Båtplatsavtal Fyll i mallen

Hur fungerar det?

1. Välj den här mallen

Börja genom att klicka på "Fyll i mallen"

1 / Välj den här mallen

2. Fyll i dokumentet

Besvara några få frågor, så skapas dokumentet automatiskt.

2 / Fyll i dokumentet

3. Spara - Skriv ut

Dokumentet är klart. Du kommer att få det i Word- och PDF-format. Du kan ändra det.

3 / Spara - Skriv ut

Båtplatsavtal

Senast ändrat Senast ändrat 2024-04-06
Format FormatWord och PDF
Storlek Storlek2 till 3 sidor
Fyll i mallen

Senast ändratSenast ändrat: 2024-04-06

FormatTillgängliga format: Word och PDF

StorlekStorlek: 2 till 3 sidor

Fyll i mallen

Ett båtplatsavtal avser förvaring av båt och upprättas mellan en båtägare och en person, antingen fysisk eller juridisk, som äger den plats där båten ska förvaras. Detta avtal kan användas för båtplats i form av kaj- och hamnplats under sommarperioden men även för vinterförvaring av båt både inomhus och utomhus.

Detta avtal kan användas för upplåtelse av båtplats till samtliga båttyper.

Ett båtplatsavtal är en typ av serviceavtal, ska parterna avtala om annan typ av service ska ett allmänt serviceavtal upprättas i ställe.


Vad är det för något?

Ett avtal gällande båtplats medför en nyttjanderätt för en båtägare att ställa sin båt på annans mark eller i annans lokal. Vilken typ av nyttjanderätt som upplåts beror på vart båtplatsen ligger. Rör det sig t.ex. om en kajplats eller plats vid en brygga utgör nyttjanderätten ett lägenhetsarrende. Även utomhusförvaring på land faller under samma kategori. Sker förvaringen på land inomhus, d.v.s. i ett skjul, förråd eller liknande utgör nyttjanderätten i stället hyra av lokal.

Utöver vad som angivits ovan kan tillhandahållande av båtplats i vissa fall räknas som förvaring av lös sak och därmed aktualisera konsumenttjänstlagen som medför ett större skydd för båtägaren. För att denna lag ska bli tillämplig krävs dock att en näringsidkare, d.v.s. ett företag, hyr ut en båtplats till en konsument, d.v.s. en fysisk person. Vidare ska näringsidkaren ha någon form av förvarings- eller vårdplikt över båten för att det ska klassas som förvaring av lös sak. Det räcker alltså inte med att båtägaren betalar ägaren av båtplatsen utan den senare ska bära ett ansvar.


Hur fungerar det?

Ett båtplatsavtal upprättas gemensamt mellan en båtägare och en person som äger den plats där båten i fråga ska ställas. Det finns inga krav i lag på vad ett båtplatsavtal ska innehålla men samtliga villkor för nyttjanderätten bör framgå. Även uppgifter till parterna och vad som händer vid tvist och avtalsbrott bör inkluderas.

När avtalet är upprättat ska det signeras av parterna och var part bör därefter behålla var sitt exemplar.


Tillämpliga lag

Lag (1915:218) om avtal och andra rättshandlingar på förmögenhetsrättens område

Jordabalken (1970:994)

Konsumenttjänstlag (1985:716) är tillämplig i de fall en näringsidkare tillhandahåller en privatperson en båtplats och det räknas som förvaring och varken arrende eller hyra.


Ändra mallen?

Du fyller i ett formulär. Dokumentet utarbetas direkt efter hand som du besvarar frågorna.

Till sist får du det i Word- och PDF-format. Du kan ändra och återanvända det.

Fyll i mallen