Avtal om städning Fyll i mallen

Hur fungerar det?

1. Välj den här mallen

Börja genom att klicka på "Fyll i mallen"

1 / Välj den här mallen

2. Fyll i dokumentet

Besvara några få frågor, så skapas dokumentet automatiskt.

2 / Fyll i dokumentet

3. Spara - Skriv ut

Dokumentet är klart. Du kommer att få det i Word- och PDF-format. Du kan ändra det.

3 / Spara - Skriv ut

Avtal om städning

Senast ändrat Senast ändrat 2024-04-28
Format FormatWord och PDF
Storlek Storlek3 till 4 sidor
Fyll i mallen

Senast ändratSenast ändrat: 2024-04-28

FormatTillgängliga format: Word och PDF

StorlekStorlek: 3 till 4 sidor

Fyll i mallen

Vad är ett avtal om städning?

Ett avtal om städning är en typ av serviceavtal som upprättas då en person vill kontraktera annan för städning av exempelvis hem eller kontor. Avtalet fastställer villkoren för städningen och upprättas mellan en servicetagare, d.v.s. den person som efterfrågar städningen, och en servicegivare, d.v.s. den person som ska utföra städningen.


Vad finns det för olika typer av avtal om städning?

Ett avtal om städning kan antingen upprättas för städning av en bostad eller en lokal. Skillnaden dem emellan är endast att en bostad används för husrum åt en privatperson medan en lokal används för att bedriva näringsverksamhet.


Vad är skillnaden mellan ett avtal om städning och ett serviceavtal?

Ett avtal om städning är en typ av serviceavtal som är utformat specifikt för städning medan ett allmänt serviceavtal är utformat för att omfatta flera olika servicetyper.


Måste ett avtal om städning upprättas?

Nej, det sälls inget krav på att ett avtal om städning upprättas men det är att föredra för att undvika oklarheter parterna emellan.


Vem kan upprätta ett avtal om städning?

Ett avtal om städning upprättas gemensamt av en servicetagare, d.v.s. den person som efterfrågar städningen, och en servicegivare, d.v.s. den person som ska utföra städningen. Anlitar servicetagaren en städfirma och inte en enskild person att utföra städningen är det i stället företaget i fråga och inte den enskilda individen som ska utföra städningen som står som avtalspart.


Hur lång period kan ett avtal om städning vara gällande?

Ett avtal om städning kan antingen upprättas för ett enskilt eller återkommande städtillfällen. Ett avtal som omfattar återkommande städtillfällen kan vidare upprättas för ett exakt antal städtillfällen eller tillsvidare, d.v.s. fram tills någon av parterna väljer att avsluta avtalet.

Ett avtal som upprättas för ett bestämt antal städtillfällen (enskilt eller flera) upphör att gälla när den sista städningen är slutförd och parterna har uppfyllt sina skyldigheter enligt avtalet. Ett avtal som löper tillsvidare upphör att gälla i samband med att någon av parterna meddelar den andra om att avtalet önskas frånträdas. Har parterna avtalat om en uppsägningstid, d.v.s. period som avtalet fortsätter löpa från att meddelande om att det önskas frånträdas lämnats, måste denna beaktas innan avtalet upphör att gälla.


Vad ska göras efter ett avtal om städning upprättats?

När ett avtal om städning är färdigställt ska det signeras av båda parter, d.v.s. servicetagare och servicegivare, i två exemplar så att de kan behålla var sitt.

Anlitar servicetagaren en städfirma och inte en enskild person att utföra städningen är det företaget i fråga som står som avtalspart och ska signera och inte den enskilda individen som ska utföra städningen.


Är det nödvändigt med notarisering av ett avtal om städning för att det ska vara giltigt?

Nej, det ställs inget krav på notarisering av avtal om städning.


Ska ett avtal om städning registreras någonstans?

Nej, ett avtal om städning ska inte registreras någonstans.


Ska ett avtal om städning bevittnas?

Nej, det ställs inget krav på att ett avtal om städning bevittnas.


Vad ska ett avtal om städning innehålla?

Av ett avtal om städning ska följande information framgå:

  • Uppgifter till parterna
  • Typ av städning som ska utföras samt i vilken omfattning
  • Om städning ska vara återkommande eller om avtalet endast omfattar ett enskilt tillfälle
  • Pris samt betalningsvillkor
  • Villkor för avbokning
  • Hur avtalsbrott ska hanteras, d.v.s. en situation där någon part bryter mot vad som överenskommits


Vilka lagar är tillämpliga på avtal om städning?

Allmänna avtalsrättslig regler återfinns i lagen (1915:218) om avtal och andra rättshandlingar på förmögenhetsrättens område.

Städning omfattas av RUT-avdrag (d.v.s. skatteavdrag för hushållsnära tjänster som t.ex. rengöring, underhåll och tvätt) för privatpersoner, vilket innebär en rätt till ett avdrag om ca 50 % för arbetskostnaden. Regler för RUT-avdrag finns i 67 kap. inkomstskattelagen (1999:1229).


Ändra mallen?

Du fyller i ett formulär. Dokumentet utarbetas direkt efter hand som du besvarar frågorna.

Till sist får du det i Word- och PDF-format. Du kan ändra och återanvända det.

Fyll i mallen