Avtal om avbetalningsköp Fyll i mallen

Hur fungerar det?

1. Välj den här mallen

Börja genom att klicka på "Fyll i mallen"

1 / Välj den här mallen

2. Fyll i dokumentet

Besvara några få frågor, så skapas dokumentet automatiskt.

2 / Fyll i dokumentet

3. Spara - Skriv ut

Dokumentet är klart. Du kommer att få det i Word- och PDF-format. Du kan ändra det.

3 / Spara - Skriv ut

Avtal om avbetalningsköp

Senast ändrat Senast ändrat 2024-04-04
Format FormatWord och PDF
Storlek Storlek3 till 5 sidor
Fyll i mallen

Senast ändratSenast ändrat: 2024-04-04

FormatTillgängliga format: Word och PDF

StorlekStorlek: 3 till 5 sidor

Fyll i mallen

Ett avtal om avbetalningsköp är en typ av köpeavtal där parterna kommer överens om att betalningen för det som köpts ska delas upp under en period. Köparen ska alltså göra flera delbetalningar framtill den fulla summan är betald. Detta avtal kan användas för kreditköp av lös egendom, d.v.s. saker, och tjänster. Det kan dock inte användas för lägenhetsköp, även om det faller in under begreppet lös egendom.

Ett avbetalningsköp kan förklaras som ett kreditköp. Köparen får tillgång till vad som köpts innan full betalning erlagts och står alltså i skuld till säljaren fram tills avbetalningsplanen fullföljts.

Att köpa någonting på avbetalning blir ofta i slutändan dyrare än att inte göra det. Anledningen till det är att det ofta utgår ränta på det obetalda beloppet samt andra avgifter som t.ex. uppläggningsavgift eller aviavgift. En vara som t.ex. kostar 10 000 SEK kan i slutändan, efter dessa avgifter, landa på 11 000 SEK. För en person som inte har möjlighet att betala 10 000 SEK vid ett tillfälle kan dock ändå delbetalning vara att föredra då månadskostnaden inte blir så hög.

Ska betalningen ske direkt vid köptillfället är det i stället ett allmänt köpeavtal som ska upprättas.


Hur fungerar det?

Ett avtal om avbetalningsköp ska upprättas mellan en köpare och en säljare. I många fall har dock säljaren den största makten och inflytandet över avtalet i och med att denne kan välja att inte sälja om köparen inte går med på de villkor och krav som ställs.

Det ställs inte upp något krav på skriftlighet utan även ett muntligt avtal är giltigt. Ett skriftligt är dock att föredra för att undvika oklarheter och oenigheter kring vad parterna faktiskt kommit överens om. Av avtalet ska det framgå vad som har köpts, till vilket pris samt den avbetalningsplan som ska gälla. Även parternas uppgifter samt vad som händer vid avtalsbrott framgå.

När avtalet är upprättat ska det signeras av båda parterna därefter ska var part behålla var sitt exemplar.


Tillämplig lag

För köp där säljaren är en näringsidkare, d.v.s. ett företag, och köparen en privatperson, d.v.s. konsument, är konsumentkreditlagen (2010:1846), konsumentköplagen (1990:932) och konsumenttjänstlagen (1985:716) tillämplig.

För köp där både säljare och köpare är näringsidkare är lag (1978:599) om avbetalningsköp mellan näringsidkare m.fl. och köplagen (1990:931) tillämplig.

Allmänna regler återfinns i lagen (1915:218) om avtal och andra rättshandlingar på förmögenhetsrättens område.


Ändra mallen?

Du fyller i ett formulär. Dokumentet utarbetas direkt efter hand som du besvarar frågorna.

Till sist får du det i Word- och PDF-format. Du kan ändra och återanvända det.

Fyll i mallen