Överst på sidan
Au pair-avtal Fyll i mallen

Au pair-avtal

Senast ändrat
Senast ändrat 2023-09-01
Format
Format Word och PDF
Storlek
Storlek 4 till 6 sidor
Fyll i mallen

Information om mallen

Senast ändratSenast ändrat: 2023-09-01

FormatTillgängliga format: Word och PDF

StorlekStorlek: 4 till 6 sidor

Fyll i mallen

Hur fungerar det?

1. Välj den här mallen

Börja genom att klicka på "Fyll i mallen"

1 / Välj den här mallen

2. Fyll i dokumentet

Besvara några få frågor, så skapas dokumentet automatiskt.

2 / Fyll i dokumentet

3. Spara - Skriv ut

Dokumentet är klart. Du kommer att få det i Word- och PDF-format. Du kan ändra det.

3 / Spara - Skriv ut

Au pair-avtal

Ett au pair-avtal upprättas mellan en s.k. värdfamilj och en au pair. En au pair är en fysisk person från ett annat land än Sverige som ska komma till familjen och ha omsorg för familjens barn samt utföra hushållsuppgifter mestadels kopplade till detta. En au pair bor under avtalsperioden hos värdfamiljen och blir som en del i familjen under denna period.

Ett au pair-avtal är en typ av anställningsavtal vilket innebär att värdfamiljen klassas som arbetsgivare och den som är au pair klassas som arbetstagare.


Vem kan anställas som au pair?

En au pair kan antingen anställas från ett EU land eller ett tredje land, d.v.s. ett land utanför EU. Det är betydligt lättare att anställa en au pair från ett EU land då inget uppehållstillstånd krävs och parterna är mer fria att avtala om innehållet i avtalet. Anställs en au pair från ett tredje land krävs uppehållstillstånd och det är även striktare regler i övrigt som gäller.

För att få uppehållstillstånd måste följande krav vara uppfyllda:

  • Personen ska vara mellan 18 och 30 år,
  • Personen ska ha ett giltigt pass under hela vistelsen,
  • Personen ska ha ingått ett skriftligt au pair-avtal med en familj i Sverige,
  • Personen i fråga ska studera svenska under tiden hen är i Sverige,
  • Personen ska ha ekonomi att försörja sig under vistelsetiden och för att köpa en biljett till hem,
  • Personen ska ha, alternativt ansökt om, en sjukförsäkring som gäller vid vård i Sverige.

Anställs en au pair från ett EU land krävs inget uppehållstillstånd och ovan presenterade krav måste alltså inte vara uppfyllda. Utöver kravet på uppehållstillstånd får en au pair från ett tredje land endast arbeta 25 timmar per vecka medan en au pair som anställs från ett annat EU land får arbeta i upp till 40 timmar per vecka.


Arbetsuppgifter

En au pairs främsta arbetsuppgift är att omhänderta värdfamiljens barn i vardagen. Detta kan t.ex. inkludera att ge barnen mat, leka med dem, skjutsa och hämta från skolan och andra fritidsaktiviteter o.s.v. För en au pair från ett tredje land kan vidare enklare hushållsuppgifter kopplade till barnpassningen omfattas av arbetet. Detta kan t.ex. vara att tvätta barnens kläder eller handla matvaror och andra nödvändiga artiklar till barnen. För en eu pair från ett EU land kan arbetsuppgifterna vara mer omfattande, då parterna även kan avtala om hushållssysslor utan koppling till barnen.


Hur fungerar det?

Avtalet ska upprättas gemensamt mellan värdfamiljen och den som ska vara au pair. Av avtalet ska det bl.a. framgå vilka parterna är, vilka arbetsuppgifter som omfattas, arbetstider, vilka förmåner som följer med avtalet och den ersättning som ska utgå. Med förmåner förstås förutom ersättning i form av pengar i vart fall husrum och mat, ska ytterligare förmåner följa med avtalet ska även dessa framgå av avtalet.

Den som arbetar som au pair ska ersättas med fickpengar. I Sverige ska den minsta ersättningen uppgå till 3 500 SEK per månad. Både ersättningen och andra förmåner är skattepliktiga, den som är au pair ska alltså betala inkomstskatt på det som betalas i lön, d.v.s. fickpengarna, och värdfamiljen ska betala in arbetsgivaravgifter. Innan arbetsgivaravgifterna betalas får värdfamiljen dock göra rutavdrag.

Av avtalet ska vidare avtalsperioden framgå. Anställs en eu pair från ett tredje land kan avtalsperioden maximalt uppgå till 12 månader och någon förlängning kan normalt inte ske. Anställs en au pair å andra sidan från ett EU land kan avtalsperioden upprättas antingen på bestämd tid eller tillsvidare. Ett avtal som löper på bestämd tid upphör att gälla vid ett i förväg bestämt datum medan ett avtal som löper tillsvidare måste sägas upp för att upphöra att gälla.

Det är vidare en god idé att reglera sekretess i avtalet samt hur ett avtalsbrott ska hanteras. Med sekretess förstås ett förbud att dela konfidentiell information om motparten med tredje man. Ett avtalsbrott innebär att någon av parterna bryter mot en bestämmelse som parterna kommit överens om. Ett avtalsbrott kan t.ex. hanteras genom att den som brutit mot avtalet får betala skadestånd, d.v.s. ekonomisk ersättning till motparten, eller genom att avtalet sägs upp till omedelbart upphörande.

När avtalet är upprättat ska det signeras av båda parterna. Detta kan ske på var sitt håll i och med att parterna innan avtalsperiodens start befinner sig i olika länder. När ena parten signerat avtalet kan det skannas in och skickas över till motparten som i sin tur får signera. Båda parterna bör behålla en kopia signerad av dem båda.


Tillämplig lag

Lag (1970:943) om arbetstid m.m. i husligt arbete

Lag (1915:218) om avtal och andra rättshandlingar på förmögenhetsrättens område

Semesterlagen (1977:480)

Skadeståndslagen (1972:207)


Ändra mallen?

Du fyller i ett formulär. Dokumentet utarbetas direkt efter hand som du besvarar frågorna.

Till sist får du det i Word- och PDF-format. Du kan ändra och återanvända det.

Fyll i mallen