Köpeavtal - Bil Fyll i mallen

Hur fungerar det?

1. Välj den här mallen

Börja genom att klicka på "Fyll i mallen"

1 / Välj den här mallen

2. Fyll i dokumentet

Besvara några få frågor, så skapas dokumentet automatiskt.

2 / Fyll i dokumentet

3. Spara - Skriv ut

Dokumentet är klart. Du kommer att få det i Word- och PDF-format. Du kan ändra det.

3 / Spara - Skriv ut

Köpeavtal - Bil

Senast ändrat Senast ändrat 2024-04-15
Format FormatWord och PDF
Storlek Storlek3 till 4 sidor
Fyll i mallen

Senast ändratSenast ändrat: 2024-04-15

FormatTillgängliga format: Word och PDF

StorlekStorlek: 3 till 4 sidor

Fyll i mallen

Vad är ett köpeavtal för en bil?

Ett köpeavtal för en bil är ett juridiskt bindande dokument som upprättas i samband med ett bilköp. Avtalet reglerar villkoren mellan säljare och köpare och är ett bevis på att köpet ägt rum.


Vad finns det för olika typer av köpeavtal?

Ett köpeavtal kan både upprättas för köp av fast egendom och köp av lös egendom. Skillnaden dem emellan är främst vilka lagar som är tillämpliga.

Fast egendom definieras som jord som är indelad i fastigheter. En fastighet definieras vidare som ett mark- eller vattenområde inklusive dess tillbehör. Som lös egendom räknas allt som inte utgör fast egendom.

Vanliga köpeavtal:

  • Allmänt köpeavtal: Tillämpligt vid köp av lös egendom, ska användas då inget specialavtal enligt nedan finns tillgängligt.
  • Köpeavtal för bil: Tillämpligt vid köp av bil (lös egendom).
  • Överlåtelseavtal: Tillämpligt vid köp av bostadslägenhet/bostadsrätt (lös egendom).
  • Köpekontrakt för fastighet: Tillämpligt vid fastighetsköp (fast egendom).
  • Köpeavtal för husdjur: Tillämpligt vid köp av husdjur (lös egendom).


Måste ett köpeavtal upprättas vid en bilförsäljning?

Nej, det ställs inte upp något krav på att ett avtal upprättas vid en bilförsäljning även om det är att föredra. Regleras inte villkoren kring köpet i ett avtal finns stor risk att parterna hamnar i tvist om t.ex. äganderätt, vilken ersättning som ska betalas eller vilket skick bilen överlåtits i.

Utan ett skriftligt avtal blir det alltså svårt att bevisa vad parterna kommit överens om.


Vilka är de rättsliga förutsättningarna för att ett köpeavtal för en bil ska kunna upprättas?

För att ett köpeavtal ska kunna upprättas krävs att säljaren står som registread ägare till bilen i fråga. Ägaruppgifter finns tillgängligt hos Trafikverket i vägtrafikregistret och bör alltså kontrolleras innan köpeavtal upprättas.

Vidare är det viktigt för köparen att kolla upp så att det inte finns några skulder kopplade till bilen. Detta är ingen rättslig förutsättning men kan leda till tråkiga konsekvenser för köparen, är bilen t.ex. pantsatt kan bilen tas i anspråk av borgenären om skulden som är kopplad till bilen inte betalas. För att undvika sådan situation och eventuell tvist bör säljaren överlämna en skriftlig bekräftelse på att bilen inte är kopplad till några skulder.


Vem kan upprätta ett köpeavtal för en bil?

Ett köpeavtal för en bil ska upprättas mellan köpare och säljare. Både fysiska personer, d.v.s. privatpersoner, och juridiska personer, d.v.s. företag, kan vara part i en bilaffär och upprätta ett köpeavtal.

För att en fysisk person ska kunna vara part i ett köpeavtal gällande en bil krävs att denne är myndig, d.v.s. minst 18 år fyllda. Innan ett barn har uppnått myndig ålder är det dennes vårdnadshavare som förvaltar barnets egendom. Ett barn över 16 år som införtjänat pengar genom eget arbete har dock rätt att själv förvalta detta och har alltså möjlighet att köpa en bil för sådan inkomst. För att en omyndig person ska kunna köpa en bil krävs dock att dennes vårdnadshavare godkänner ägarbytet hos Transportstyrelsen. En vårdnadshavare ska vidare registrera sig som ansvarig för betalning av fordonsskatt, fordonsavgifter, trafikförsäkring och parkeringsanmärkningar.

Vårdnadshavare är den/de som har det juridiska ansvaret över ett barn. Vanligtvis är detta ett barns föräldrar men även annan kan ha utsetts av domstol.

Det ställs inget krav på att köparen har körkort för att köpet ska kunna gå igenom men det är självfallet ett krav för att denne ska kunna köra bilen.


Vem kan inte upprätta ett köpeavtal för en bil?

Det är i regel inte möjligt för en omyndig person, d.v.s. ett barn under 18 år, att ingå köpeavtal för bil. En person över 16 år som har intjänat pengar på egen hand har dock rätt att själv förvalta över dessa. För att kunna ingå ett köpeavtal för bil krävs dock ändå att barnets vårdnadshavare godkänner detta.


Hur lång period kan ett köpeavtal för en bil vara gällande?

Ett köpeavtal för en bil blir bindande i och med signeringen och innebär att äganderätten för bilen i fråga går över från köpare till säljare. Köpeavtalet är giltigt mellan parterna utan någon begränsning i tid, förutsatt att köpet inte hävs, d.v.s. går åter, p.g.a. att till exempel fel upptäckts i bilen.

Parterna anses ha uppfyllt sin del av avtalet när samtliga skyldigheter som villkorats har uppfyllts.


Vad ska göras efter ett köpeavtal för en bil har upprättats?

När köpeavtalet är upprättat ska det signeras av att både köpare och säljare. Innan signering bör dock köparen undersöka och provköra bilen ordentligt. Görs inte detta kommer köparen, förutsatt att det inte är ett konsumentköp, inte kunna hävda fel i vara gällande någonting som hen skulle ha upptäckt vid en undersökning av bilen.

Med konsumentköp förstås att en fysisk person, d.v.s. privatperson, har köpt någonting av en juridisk person, d.v.s. företag.

Avtalet ska upprättas i lika många exemplar som parter och efter det är signerat ska ägarbytet anmälas till Transportstyrelsen.


Vilka dokument ska bifogas ett köpeavtal för en bil?

Har bilen genomgått någon besiktning, d.v.s. officiell kontroll, bör besiktningsprotokollet bifogas köpeavtalet. I sådant protokoll ska bilens skick och eventuella brister noterats.


Är det nödvändigt med notarisering för att ett köpeavtal för en bil ska vara giltigt?

Nej, det ställs inget krav på notarisering av ett köpeavtal för en bil.


Ska ett köpeavtal för en bil registreras någonstans?

Nej, ett köpeavtal för en bil ska inte i sig registreras någonstans. Köparen ska dock anmäla ägarbyte till Transportstyrelsen.


Ska ett köpeavtal för en bil bevittnas?

Det ställs inget krav på att ett köpeavtal för en bil bevittnas.


Vilka kostnader är involverade vid upprättandet av ett köpeavtal för en bil?

Från att ägarbytet anmälts till Transportstyrelsen blir köparen skyldig att betala fordonsskatt, fordonsavgifter, trafikförsäkring och parkeringsanmärkningar för bilen.


Vad ska ett köpeavtal för en bil innehålla?

Ett köpeavtal för en bil ska innehålla följande information:

  • Parter
  • Köpeobjekt - d.v.s. uppgifter om den bil som omfattas av avtalet (märke, modell, färg etc.)
  • Pris
  • Betalningsvillkor - d.v.s. när och på vilket sätt betalning ska ske


Vilka lagar är tillämpliga på köpeavtal för bilar?

För bilköp som inte klassas som konsumentköp är köplagen (1990:931) tillämplig i den mån den inte avtalats bort. Lagen är dispositiv och gäller endast om inget annat framgår av avtal.

För konsumentköp är konsumentköplagen (1990:932) tillämplig. Denna är tvingande till konsumentens fördel, vilket innebär att avtal som inskränker konsumentens rättigheter enligt lagen är ogiltiga. Avtal som ger konsumenten ytterligare rättigheter är dock giltiga. Som konsumentköp räknas köp som görs av en fysisk person, d.v.s. privatperson, av en juridisk person, d.v.s. företag.

Allmänna avtalsrättsliga regler återfinns i lagen (1915:218) om avtal och andra rättshandlingar på förmögenhetsrättens område.


Ändra mallen?

Du fyller i ett formulär. Dokumentet utarbetas direkt efter hand som du besvarar frågorna.

Till sist får du det i Word- och PDF-format. Du kan ändra och återanvända det.

Fyll i mallen