Överst på sidan
Köpeavtal - husdjur Fyll i mallen

Köpeavtal - husdjur

Senast ändrat
Senast ändrat 2023-03-07
Format
Format Word och PDF
Storlek
Storlek 2 till 3 sidor
Fyll i mallen

Information om mallen

Senast ändratSenast ändrat: 2023-03-07

FormatTillgängliga format: Word och PDF

StorlekStorlek: 2 till 3 sidor

Fyll i mallen

Hur fungerar det?

1. Välj den här mallen

Börja genom att klicka på "Fyll i mallen"

1 / Välj den här mallen

2. Fyll i dokumentet

Besvara några få frågor, så skapas dokumentet automatiskt.

2 / Fyll i dokumentet

3. Spara - Skriv ut

Dokumentet är klart. Du kommer att få det i Word- och PDF-format. Du kan ändra det.

3 / Spara - Skriv ut

Köpeavtal - husdjur

Detta avtal kan användas för att ställa upp villkor kring ett köp av husdjur. Avtalet kan användas oberoende om parterna är privatpersoner eller företag.

Vad är ett husdjur?

Till begreppet "husdjur" hör samtliga djur som lever under människans vård och kontroll och som tillgodoser ekonomiska, sociala, estetiska eller andra behov. Exempel på husdjur är hund, katt, häst och kanin.


Hur fungerar det?

Ett köpeavtal upprättas mellan köpare och säljare för att fastställa vad som faktiskt överenskommits. Det ställs inte upp något krav på skriftlighet men det är att föredra då framtida eventuella tvister till stor del kan undvikas.

Det bör av avtalet bl.a. framgå vilka parterna är, vad för djur som köpts, betalningsvillkor, parternas ansvar och vad som ska hända vid fel i vara. När avtalet är upprättat ska det signeras av samtliga parter. Var part bör därefter behålla var sitt exemplar.

Beroende på om köpet utgör ett konsumentköp eller inte är parterna olika bundna av lag. Vid ett konsumentköp d.v.s. där köparen är en privatperson och säljaren ett företag, finns det betydligt mer regler att följa än i andra fall. Konsumenter har ett starkare rättsligt skydd än andra köpare då konsumentköplagen är tvingande till deras fördel. Avtal som strider mot denna lag på ett sätt som inskränker en konsuments rättigheter är därför ogiltiga. Gällande andra köp råder avtalsfrihet, vilket innebär att parterna fritt kan avtala om annat än vad som framgår av lag.


Tillämplig lag

Köplagen (1990:931) är tillämplig på köp där parterna är jämlika eller då ett företag köper en vara av en privatperson.

Konsumentköplagen (1990:932) är tillämplig på konsumentköp av varor, d.v.s. där en privatperson köper en vara av ett företag.


Ändra mallen?

Du fyller i ett formulär. Dokumentet utarbetas direkt efter hand som du besvarar frågorna.

Till sist får du det i Word- och PDF-format. Du kan ändra och återanvända det.

Fyll i mallen