Överst på sidan
Köpeavtal - Bil Fyll i mallen

Köpeavtal - Bil

Senast ändrat
Senast ändrat 2023-08-08
Format
Format Word och PDF
Storlek
Storlek 3 till 4 sidor
Betyg 4,4 - 5 röster
Fyll i mallen

Information om mallen

Senast ändratSenast ändrat: 2023-08-08

FormatTillgängliga format: Word och PDF

StorlekStorlek: 3 till 4 sidor

Betyg: 4,4 - 5 röster

Fyll i mallen

Hur fungerar det?

1. Välj den här mallen

Börja genom att klicka på "Fyll i mallen"

1 / Välj den här mallen

2. Fyll i dokumentet

Besvara några få frågor, så skapas dokumentet automatiskt.

2 / Fyll i dokumentet

3. Spara - Skriv ut

Dokumentet är klart. Du kommer att få det i Word- och PDF-format. Du kan ändra det.

3 / Spara - Skriv ut

Köpeavtal - Bil

I ett köpeavtal fastställs villkoren för ett köp. Detta dokument kan användas för bilköp och kan användas oavsett om parterna är privatpersoner eller företag.

Om parterna utgör privatpersoner eller företag får betydelse för vilken lag som blir tillämplig och främst vilket rättsligt skydd som träder in. En privatperson som köper en bil av ett företag har t.ex. ett betydligt starkare skydd än en privatperson som köper en bil av en annan privatperson. Anledningen till detta är att det förstnämnda räknas som ett konsumentköp och då parterna inte är likställda träder ett skyddsnät in för konsumenten som är den underlägsna parten.

Är parterna likställda, eller då ett företag köper en bil av en privatperson, uppstår en avtalsfrihet vilket ger parterna möjlighet att utforma avtalet utan att hänsyn tas till vad som framgår av köplagen som annars är tillämplig.


Hur fungerar det?

Innan ett köpeavtal upprättas är det viktigt att köparen undersöker och provkör bilen ordentligt. Görs inte detta kommer köparen, förutsatt att det inte är ett konsumentköp, inte kunna hävda fel i vara gällande någonting som hen skulle ha upptäckt vid en undersökning av bilen. Vidare är det viktigt att kolla upp så att det inte finns några skulder kopplade till bilen. För att undvika eventuell tvist i framtiden bör säljaren överlämna en skriftlig bekräftelse på detta. Köparen bör också kontrollera så att säljaren är den registrerade ägaren till bilen. Ägaruppgifter finns tillgängligt hos Trafikverket i vägtrafikregistret.

När bilen är undersökt kan avtal upprättas och signeras. Det ställs inte upp något krav på att avtalet ska vara skriftligt men det är att föredra då framtida tvister om vad som överenskommits kan undvikas. Av avtalet ska samtliga villkor för köpet framgå. Det ska bl.a. framgå uppgifter om parterna, uppgifter om den bil som ska säljas samt pris och betalningsvillkor.

Avtalet ska upprättas i lika många exemplar som parter och efter det är signerat ska ägarbytet anmälas till Transportstyrelsen.


Tillämplig lag

För bilköp som inte klassas som konsumentköp är köplagen (1990:931) tillämplig i den mån den inte avtalats bort. Lagen är dispositiv och gäller endast om inget annat framgår av avtal.

För konsumentköp är konsumentköplagen (1990:932) tillämplig. Denna är tvingande till konsumentens fördel, vilket innebär att avtal som inskränker konsumentens rättigheter enligt lagen är ogiltiga. Avtal som ger konsumenten ytterligare rättigheter är dock giltiga.


Ändra mallen?

Du fyller i ett formulär. Dokumentet utarbetas direkt efter hand som du besvarar frågorna.

Till sist får du det i Word- och PDF-format. Du kan ändra och återanvända det.

Fyll i mallen