Återkallande av samtycke till behandling av personuppgifter GDPR Fyll i mallen

Hur fungerar det?

1. Välj den här mallen

Börja genom att klicka på "Fyll i mallen"

1 / Välj den här mallen

2. Fyll i dokumentet

Besvara några få frågor, så skapas dokumentet automatiskt.

2 / Fyll i dokumentet

3. Spara - Skriv ut

Dokumentet är klart. Du kommer att få det i Word- och PDF-format. Du kan ändra det.

3 / Spara - Skriv ut

Återkallande av samtycke till behandling av personuppgifter (GDPR)

Senast ändrat Senast ändrat 2024-01-18
Format FormatWord och PDF
Storlek Storlek1 sida
Fyll i mallen

Senast ändratSenast ändrat: 2024-01-18

FormatTillgängliga format: Word och PDF

StorlekStorlek: 1 sida

Fyll i mallen

En privatperson, d.v.s. fysisk person, som har lämnat ett samtycke till behandling av personuppgifter enligt dataskyddaförordningen (GDPR) kan när som helst välja att återkalla det. Detta görs genom att kontakta det företag som behandlar uppgiferna eller dennes dataskyddsombud om något sådant är utsett.

Ett dataskyddsombud är ansvarig för att övervaka och säkerställa att ett företag följer bestämmelserna i GDPR och andra relevanta dataskyddslagar.

För att ett företag ska få behandla en persons personuppgifter, d.v.s. all information som direkt eller indirekt kan kopplas till en människa, krävs att ett tydligt och frivilligt samtycke har lämnats. Ett samtycke kan antingen lämnas skriftligt, digitalt eller muntligt och ska vara lika lätt att återkalla som att ge. Genom att återkalla ett samtycke förlorar det sin giltighet och företaget har inte längre någon rätt att behandla personuppgifterna.

Är det ett godkännande till att behandla personuppgifter som ska lämnas ska i stället ett samtycke upprättas.


Vad är personuppgifter?

All information som antingen direkt eller indirekt kan identifiera en människa räknas som personuppgifter. Exempel på personuppgifter är:

  • Namn
  • Personnummer
  • Adress
  • IP-adress
  • Bankkontonummer
  • Foton


Det finns vidare s.k. känsliga personuppgifter som kräver extra skydd och försiktighet vid behandling. Känsliga personuppgifter anses vara extra privata och kan avslöja känsliga aspekter av en persons liv. Exempel på känsliga personuppgifter är:

  • Etniskt ursprung
  • Religiös övertygelse
  • Hälsotillstånd
  • Sexuell läggning


I grund och botten omfattar begreppet "personuppgifter" all slags information som antingen enskilt eller i kombination med annan information kan användas för att dra slutsatser om en enskild persons identitet.


Hur fungerar det?

Det ska vara lätt att återkalla ett samtycke till användning av personuppgifter, är det inte det är samtycket inte att anses som giltigt. Ett samtycke kan återkallas av den som lämnat det och det kan både ske skriftligt, muntligt och digitalt. Det bör av samtycket framgå hur det kan återkallas i det enskilda fallet.

När ett samtycke ska återkallas bör det tydligt framgå vem som återkallar det samt att det faktiskt rör sig om ett återkallande. Detta dokument kan användas i syfte att återkalla ett samtycke antingen skriftligt med en underskrift eller digitalt genom att skicka det direkt till aktuellt företag. Se över det redan lämnade samtycket eller kontakta företaget i fråga för att ta reda på hur samtycket önskas återkallas i det enskilda fallet.

När detta dokument är upprättat bör det sparas en kopia innan det skickas till företaget i fråga för att undvika eventuell framtida tvist.


Tillämplig lag

Dataskyddsförordningen (GDPR)


Ändra mallen?

Du fyller i ett formulär. Dokumentet utarbetas direkt efter hand som du besvarar frågorna.

Till sist får du det i Word- och PDF-format. Du kan ändra och återanvända det.

Fyll i mallen