Hyresavtal - trygghetsboende Fyll i mallen

Hur fungerar det?

1. Välj den här mallen

Börja genom att klicka på "Fyll i mallen"

1 / Välj den här mallen

2. Fyll i dokumentet

Besvara några få frågor, så skapas dokumentet automatiskt.

2 / Fyll i dokumentet

3. Spara - Skriv ut

Dokumentet är klart. Du kommer att få det i Word- och PDF-format. Du kan ändra det.

3 / Spara - Skriv ut

Hyresavtal - trygghetsboende

Senast ändrat Senast ändrat 2024-01-25
Format FormatWord och PDF
Storlek Storlek4 till 5 sidor
Fyll i mallen

Senast ändratSenast ändrat: 2024-01-25

FormatTillgängliga format: Word och PDF

StorlekStorlek: 4 till 5 sidor

Fyll i mallen

Ett hyresavtal gällande trygghetsboende upprättas av en hyresvärd, d.v.s. den som äger boendet, och en eller flera seniora personer, d.v.s. hyresgäster. Ett trygghetsboende är en boendeform som syftar till att skapa en större gemenskap och trygghet bland äldre personer. Boendet är till för friska individer som inte är i behov av någon omvårdnad, bortsett från eventuell hemtjänst. Ett trygghetsboende kan förklaras som ett mellanting mellan ett vanligt boende och t.ex. ett äldreboende med heldygnsomsorg.

Ett trygghetsboende är ett hyreshus som ägs av ett företag eller en stiftelse som sedan fungerar som hyresvärd gentemot de boende. För att ett hyreshus ska klassas som ett trygghetsboende krävs att bostäderna är funktionellt utformade samt att det finns matsal och gemensam lokal för umgänge. Vidare ska det även finnas personal/bovärd på plats vissa dagar under vissa angivna tider.

För att få hyra ett trygghetsboende krävs att en viss ålder är uppnådd. Ofta ska den som flyttar in vara över 70 år men det finns även boenden som har en lägre åldersgräns. Det är upp till varje trygghetsboende att sätta sin egen gräns. Det finns både biståndsbedömda och icke biståndsbedömda trygghetsboenden. För att få driva ett biståndsbedömt trygghetsboende krävs ett godkännande från Inspektionen för vård och omsorg (IVO). För att flytta in på ett biståndsbedömt trygghetsboende krävs vidare en godkänd biståndsansökan från aktuell kommun.

Gällande icke biståndsbedömda trygghetsboende får de som önskar flytta in ställa sig i en bostadskö. Den person som står längst fram i kön tilldelas i första hand ett ledigt boende oavsett vårdbehov. Varken biståndsbedömda eller icke biståndsbedömda trygghetsboende ställer upp något krav på att de boende ska vara i behov av omsorg eller vård vilket skiljer dem åt från andra typer av äldreboenden.

I ett trygghetsboende ingår varken service, mat eller sjukvård. Är en äldre person i behov av mer omfattande vård och omsorg ska i stället ett avtal om plats på äldre-/serviceboende upprättas. Klarar den äldre i fråga att bo kvar hemma, endast är i behov av enklare vård och omsorg och inte har något intresse av att flytta bör en ansökan om hemtjänst skickas in till kommunen där personen bor och därefter ett avtal om hemtjänst upprättas.

Är den som önskar hyra ett boende yngre än 70 eller på annan grund önskar hyra en traditionell hyreslägenhet ska i stället ett förstahandshyresavtal eller ett andrahandshyresavtal upprättas.


Hur fungerar det?

Ett hyresavtal gällande trygghetsboende upprättas gemensamt av en hyresvärd och en/flera hyresgäster. Är hyresvärden ett biståndsbedömt trygghetsboende krävs att den som önskar flytta in först vänder sig till kommunen i fråga med en biståndsansökan innan detta avtal kan upprättas.

Av avtalet ska det framgå vilka parterna är, vilken bostad som omfattas, vilka gemensamma utrymmen som finns tillgång till, hur ofta det kommer finnas personal/bovärd på plats samt hyresbelopp som ska betalas för boendet. Utöver detta ska även betalningsvillkor preciseras samt som händer vid sen inbetalning.

Avtalet ska vidare fastställa avtalsperioden, d.v.s. om det ska löpa tillsvidare eller på bestämd tid. Ett avtal som löper tillsvidare måste sägas upp för att upphöra att gälla medan ett avtal som löper på bestämd tid löper ut per automatik vid ett i förväg bestämt datum.

När avtalet är upprättat ska det signeras av samtliga parter och var part bör därefter behålla var sitt exemplar.


Tillämplig lag

Socialtjänstlag (2001:453)

12 kap. jordabalken (1970:994) - hyreslagen


Ändra mallen?

Du fyller i ett formulär. Dokumentet utarbetas direkt efter hand som du besvarar frågorna.

Till sist får du det i Word- och PDF-format. Du kan ändra och återanvända det.

Fyll i mallen