Föräldramedgivande resa med barn/barn ska resa själv Fyll i mallen

Hur fungerar det?

1. Välj den här mallen

Börja genom att klicka på "Fyll i mallen"

1 / Välj den här mallen

2. Fyll i dokumentet

Besvara några få frågor, så skapas dokumentet automatiskt.

2 / Fyll i dokumentet

3. Spara - Skriv ut

Dokumentet är klart. Du kommer att få det i Word- och PDF-format. Du kan ändra det.

3 / Spara - Skriv ut

Föräldramedgivande (resa med barn/barn ska resa själv)

Senast ändrat Senast ändrat 2024-02-29
Format FormatWord och PDF
Storlek Storlek1 till 2 sidor
4,9 - 7 röster
Fyll i mallen

Senast ändratSenast ändrat: 2024-02-29

FormatTillgängliga format: Word och PDF

StorlekStorlek: 1 till 2 sidor

Betyg: 4,9 - 7 röster

Fyll i mallen

För att ett barn, d.v.s. en person under 18 år, ska tillåtas resa utomlands ensam, med endast en av sina vårdnadshavare eller med någon annan person än dennes vårdnadshavare krävs ett föräldramedgivande. Detta är ett skriftligt godkännande att barnet i fråga tillåts resa utan vårdnadshavaren/vårdnadshavarna.

Vårdnadshavare är den/de som har det juridiska ansvaret över ett barn, detta är vanligtvis barnets föräldrar men kan även vara annan som domstolen utsett. Ett barn kan antingen ha en eller två vårdnadshavare. För de fall ett barn har två vådnadshavare krävs bådas samtycke för att barnet ska tillåtas resa själv eller med någon annan vuxen. Ska vidare ena vårdnadshavaren resa med barnet måste samtycke inhämtas från den andra vårdnadshavaren.

Ska flera barn resa utan vårdnadshavare, eller endast med en av sina vårdnadshavare, ska ett föräldramedgivande upprättas per barn.


Hur fungerar det?

För de fall ett barn har två vårdnadshavare ska ett föräldramedgivande upprättas gemensamt av dessa för resor som barnet ska göra själv eller med annan person. Ska barnet resa med en av vårdnadshavarna ska föräldramedgivande upprättas ensidigt av den vårdnadshavare som samtycker till resan. För de fall ett barn har en vådnadshavare ska denne upprätta föräldramedgivande själv.

Dokumentet ska till att börja med innehålla uppgifter till barnet samt vårdnadshavaren/vårdnadshavarna. Vidare ska det tydligt framgå vilken resa föräldramedgivandet avser, det ska både inkluderas avrese- och destinationsort, resan längd, samt vem som eventuellt ska följa med på resan.

När dokumentet är upprättat ska det signeras och dateras av den/de vårdnadshavare som godkänner resan i fråga. Många länder ställer krav på att ett föräldramedgivande ska vara apostille-stämplat. Apostille är en autoriserad stämpel som intygar att en signatur är äkta. Ställer destinationslandet krav på apostille-stämpel ska vårdnadshavaren/vårdnadshavarna efter signering av detta dokument ta med det för stämpling hos en valfri Notarius Publicus. Notarius Publicus utses av länsstyrelsen och och information vart man kan vända sig för apostille-stämpel finns på aktuell länsstyrelses webbplats.

Utöver vad som redan angetts bör det kontrolleras ifall eventuellt flygbolag/researrangör ställer upp något eget krav gällande resor för barn. Det kan t.ex. finnas en egen blankett som ska användas. Vidare är det viktigt att kolla upp med myndigheterna i det land som resan ska ske till huruvida krav ställs på föräldramedgivande. Upprättas inget föräldramedgivande när det ställs krav på det finns risk att resan stoppas vid en kontroll av antingen flygbolaget, om resan sker med flyg, eller vid gränskontroll i destinationslandet. Slutligen är det viktigt att kolla upp vilket språk föräldramedgivandet måste upprättas på. Ställs det t.ex. krav på att det ska medtas på engelska måste detta dokument först översättas.

När detta dokument är signerat, och eventuellt apostille-stämplat och översatt, ska det tas med vid resan i fråga.


Tillämplig lag

Föräldrabalken (1949:381)


Ändra mallen?

Du fyller i ett formulär. Dokumentet utarbetas direkt efter hand som du besvarar frågorna.

Till sist får du det i Word- och PDF-format. Du kan ändra och återanvända det.

Fyll i mallen