgängliga format: Word och PDF

StorlekStorlek: 2 till 4 sidor

Fyll i mallen

Ett avtal om plats på äldreboende är en typ av hyresavtal som upprättas mellan ett företag, antingen kommunalt eller privat, som erbjuder en boendeplats och en senior person över 65 år som ska flytta in i bostaden. Företaget som erbjuder boendeplatsen ingår avtalet i egenskap av hyresvärd medan den som flyttar in gör det i egenskap av hyresgäst. Förutom boende ingår allt stöd som behövs för att de boende ska kunna klara av vardagen, inklusive hälso- och sjukvårdsinsatser av sjuksköterska, sjukgymnast och arbetsterapeut liksom regelbundna läkarbesök. Det finns olika typer av äldreboenden vilka har olika typer av servicenivå.

För att bli placerad på ett äldreboende krävs i det flesta fall en beviljad biståndsansökan från kommunen. Det finns vissa kommuner som hyr ut äldrebostäder utan biståndsbeslut men det är väldigt begränsat. Vilket äldreboende en person placeras på beror på i vilken kommun hen ansöker om bistånd.

I kommuner som har valt att tillämpa lagen om valfrihetssystem (LOV) kan vidare både kommunala och privata äldreboende förekomma och det är upp till den som ska placeras att välja. För att privat äldreboende ska bli aktuellt krävs dock att kommunen i fråga har godkänt och tecknat avtal med sådant privat företag. I kommuner som inte valt att tillämpa LOV bortfaller denna valmöjlighet och det är endast kommunala äldreboenden som är aktuella.

Kan den som önskar ansöka om bistånd hos kommunen bo kvar i sin egen bostad och endast är i behov av viss hjälp, t.ex. städning, matinköp eller liknande, ska i stället en ansökan om hemtjänst göras och därefter ett avtal om hemtjänst upprättas. Är den som söker bostad främst i behov av ett socialt liv och lättare hjälp kan inflyttning i stället ske till ett trygghetsboende. Är den som söker bostad inte i behov av något övrigt stöd alls ska ett vanligt hyresavtal upprättas med en hyresvärd. Ska bostaden hyras direkt av en hyresvärd, t.ex. en hyresrättsförening, ska ett förstahandshyresavtal upprättas. Ska å andra sidan bostaden hyras av en bostadsrättsägare eller en annan hyresgäst som i sin tur hyr av en hyresgäst ska ett andrahandshyresavtal upprättas.


Olika typer av äldreboende

Servicehus

Ett servicehus är ett mellanting mellan mellan ett eget boende, med eller utan hemtjänst, och ett vård- och omsorgsboende. Boende i ett servicehus har egna fullt utrustade lägenheter och har tillgång till viss gemensam service och gemensamma lokaler. Har kommunen beviljat bistånd för plats i servicehus ingår ett trygghetslarm, vilket innebär att de boende kan larma personal om de är i behov av hjälp, t.ex. skadat sid. Är en boende i behov av mer regelbunden hjälp kan hen även ansöka om bistånd för hemtjänst och därefter upprätta ett avtal om hemtjänst utöver detta avtal.

Gällande gemensamma lokaler brukar det finnas lokaler där de boende kan umgås och i regel finns det även restaurang och/eller kafé som serverar mat.

Vård- och omsorgsboende

Vård- och omsorgsboende är till för de som har stora omvårdnadsbehov, endast personer som inte klarar av att bo i sitt egna hem kan beviljas bistånd för detta. Det finns personal på plats dygnet runt som arbetar med att ta omhänderta de boende. En person som flyttar in på ett vård- och omsorgsboende flyttar in permanent.

Ett vård- och omsorgsboende är ofta utformat på så sätt att de boende tilldelas ett eget rum eller en egen lägenhet, det finns även möjlighet för par att bo tillsammans. Utöver detta finns gemensamma utrymmen som matsal, vardagsrum, uteplats och trädgård. Samtliga måltider ingår och serveras i matsalen.


Korttidsvård

Ett korttidsboende är densamma som ett vård- och omsorgsboende bortsett från att det inte är permanent. En person som flyttar in på ett korttidsboende kommer endast bo där under en kort period p.g.a. skada eller sjukdom. Syftet med ett korttidsboende är att en person som p.g.a. skada eller sjukdom inte länge kan ta hand om sig själv och/eller sitt hem ska få hjälp med detta och rehabiliteras för att sedan kunna flytta tillbaka hem.


Profilboende

Ett profilboende är en typ av vård- och omsorgsboende men med en specifik inriktning. Ett profilboende kan t.ex. vara inriktat på en särskild diagnos, t.ex. demens och alzheimers, eller på en viss funktionsnedsättning. Syftet med profilboende är att de boende ska få rätt hjälp.


Hur fungerar det?

Innan ett avtal om plats på äldre-/serviceboende upprättas ska den som vill flytta in på ett sådant hem vända sig till sin kommun och bestämma träff med en biståndshandläggare som får göra en bedömning kring vilket behov av omsorg som föreligger. Därefter ska en ansökan om bistånd lämnas in och beslut kommer därefter fattas gällande om personen i fråga har rätt att flytta till ett äldreboende eller inte. Nekas en ansökan kan beslutet alltid överklagas, d.v.s. ansöka om att få saken prövad på nytt. Ansökan kan antingen göras av personen som ansökan gäller, en närstående till denne eller eventuell fullmaktstagare, god man eller förvaltare. En fullmaktstagare har utsetts av en person personligen för att ta hand om samtliga eller vissa av dennes angelägenheter. En god man eller en förvaltare utses av domstolen och har till uppgift att ta hand om personens angelägenheter. En god man är en frivillig åtgärd medan en förvaltare är en tvångsåtgärd.

När en biståndsansökan godkänts blir nästa steg att upprätta detta avtal mellan äldreboendet/serviceboendet och den som ska flytta in. Finns fullmaktstagare, god man eller förvaltare ska denne signera avtalet i stället för den som ska flytta in.

Av avtalet ska det framgå vilka parterna är, adress till boendet, typ av boende, information kring rum/lägenhet samt vilken service som omfattas.

I avtalet ska det även framgå vilket belopp som ska betalas för äldreboendet/serviceboendet per månad samt vad som ingår i den kostnaden. Den boende kommer förutom hyra att betala en omsorgsavgift samt en måltidsavgift. Dessa avgifter varierar beroende på i vilken kommun boendet ligger.

När avtalet är upprättat ska det signeras av båda parterna och de bör därefter behålla var sitt exemplar.


Tillämplig lag

Alla som anser sig vara i behov av att flytta till äldreboende/serviceboende har rätt att söka det. Den enskildas rätt till bistånd, och därmed bl.a. äldreomsorg, regleras i socialtjänstlagen (2001:453).

Hälso- och sjukvårdslagen (2017:30) reglerar vilket ansvar Sveriges kommuner har gällande sjukvården i landet.

Lag (2008:962) om valfrihetssystem reglerar den enskildes rätt och möjlighet att själv välja äldreboende/serviceboende. Denna lag gäller i de kommuner som valt att tillämpa den.

Regler kring utförarens tystnadsplikt samt annan säkerhet för den som hemtjänsten ska utföras hos återfinns i patientsäkerhetslagen (2010:659), offentlighets- och sekretesslagen (2009:400), patientdatalagen (2008:355), lag (2001:454) om behandling om personuppgifter inom socialtjänsten och Dataskyddsförordningen (GDPR).


Ändra mallen?

Du fyller i ett formulär. Dokumentet utarbetas direkt efter hand som du besvarar frågorna.

Till sist får du det i Word- och PDF-format. Du kan ändra och återanvända det.

Fyll i mallen