Skillnaden mellan att hyra, leasa och köpa

Senast ändrat: Senast ändrat:6 juli 2022

När egendom som t.ex. fordon, inventarier eller utrustning ska övergå i annans besittning kan antingen ett hyresavtal, leasingavtal eller ett köpeavtal upprättas beroende på situation. Vilken typ av avtal som ska upprättas beror först och främst på om äganderätten till egendomen ändras eller kvarstår och vidare hur egendomen ska behandlas vid avtalsperiodens slut.

1 Definitioner

1.1 Hyra

Hyra innebär att en person, fysisk eller juridisk, lånar någon typ av egendom mot ersättning till ägaren. Äganderätten till egendomen förändras inte utan att hyra någonting medför endast en nyttjanderätt, d.v.s. en rätt att bruka viss egendom.

1.2 Leasing

Leasing är en typ av hyresform där syftet vid slutet av hyresperioden i många fall är att äganderätten till det som leasas ska gå över från den som äger egendomen under leasingperioden, d.v.s. leasegivaren, till den som nyttjar egendomen under leasingperioden, d.v.s. leasetagaren. Ska äganderätten gå över sker det efter avtalsperiodens slut.

Leasetagaren får under leasingperioden bruka viss egendom mot en fast kostnad. Det finns två olika typer av leasing, finansiell och operationell leasing.

1.2.1 Finansiell leasing

Finansiell leasing är betydligt vanligare i Sverige än operationell leasing. Vad som kännetecknar finansiell leasing är att leasetagaren övertar de ekonomiska risker som är kopplade till att äga egendom, leasetagaren bär alltså det yttersta ansvaret för egendomen under leasingperioden. Vid avtalsperiodens slut övergår äganderätten ofta till leasetagaren, då möjlighet till att köpa egendomen ofta ges till ett förmånligt pris.

Är det ett företag som finansiellt leasar en egendom ses leasingkostnaden som ett lån och egendomen som restvärde, vilket får betydelse för redovisningen i bolaget.

1.2.2 Operationell leasing

Operationell leasing utgörs av sådan leasing som inte räknas som finansiell. Operationell leasing kan likställas med hyra då det får samma konsekvens för parterna. Egendom upplåts till nyttjande mot en ersättning. Någon större ekonomisk risk läggs inte på leasetagaren och vid avtalsperiodens slut går besittningen åter till leasegivaren.

1.3 Köp

Ett köp innebär ett ägarbyte av egendom. När ett köp är fullbordat upphör affärsrelationen mellan säljaren och köparen. Säljaren bär normalt inte längre något ansvar för egendomen, förutsatt att den inte är felaktig och köparen gör en reklamation.

Ett köp kan antingen betalas som en klumpsumma, ofta i direkt anslutning till köpet, eller via avbetalning. Ett avbetalningsköp är en typ av kreditköp där betalningen för det som köpts betalas eftersom. Vanligtvis delas betalningen upp i flera delbetalningar som fördelas under en bestämd period.

2 Likheter och skillnader

Den största skillnaden med att köpa egendom, i förhållande till att hyra eller leasa, är att äganderätten går över till köparen. Ett köp innebär inte bara en nyttjanderätt som både hyra och leasing gör. En nyttjanderätt innebär endast en rätt till brukande vilket innebär att uthyraren/leasegivaren kvarstår som ägare.

Trots vad som angivits ovan är ett köp inte helt olikt en finansiell leasing då detta kan jämföras med ett avbetalningsköp. Både vid finansiell leasing och vid avbetalningsköp är det egendomen i fråga som står som säkerhet. Skillnaden är dock att leasegivaren fortfarande äger egendomen medan äganderätten har gått över från säljare till köpare vid ett avbetalningsköp även om inte hela betalningen slutförts. I de flesta fall går äganderätten över till leasetagaren vid avtalsperiodens slut men det behöver inte vara så. I de fall äganderätten går över blir utfallet densamma som vid ett avbetalningsköp. Går äganderätten å andra sidan inte över, som framförallt är fallet vid operationell leasing, kommer egendomen återlämnas till leasegivaren vid avtalsperiodens utgång och förhållandet liknar då mer ett hyresförhållande. Det ska framgå av leasingavtalet om egendomen ska köpas loss av leasetagaren eller inte vid avtalsperiodens slut.

Hyra och leasing är liknande finansieringslösningar då båda innebär en nyttjanderätt. Operationell leasing karaktäriseras som ett hyresavtal och får alltså samma verkan för parterna, det är endast olika namn på samma rättsförhållande. Vad som skiljer hyra och operationell leasing mot finansiell leasing är å andra sidan först och främst att hyra inte möjliggör ett förvärv vid avtalsperiodens slut, vilket finansiell leasing kan göra. Finansiell leasing kan alltså utmynna i ett köp vilket innebär att nyttjanderätten bryts och ersätts med ett köp. Hyra och operationell leasing innebär en ren nyttjanderätt och kan alltså inte ändra karaktär på detta sätt.

Leasingavtal upprättas vidare normalt för en betydligt längre period än ett hyresavtal. När egendom leasas upplåts den oftast till nyttjande på flera år medan hyreskontrakt ofta är betydligt kortare. Ett hyreskontrakt kan löpa på lång tid men även under t.ex. endast några timmar eller ett fåtal dagar.

3 När kan hyra, leasing respektive köp bli aktuellt?

Köp blir aktuellt när syftet är att äganderätten till egendomen ska gå över från säljare till köpare. Säljaren gör sig av med egendomen och samtligt ansvar kopplat till den, bortsett från ansvar för fel i vara, och köparen övertar detta. När ett köp är fullbordat, d.v.s. då betalningen genomförts och egendomen har kommit i köparens besittning, är förhållandet mellan säljare och köpare avslutat. Köparen har sedan rätt att behandla egendomen bäst hen vill. Hyra och leasing blir i stället aktuellt då det är en nyttjanderätt som ska upprättas, d.v.s. när en person ska låna egendom under en tid.

Finansiell privatleasing kan t.ex. bli aktuellt då en person önskar köpa en bil men inte har ekonomin att göra detta. Genom att leasa en bil delas kostnaden upp per månad och i slutändan kan bilen i stället köpas till ett lågt pris. På detta sätt slipper leasetagaren ta ett lån för att köpa en bil. Det kan vidare vara så att personen i fråga inte blivit beviljad ett lån och på grund av den anledningen inte kan köpa bilen.

Hyra, eller operationell leasing, blir aktuellt då syftet med upplåtelsen endast ska medföra en nyttjanderätt. Hyrestagaren, eller den operationella leasetagaren, ska endast låna egendomen i fråga och det finns ingen möjlighet att äganderätten ska förflyttas vid avtalsperiodens slut. Att hyra, eller operationellt leasa, egendom är en god idé då den som nyttjanderätten upplåts till inte har något intresse av att själv äga egendomen i fråga. Ofta behöver hyrestagaren, eller den operationella leasetagaren, endast använda egendomen i fråga under en viss tid eller för att utföra ett visst projekt.

4 Fördelar och nackdelar

4.1 Hyra

En fördel med att hyra egendom är att en hyrestagare inte binder sig till egendomen på samma sätt som en köpare, och vidare att det största ansvaret för egendomen ligger kvar hos uthyraren. Hyrestagaren är självfallet ansvarig för att bruka egendomen med omsorg och är skyldig att ersätta uthyraren för skador som uppstår på egendomen till följd av dennes brukande men ansvar för t.ex. reparation och underhåll ligger kvar hos uthyraren. En hyrestagare har en fast kostnad att betala och behöver alltså inte oroa sig för att oväntade kostnader ska uppstå. En annan fördel är att hyran ofta är lägre än det belopp som en köpare, som har finansierat sitt köp genom ett lån, betalar in i månaden som avbetalning på lånet.

En nackdel med att hyra egendom jämfört med att köpa är att hyrestagaren ges mindre frihet då det ofta förekommer begränsningar i hur egendomen får användas. Är det t.ex. en bil som ska hyras kan dessa begränsningar gälla hur långt bilen får köras eller inom vilket geografiska område.

4.2 Leasing

En fördel med leasing, precis som vid hyra, är att leasegivaren behåller ett stort ansvar för egendomen under avtalsperioden även då egendomen är i leasetagarens besittning. Oftast är inte leasetagaren ansvarig för t.ex. reparationer och underhåll av egendomen, om inte annat avtalats, utan det ska bekostas av leasegivaren. Uppstår skada på egendomen som orsakats till följd av leasetagarens brukande av egendomen ska dock leasetagaren själv ersätta detta.

En annan fördel med att leasa egendom jämfört med att köpa är att det möjliggör för en person med en viss budget att t.ex. få tillgång till en bilmodell som vid ett köp faller utanför dennes budget. Vill en person köra en viss bil, men den ligger i en högre prisklass än vad personen har råd med att köpa, kan därför leasing vara en lösning på detta. Vidare behövs inget lån tas eller någon säkerhet ställas. Det krävs heller ingen kontantinsats vilket är ekonomiskt fördelaktigt.

En leasetagare har, precis som en hyresatagare, en fast kostnad att betala och behöver därför inte oroa sig för oväntade kostnader, vilket en person som köpt egendom måste vara beredd på.

En nackdel med att leasa egendom jämfört med att köpa är att leasetagaren ges mindre frihet kring användandet av egendomen då leasegivaren kan begränsa detta i avtalet. Rör ett leasingavtal t.ex. en bil kan begränsningen i användandet exempelvis röra hur långt bilen får köras eller i vilket geografiska område.

En fördel med finansiell leasing jämfört med hyra, framförallt långtidshyra, är att den leasingavgift som betalas kan ses som avbetalning då egendomen vid avtalsperiodens slut kan förvärvas av leasetagaren. Vid sådant förvärv är det oftast restvärdet på egendomen som ska betalas. Restvärdet är vad egendomen är värd efter avtalsperiodens slut, bilar och inventarier går med tiden ned i värde vilket försäljningsbeloppet ska spegla.

En nackdel med att leasa egendom är att leasetagaren under en tid binder upp sig till egendomen och oftast kan inte avtalet frånträdas i förväg utan att en avgift tas ut. Upphör leasetagarens behov att bruka egendomen är hen dock ändå låst till den och måste fortsätta betala fram tills avtalsperiodens slut, alternativt välja att betala en avgift för att frånträda i förtid. Storleken på denna avgift ska framgå av avtalet.

En ytterligare nackdel med att finansiellt leasa egendom jämfört med att köpa är att konsumentköplagen inte är tillämplig, även om syftet med upplåtelsen är att leasetagaren ska förvärva egendomen i framtiden. Fram tills förvärv sker ses rättsförhållandet som ett hyresförhållande och det är då i stället avtalet och de allmänna reglerna i avtalslagen som är tillämpliga. Konsumentköplagen medför ett stort skydd för konsumenter vilket alltså en leasetagare inte omfattas av.

Slutligen kan leasing vara fördelaktigt för företag då avgiften som betalas är avdragsgill i deklarationen. Vidare kanske ägandet i sig är ointressant och endast funktionen är av betydelse. Vid en sådan situation kan det vara onödigt att binda upp kapital i tillgångar genom ett köp.

4.3 Köp

Fördelen med att köpa egendom är den frihet som det medför. Efter ett köp har fullbordats är köparen fri att behandla och bruka egendomen bäst hen vill. Det finns ingen skyldighet att följa några av säljaren bestämda regler, vilket ofta finns för en hyres- eller leasetagare. En köpare kan t.ex. genomföra valfria ändringar i egendomen utan att hämta samtycke hos någon.

En nackdel med att köpa egendom är att det ofta kan bli dyrt och köparen kan i många fall vara tvungen att ta ett lån för att finansiera köpet. Även om ett lån tas är en köpare i de flesta fall tvungen att betala en procentuell del i kontantinsats. Att köpa egendom, och alltså ta över äganderätten, medför vidare ett stort ansvar och en nackdel med detta är att oväntade kostnader kan uppkomma. Uppstår skador, behov för reparation eller annat underhåll är det köparen som står för detta efter att köpet gått igenom.

5 Vad är bäst att välja?

För att avgöra om det är mest fördelaktigt att hyra, leasa eller köpa egendom måste behovet i det enskilda fallet analyseras. Avgörande är vilken budget som finns samt hur mycket egendomen i fråga ska användas. Har den som är i behov av egendomen en stor budget och ska använda egendomen under en lång tid kan köp vara att föredra i och med att räntor och andra dolda avgifter kan undvikas. Önskar den som är behov av egendomen ha full frihet i hur egendomen får användas är även köp att föredra. Är personen i fråga endast i behov av att använda egendomen under en kort period passar hyra bättre, då egendomen återlämnas när hyresperioden avslutas.

Är personen i fråga i behov av att använda egendomen under en längre period men t.ex. inte har råd att köpa eller vill dela upp betalningen är leasing att föredra. Genom att leasa egendom ges en möjlighet att köpa egendomen längre fram till ett mer förmånligt pris, i och med att egendomens restvärde minskar med tiden. En person som år ett inte har råd med t.ex. en bil kanske har det efter att ha leasat i tre år. Leasing är även en bra idé för en person som önskar nyttja en specifik bil eller inventarie som egentligen ligger utanför dennes köpbudget men hamnar inom dennes budget då leasing används som finansieringsmetod.

6 Sammanfattning

Skillnaden med att köpa egendom jämfört med att hyra eller leasa är att äganderätten till egendomen går över. Det utgör inte en nyttjanderätt som både hyra och leasing gör. En köpare betalar ett pris för att totalt ta över egendom medan en hyrestagare eller en leasetagare betalar ett belopp för att få bruka annans egendom. Äganderätten ligger alltså kvar hos uthyraren respektive leasegivaren.

Leasing kan förklaras som en hybrid mellan hyra och köp, då stora likheter finns till de båda finansiella metoderna. Det finns två olika typer av leasing där finansiell leasing är mer jämförbart med ett köp, även om karaktären till en början liknar hyra, och operationell leasing är att likställa med hyra. Finansiell leasing utmynnar många gånger i ett köp vid avtalsperiodens slut vilket innebär att det i praktiken kan jämföras med ett avbetalningsköp. En leasetagare betalar en avgift, ofta per månad, för att leasa egendomen i fråga. Vid avtalsperiodens slut kan egendomen köpas till restvärdet. Med restvärde avses det faktiska värdet på egendomen, vilket minskar i takt med att leasingperioden löper.

Hyra och operationell leasing innebär rena nyttjanderätter och någon möjlighet till att förvärva egendomen vid avtalsperiodens slut finns inte.

Om hyra, leasing eller köp är det bättre alternativet måste avgöras i varje enskilt fall, avgörande är vilket behov och vilken budget som finns. Det bör analyseras hur ofta och under hur lång period egendomen förväntas behövas samt hur mycket pengar som önskas spenderas. Det bör vidare tas i beaktning på vilket sätt egendomen önskas användas då både hyra och leasing ofta medför begränsningar i hur egendomen får användas.

Kort och koncist kan konstateras att hyra/operationell leasing passar sig då behovet är begränsat. Egendomen behövs endast under en kortare period och det finns därför inget intresse av ägande. Finansiell leasing passar sig då behovet är stort men budgeten inte räcker till. Ska egendomen användas under en längre period men kapital inte finns till att finansiera ett köp, eller ett lån inte vill tas, är leasing bättre då betalningen delas upp och möjlighet till förvärv i framtiden finns. Är behovet stort och stor budget finns är köp att föredra då räntor och dolda avgifter kan undvikas. Behöver personen i fråga ta ett lån för att finansiera köpet bör månadskostnaden för detta jämföras med kostnaden för att leasa för att avgöra vad som passar bäst.

Hämtningsbara mallar och exempel i Word- och PDF-format

Betygsätt den här handledningen