Uppsägning av försäkringsavtal Fyll i mallen

Hur fungerar det?

1. Välj den här mallen

Börja genom att klicka på "Fyll i mallen"

1 / Välj den här mallen

2. Fyll i dokumentet

Besvara några få frågor, så skapas dokumentet automatiskt.

2 / Fyll i dokumentet

3. Spara - Skriv ut

Dokumentet är klart. Du kommer att få det i Word- och PDF-format. Du kan ändra det.

3 / Spara - Skriv ut

Uppsägning av försäkringsavtal

Senast ändrat Senast ändrat 2024-01-29
Format FormatWord och PDF
Storlek Storlek1 sida
Fyll i mallen

Senast ändratSenast ändrat: 2024-01-29

FormatTillgängliga format: Word och PDF

StorlekStorlek: 1 sida

Fyll i mallen

Ett försäkringsavtal upprättas mellan ett försäkringsbolag och en person, antingen juridisk eller fysisk, som önskar försäkra egendom eller sig själv. En juridisk person utgör ett företag medan en fysisk person utgör en privatperson. En försäkring fungerar på så sätt att försäkringstagaren betalar en avgift till försäkringsbolaget i utbyte mot att försäkringsbolaget ekonomiskt ersätter eventuella skador som under försäkringsperioden uppstår på den försäkrade egendomen.

En uppsägning av försärsäkringsavtal innebär att någon av parterna önskar frånträda avtalet. Det kan förklaras som ett meddelande till motparten om att avtalsförhållandet kommer att upphöra.


Hur fungerar det?

Försäkringstiden löper normalt för en period om ett år. Sägs försäkringsavtalet inte upp inför avtalsperiodens slut förnyas det med en ny försäkringsperiod om inte annat har avtalats.

Både försäkringstagaren och försäkringsbolaget har rätt att säga upp försäkringsavtalet. En uppsägning kan antingen ske till försäkringsperiodens utgång eller i förtid. Önskar försäkringsbolaget säga upp avtalet ska det ske skriftligen. Försäkringstagaren kan å andra sidan säga upp avtalet både muntligt och skriftligt men det senare är att föredra för att undvika eventuella missförstånd. Genom att datera en skriftlig uppsägning finns tyliga bevis på att en uppsägning faktiskt sätt och vid vilket datum.

Säger försäkringsbolaget upp avtalet krävs att vissa villkor är uppfyllda för att uppsägningen ska anses giltig. Sägs avtalet upp till försäkringsperiodens utgång krävs till att börja med att uppsägningen sker senast en månad innan dess. Vidare måste uppsägningen inkludera förfrågan om förnyad försäkringsperiod. Begär försäkringstagaren därefter att försäkringsperioden förnyas är uppsägningen endast giltig om det finns särskilda skäl att vägra förnyelse.

För att ett försäkringsbolag ska kunna säga upp ett försäkringsatval i förtid krävs att försäkringstagaren, eller den försäkrade, grovt åsidosatt sina skyldigheter enligt avtalet eller att det föreligger andra synnerliga skäl. Uppsägning ska i sådant fall ske utan onödigt dröjsmål och uppsägningstiden uppgår till 14 dagar.

En försäkringstagare har rätt att säga upp ett försäkringsavtal i förtid om försäkringsbolaget väsentligen åsidosatt sina skyldigheter enligt avtalet eller lag, om försäkringsbehovet faller bort, om försäkringen förnyats men inte betalats eller om det föreligger annan ny omständighet som får väsentlig betydelse för försäkringsförhållandet. Säger en försäkringstagare upp ett försäkringsavtal i förtid upphör det normalt att gälla dagen efter försäkringsbolaget meddelats.

Av uppsägningen ska det tydligt framgå att det rör sig om en uppsägning. Vidare ska information till parterna i försäkringsavtalet framgå samt datum som avtalet ska upphöra att gälla. Det ställs inte upp något krav på att uppsägningen signeras men det kan göras om så önskas. När uppsägningsbrevet är upprättat ska det överlämnas till motparten. Detta kan antingen ske i person, via post eller e-post.


Tillämplig lag

Försäkringsavtal (2005:104)


Ändra mallen?

Du fyller i ett formulär. Dokumentet utarbetas direkt efter hand som du besvarar frågorna.

Till sist får du det i Word- och PDF-format. Du kan ändra och återanvända det.

Fyll i mallen