Vårdnadshavares förfrågan om att begära ut information om barn/minderårig från skola Fyll i mallen

Hur fungerar det?

1. Välj den här mallen

Börja genom att klicka på "Fyll i mallen"

1 / Välj den här mallen

2. Fyll i dokumentet

Besvara några få frågor, så skapas dokumentet automatiskt.

2 / Fyll i dokumentet

3. Spara - Skriv ut

Dokumentet är klart. Du kommer att få det i Word- och PDF-format. Du kan ändra det.

3 / Spara - Skriv ut

Vårdnadshavares förfrågan om att begära ut information om barn/minderårig från skola

Senast ändrat Senast ändrat 2024-03-20
Format FormatWord och PDF
Storlek Storlek1 sida
Fyll i mallen

Senast ändratSenast ändrat: 2024-03-20

FormatTillgängliga format: Word och PDF

StorlekStorlek: 1 sida

Fyll i mallen

Detta dokument kan avändas av vårdnadshavare som önskar begära ut viss information gällande sitt barn från den skola där barnet är, eller har varit, elev. Exempel på information som kan vara av intresse är ett barns närvaroprotokoll, betyg, utveckling eller liknande. Syftet med att begära ut information kan vara att en vårdnadshavare önskar vara delaktig i sitt barns skolgång och få en bättre förståelse för barnets utbildning och välbefinnande.

Vårdnadshavare är den/de personer som har det rättsliga ansvaret över ett barn. Vanligtvis utgör ett barns föräldrar vårdnadshavare men om dessa ansetts olämpliga kan annan/andra personer utsetts av domstol.

Generellt sett har vårdnadshavare rätt att få tillgång till information kring sitt barn från denns skola. Vårdnadshavare har rätt och en skyldighet att bestämma i frågor gällande sitt barns angelägenheter, förutsatt att barnet är minderårig, d.v.s. under 18 år. Det finns dock situationer då information gällande ett barn är sekretessbelagt även gentemot dennes vårdnadshavare. Exakt vilka uppgifter som är sekretessbelagda kan variera beroende på barnets ålder, sammanhanget och omständigheterna och en bedömning får göras i varje enskilt fall. Det kan vidare finnas begränsningar baserat på skolans interna riktlinjer eller skydd för andra elevers personuppgifter. En vårdnadshavare kan t.ex. nekas information om det bedöms skada barnet självt eller annan elev.

Det är viktigt att notera att samtliga skolor har en skyldighet att skydda sina elevers personuppgifter och att information gällande eleverna endast får tillhandahållas behöriga vårdnadshavare, socialtjänsten, rästtsliga myndigheter eller andra med särksilda behörigheter.


Hur fungerar det?

En vårdnadshavare som önskar begära ut information från en skola om sitt barn kan göra detta skriftligen via e-post eller brev som överlämnas till barnets lärare eller skolans ledning.

Av brevet ska det framgå vilken information som begärs ut, vilket barn informationen avser samt vem som begär ut informationen. För att garantera att endast behöriga vårdnadshavare får tillgång till informationen kan skolan be om en identifiering av vårdnadshavaren. Detta kan t.ex. ske genom att en kopia på vårdnadshavarens ID-handling bifogas detta brev. Har skolan en webbplats och detta brev skickas från en vårdnadshavares personliga inloggning kan detta anses vara tillräcklig identifiering.

Genom att skicka en skriftlig begäran om att information ska lämnas ut skapas en formell kommunikation mellan vårdnadshavaren och skolan. Detta underlättar processen och ger en tydlig dokumentation. Detta brev kan om så önskas följas upp personligen eller via telefon för att säkerställa att det har mottagits och hanteras på rätt sätt.


Tillämplig lag

Dataskyddsförordningen (GDPR)

Offentlighets- och sekretesslag (2009:400)

Föräldrabalken (1949:381)


Ändra mallen?

Du fyller i ett formulär. Dokumentet utarbetas direkt efter hand som du besvarar frågorna.

Till sist får du det i Word- och PDF-format. Du kan ändra och återanvända det.

Fyll i mallen