Förfrågan att begära ut barns patientjournal Fyll i mallen

Hur fungerar det?

1. Välj den här mallen

Börja genom att klicka på "Fyll i mallen"

1 / Välj den här mallen

2. Fyll i dokumentet

Besvara några få frågor, så skapas dokumentet automatiskt.

2 / Fyll i dokumentet

3. Spara - Skriv ut

Dokumentet är klart. Du kommer att få det i Word- och PDF-format. Du kan ändra det.

3 / Spara - Skriv ut

Förfrågan att begära ut barns patientjournal

Senast ändrat Senast ändrat 2024-03-20
Format FormatWord och PDF
Storlek Storlek1 sida
Fyll i mallen

Senast ändratSenast ändrat: 2024-03-20

FormatTillgängliga format: Word och PDF

StorlekStorlek: 1 sida

Fyll i mallen

Detta dokument kan användas av vårdnadshavare som önskar begära ut sitt barns patientjournal från t.ex. vårdcentralen eller ett sjukhus. En patientjournal är en skriftlig dokumentation över en persons medicinska historik och annan vårdrelaterad information.

Som barn räknas minderåriga personer, d.v.s. personer under 18 år. Vårdnadshavare är den/de som har det rättsliga ansvaret över ett barn. Vanligtvis är ett barns föräldrar även dennes vårdnadshavare men även annan kan ha utsetts av domstol ifall föräldrarna inte ansetts lämpliga.

Vårdnadshavare har som huvudregel rätt att få ut uppgifter från sitt barns patientjournal. Det finns dock undantag då denna rätt begränsas. Så är fallet t.ex. om barnet har nått en mogen ålder och självständighet för att fatta egna beslut om sin vård eller då det bedöms att en vårdnadshavares tillgång till informationen skulle kunna vara till skada för barnet. Vissa undantag kan vidare finnas när det gäller utlämnande av viss information som enligt lag klassas som känslig eller är sekretessbelagd. Exempel på sådana undantag är informtion om psykisk vård och smittsamma sjukdomar.


Hur fungerar det?

En begäran om att få ta del av ett barns patientjournal kan antingen göras muntligt på plats i kontakt med vårdpersonalen eller skriftligt via brev/e-post som överlämnas/skickas till den vårdinrättning som besitter patientjournalen i fråga.

Av begäran ska det framgå personuppgifter till det barn som patientjournalen omfattar, personuppgifter till den/de vårdnadshavare som upprättar begäran samt uppgifter till den vårdinrättning där barnet är inskrivet och journalen är förvarad. Det bör vidare tydligt framgå vilken information som begärs ut samt till vilket syfte. När begäran är upprättad ska den signeras av vårdnadshavaren/vårdnadshavarna.

Det bör kontrolleras i fall aktuell vårdinrättning har egna rutiner eller formulär som ska följas och användas då en vårdnadshavare önskar begära ut information angående sitt barn. Om så är fallet ska dessa följas/användas före detta dokument.


Tillämplig lag

Dataskyddsförordningen (GDPR)

Föräldrabalken (1949:381)

Hälso- och sjukvårdsdagen (2017:30)

Offentlighets- och sekretesslagen (2209:400)

Patientdatalagen (2008:355)

Patientsäkerhetslagen (2010:659)


Ändra mallen?

Du fyller i ett formulär. Dokumentet utarbetas direkt efter hand som du besvarar frågorna.

Till sist får du det i Word- och PDF-format. Du kan ändra och återanvända det.

Fyll i mallen