Hyresavtal - lös egendom Fyll i mallen

Hur fungerar det?

1. Välj den här mallen

Börja genom att klicka på "Fyll i mallen"

1 / Välj den här mallen

2. Fyll i dokumentet

Besvara några få frågor, så skapas dokumentet automatiskt.

2 / Fyll i dokumentet

3. Spara - Skriv ut

Dokumentet är klart. Du kommer att få det i Word- och PDF-format. Du kan ändra det.

3 / Spara - Skriv ut

Hyresavtal - lös egendom

Senast ändrat Senast ändrat 2024-01-07
Format FormatWord och PDF
Storlek Storlek3 till 4 sidor
Fyll i mallen

Senast ändratSenast ändrat: 2024-01-07

FormatTillgängliga format: Word och PDF

StorlekStorlek: 3 till 4 sidor

Fyll i mallen

Detta dokument kan användas då en person, fysisk eller juridisk, önskar hyra ut lös egendom till annan. Exempel på lös egendom är maskiner, verktyg, möbler och kläder. Även fordon och lägenheter räknas som lös egendom men för dessa finns specificerade hyresavtal som ska upprättas i stället, hyresavtal för fordon och andrahandsuthyrningsavtal för bostäder.

Hyra är en typ an nyttjanderätt som ges från en egendoms ägare, d.v.s. uthyraren, till en utomstående person, d.v.s. hyrestagaren. Innebörden av hyra är att hyrestagaren får använda egendomen i utbyte mot betalning. Äganderätten påverkas inte av ett hyresförhållande.


Vad är lös egendom?

Lös egendom är all egendom som inte utgör fast egendom, d.v.s. jord. I regel är lös egendom är sådant som kan förflyttas. Även bostadsrätter utgör lös egendom men är det en bostadsrätt som ska hyras ut ska i stället ett andrahandshyresavtal upprättas.


Syfte med uthyrningen

Detta avtal kan användas både i privat syfte mellan privatpersoner och i affärssyfte mellan företag eller mellan ett företag och en konsument, d.v.s. en privatperson.

Exempel 1 - Privat syfte
Anna ska ha en fest men har ingen musikanläggning. Hennes kompis Anton äger en stor högtalare och hyr ut den till Anna inför festen.

Exempel 2 - Affärssyfte (mellan företag)
Företag AB är i behov av en 3D-printer för att kunna framställa sina nya produktprototyper men har inte täckning för att köpa in det och väljer därför att hyra den från Företag X.

Exempel 3 - Affärssyfte (konsument)
Lisa ska gifta sig men har inte så stor budget för bröllopsklänning. Hon väljer att hyra en klänning från Företag AB för att komma ned i kostnad.


Hur fungerar det?

Hyresavtalet ska upprättas mellan en hyrestagaren och en uthyrare. Av avtalet ska det bl.a. framgå vilka parterna är, vilken egendom som är föremål för uthyrningen, den ersättning som ska utgå, betalningsvillkor, avtalsperiod samt vad som händer vid ett avtalsbrott. Avtalet bör vara så utförligt som möjligt för att undvika eventuell framtida tvist.

Eventuella fel och brister i egendomen ska även framgå antingen direkt i avtalet eller av bilaga. Detta är viktigt i ett bevishänseende då parterna enkelt kan konstatera om en skada uppkommit innan eller under uthyrning och därmed avgörande vem som ska ansvara för den. För att täcka upp för skador kan vidare villkor om försäkring inkluderas i avtalet. Sådan skadeförsäkring kan antingen gälla endast för egendomen i fråga eller för andra skador som uppstår i uthyrarens/uthyrarnas lokaler om egendomen ska användas där under hyresperioden.

Om så önskas kan villkor om deposition inkluderas som en säkerhet för uthyraren. Med deposition förstås en summa pengar som hyrestagaren överlämnar till uthyraren innan hyresperiodens början. Tanken är att depositionen ska återbetalas vid hyresperiodens slut förutsatt att ingen skada skett på egendomen som hyrts ut. Har skada uppstått har uthyraren rätt att använda depositionen för reparation eller kompensation.

När avtalet är upprättat ska det signeras av samtliga parter och var part bör därefter behålla var sitt exemplar.


Tillämplig lag

Det finns ingen lag som direkt reglerar uthyrning av lös egendom. Allmänna regler kring avtal återfinns i lag (1915:218) om avtal och andra rättshandlingar på förmögenhetsrättens område.

Är det en näringsidkare, d.v.s. ett företag, som hyr ut lös egendom till en konsument, d.v.s. privatperson, är lag (1994:1512) om avtalsvillkor i konsumentförhållanden tillämplig.


Ändra mallen?

Du fyller i ett formulär. Dokumentet utarbetas direkt efter hand som du besvarar frågorna.

Till sist får du det i Word- och PDF-format. Du kan ändra och återanvända det.

Fyll i mallen