Hyresavtal för fordon Fyll i mallen

Hur fungerar det?

1. Välj den här mallen

Börja genom att klicka på "Fyll i mallen"

1 / Välj den här mallen

2. Fyll i dokumentet

Besvara några få frågor, så skapas dokumentet automatiskt.

2 / Fyll i dokumentet

3. Spara - Skriv ut

Dokumentet är klart. Du kommer att få det i Word- och PDF-format. Du kan ändra det.

3 / Spara - Skriv ut

Hyresavtal för fordon

Senast ändrat Senast ändrat 2023-11-05
Format FormatWord och PDF
Storlek Storlek3 till 5 sidor
4,7 - 5 röster
Fyll i mallen

Senast ändratSenast ändrat: 2023-11-05

FormatTillgängliga format: Word och PDF

StorlekStorlek: 3 till 5 sidor

Betyg: 4,7 - 5 röster

Fyll i mallen

Detta avtal kan användas för att fastställa villkoren för en uthyrning av ett fordon. Parterna i denna typ av hyresavtal kan vara både privatpersoner, d.v.s. fysiska personer, och företag, d.v.s. juridiska detta. Detta avtal ska inte förväxlas med ett leasingavtal. Den främsta skillnaden är att ett leasingavtal ofta gäller för längre perioder och när avtalstiden nått sitt slut ska många gånger vad som leasas köpas ut, medan ett hyresavtal innebär en ren belåning av egendom.

Vad är ett fordon?

Ett fordon definieras som ett transportmedel som används för att transportera människor eller gods vid färd på mark. Detta dokument kan användas för uthyrning av all typ av fordon. Exempel på fordon är bil, lastbil och cykel. Även släpfordon som t.ex. husvagn hör hit även om det inte kan köras utan att kopplas till ett annat motordrivet fordon.

Hur fungerar det?

Hyresavtalet ska upprättas mellan en hyrestagare, d.v.s. den som ska ges nyttjanderätt till ett fordon, och en uthyrare, d.v.s. den som äger fordonet som ska hyras ut. Av avtalet ska det bl.a. framgå vilka parterna är, vilket fordon som är föremål för uthyrningen, den ersättning som ska utgå, betalningsvillkor, avtalsperiod samt vad som händer vid ett avtalsbrott. Avtalet bör vara så utförligt som möjligt för att undvika eventuell framtida tvist.

Eventuella fel och brister i fordonet ska framgå av bilaga till detta avtal. Detta är viktigt i ett bevishänseende då parterna enkelt kan konstatera om en skada uppkommit innan eller under uthyrning och därmed avgöra vem som ska ansvara för den.

Gällande avtalsperiod kan det antingen upprättas på bestämd tid, d.v.s. mellan i förväg bestämda datum, eller tillsvidare. Ett avtal som löper tillsvidare måste sägas upp för att upphöra att gälla och uppsägningstiden ska då framgå av avtalet. Uppsägningstiden är den period som avtalet fortsätter att löpa från att ena parten meddelat den andra om att avtalet önskas avslutas. Uppsägningstiden kan t.ex. uppgå till ett par veckor eller månader. Ett avtal som löper på bestämd tid löper ut per automatik det datum som anges i avtalet.

Ska hyrestagaren vara begränsad i vilket geografiska område fordonet får användas ska detta också framgå.

Parterna kan om så önskas ta in en sekretessklausul i avtalet. Följden av detta blir då att de förbjuds sprida konfidentiell information kring varandra till utomstående. Önskar parterna reglera sekretess mer detaljerat kan dock ett sekretessavtal upprättas parallellt med hyresavtalet.

När avtalet är upprättat ska det signeras av samtliga parter och var part bör därefter behålla var sitt exemplar.


Tillämplig lag

Lag (1915:218) om avtal och andra rättshandlingar på förmögenhetsrättens område


Ändra mallen?

Du fyller i ett formulär. Dokumentet utarbetas direkt efter hand som du besvarar frågorna.

Till sist får du det i Word- och PDF-format. Du kan ändra och återanvända det.

Fyll i mallen