Innebörden av ett äktenskapsförord - Varför upprätta ett?

Senast ändrat: Senast ändrat:13 april 2022
Betyg Betyg 4,6 - 4 röster

Ett äktenskapsförord upprättas gemensamt mellan makar eller blivande makar. Genom ett äktenskapsförord kan egendom ändra karaktär och göras till enskild. Följden av detta blir att egendomen som äktenskapsförordet avser faller utanför framtida bodelning. Önskar makarna ändra egendomens karaktär igen kan ett äktenskapsförord upprättas på nytt där den enskilda egendomen åter görs till giftorättsgods, vilket innebär att den kommer ingå i en bodelning.

1 Hur ett äktenskapsförord upprättas

Ett äktenskapsförord upprättas gemensamt mellan makar eller blivande makar. Det ska upprättas skriftligen och signeras av båda parter. Efter signering ska det skickas till Skatteverket för registrering.

Upprättas ett äktenskapsförord mellan blivande makar blir det gällande från äktenskapets ingående, förutsatt att det skickas in till Skatteverket inom en månad från att äktenskapet ingicks. Överskrids denna period, eller om det är två redan gifta makar som upprättar ett äktenskapsförord, börjar det gälla från den dag det ges in till Skatteverket.

2 Vad ett äktenskapsförord kan och inte kan reglera

2.1 Egendoms karaktär

Ett äktenskapsförord kan reglera egendoms karaktär, d.v.s. om viss egendom ska utgöra enskild egendom eller giftorättsgods. Giftorättsgods är all egendom som inte har gjorts till enskild egendom genom antingen äktenskapsförord, gåvobrev eller testamente. Har egendom gjorts till enskild genom ett äktenskapsförord kan makarna i fråga upprätta ett nytt om de önskar att egendomen återgår till att vara giftorättsgods.

Vid ett äktenskaps upphörande ska en bodelning genomföras, den egendom som ska fördelas mellan makarna i en sådan är allt giftorättsgods. Enligt huvudregeln ska denna egendom fördelas lika mellan makarna. Egendom som har gjorts till enskild borttas från bodelningen vilket innebär att den andra maken inte får ta del av denna egendoms värde.

2.3 Kan inte ändra ägarförhållanden

Ett äktenskapsförord kan inte ändra vem som ska klassas som ägare till en viss egendom. Det är således endast möjligt att genom ett äktenskapsförord göra den första makens egendom till dennes enskilda och vice versa. Önskar makarna flytta över ägandet av viss egendom och därefter göra den till enskild måste först en bodelning under bestående äktenskap genomföras, alternativt en gåva ges.

Exempel: Anna och Per är gifta och har två gemensamma barn, Anna har även ett barn sedan tidigare. Anna äger i princip all egendom och vill, när arv blir aktuellt, att hennes fritidshus ska tillfalla hennes och Pers gemensamma barn. Anna vill inte att hennes särkullbarn (d.v.s. barnet från det tidigare förhållandet) ska få någon rätt till fritidshuset. För att försäkra sig om detta måste äganderätten till fritidshuset gå över på Per, i och med att Annas särkullbarn inte har någon arvsrätt efter honom. Äganderätten går över till Per genom att Anna antingen upprättar ett gåvobrev där hon skänker fritidshuset till Per, eller att de tillsammans genomför en bodelning under deras äktenskap där fritidshuset tilldelas Per.

Först efter att antingen ett gåvobrev eller en bodelning är genomförd kan ett äktenskapsförord upprättas där fritidshuset görs till Pers enskilda egendom. På detta sätt kommer fritidshuset undantas framtida bodelning och helt tillfalla Per och i sin tur när han avlider deras gemensamma barn i arv.

3 Anledning att upprätta ett äktenskapsförord

3.1 Skydda egendom från bodelning

Det finns många anledningar till att upprätta ett äktenskapsförord, den gemensamma nämnaren är att makarna önskar skydda viss egendom. Genom att göra egendom till enskild genom ett äktenskapsförord kommer den undantas framtida bodelning och alltså helt och hållet behållas av den make som äger den redan innan bodelningen.

Situationer när makar kan vilja skydda egendom kan vara när en av dem har en betydligt högre inkomst eller förmögenhet än den andra maken. Upprättas inget äktenskapsförord kommer den mer förmögna maken göra en stor förlust vid en bodelning. För att säkra sin framtida ekonomi är det alltså viktigt att ett äktenskapsförord upprättas.

En ytterligare situation när en make kan önska skydda egendom är när hen vill behålla viss egendom på grund av affektionsvärde eller annat. Ett exempel kan vara att ena maken har ett företag som hen önskar behålla och inte dela i en bodelning. En viktig aspekt med just företag är att egenföretagare ofta pensionssparar privat och om inget äktenskapsförord upprättas ska detta ingå i en bodelning. Ett annat exempel kan vara att den ena maken tillsammans med hens familj äger en sommarstuga som de vill behålla inom familjen. Upprättas ett äktenskapsförord kan de försäkra att så blir fallet.

3.2 Skydda egendon från makes särkullbarn

Har den ena maken särkullbarn, d.v.s. barn med någon från en tidigare relation, kan ett äktenskapsförord upprättas för att skydda egendom från att tilldelas detta särkullbarn. Skrivs inget äktenskapsförord får särkullbarnet indirekt ta del av båda makarnas egendom genom arv.

Exempel: Linus och Lisa är gifta, Lisa har sedan tidigare ett barn med en annan man. Skrivs inget äktenskapsförord kommer makarnas egendom, enligt huvudregeln, fördelas lika i en bodelning. Detta innebär i sin tur att Lisas barn kommer tilldelas del av Linus egendom i arv vid Lisas frånfälle.

Utan äktenskapsord

Låt säga att Linus äger egendom till ett värde av 1 000 000 SEK och Lisa till ett värde av 600 000 SEK. Ingen egendom har gjorts till enskild genom äktenskapsförord, vilket innebär att makarna ska dela lika på det totala värdet. Linus och Lisa tilldelas alltså 800 000 SEK var. Lisa tjänar alltså 200 000 SEK på bodelningen som hennes särkullbarn senare kommer få ta del av. Linus förlorar således motsvarande, vilket innebär att hans arvingar får ett mindre arv i framtiden (förutsatt att ekonomin då ser likadan ut).

Med äktenskapsord

Omständigheterna är densamma som ovan bortsett från att makarna har upprättat ett äktenskapsförord där de har gjort samtlig egendom till enskild. I en sådan situation behöver ingen bodelning göras i och med att var make behåller sin egendom. Följden av detta blir att Linus slipper göra en förlust och hans totala egendom kommer i framtiden att tillfalla hans arvingar, Lisas särkullbarn kommer således inte få ta del i hans egendom.

5 Konsekvenser av upprättat äktenskapsförord

5.1 Minskat giftorättsgods

Genom att upprätta ett äktenskapsförord där egendom görs till enskild påverkas en framtida bodelning, då mindre egendom kommer ingå. Makarna kommer alltså i en sådan situation dela på ett mindre värde, samt att personen med den enskilda egendomen kommer ha egendom till ett större värde när bodelningen och skilsmässan är genomförd.

Exempel: Lena och Peter har ansökt om skilsmässa. Under sitt äktenskap upprättade de tillsammans ett äktenskapsförord där Lenas sommarstuga, värd 500 000 SEK, gjordes till enskild egendom. Det giftorättsgods som finns med i bilden och som ska fördelas mellan makarna är deras bostad värd 1 000 000 SEK och lösöre värt 100 000 SEK.

Vid en bodelning tilldelas makarna 550 000 SEK var (1 000 000 + 100 000 / 2 = 550 000).

Peter har efter skilsmässan egendom till ett värde av 550 000 SEK.
Lena har efter skilsmässan egendom till ett värde av 1 050 000 SEK (550 000 + 500 000 = 1 050 000 d.v.s. egendom som Lena tilldelats i bodelning samt hennes enskilda egendom).

5.2 Gäller inte mot tredje man

Viktigt att vara medveten om är att ett äktenskapsförord endast är giltigt mellan makarna i fråga. Det är inte giltigt gentemot tredje man (d.v.s. någon utomstående), även om det kan få indirekta konsekvenser. Har t.ex. ena maken stora skulder och är rädd för att utmätning ska bli aktuellt har äktenskapsförord ingen betydelse. Enskild egendom kan alltså utmätas, så kan även vara fallet för egendom som gjorts till den skuldfria makens enskilda egendom om det inte kan bevisas att denne är ensam ägare till egendomen, vilket i många fall kan vara svårt vid samboende.

Ett äktenskapsförord kan få indirekta konsekvenser gentemot en tredje man först efter en skilsmässa har genomförts. Har det funnits enskild egendom till ett stort värde i äktenskapet och den har tillhört ena maken kan den andra makens eventuella borgenärer påverkas vid en situation där utmätning blir aktuellt i och med att hen inte har lika mycket egendom som hen skulle haft om äktenskapsförordet inte upprättats.

6 Sammanfattning

Syftet med ett äktenskapsförord är att skydda viss eller all egendom från att ingå i en bodelning. Anledningarna till detta kan vara något av följande:

  • Ena maken är mer förmögen,
  • Någon make vill behålla viss egendom inom familjen,
  • Ena maken har specifik egendom som hen inte vill dela med maken i en bodelning, exempelvis ett företag,
  • Ena make vill undvika att den andra makens särkullbarn får ta del i egendom efter hen i arv.

Ett äktenskapsförord ska upprättas skriftligt, frivilligt och tillsammans mellan makarna. Det ska därefter signeras och skickas till Skatteverket för registrering.

Hämtningsbara mallar och exempel i Word- och PDF-format

Betygsätt den här handledningen