Bodelningsavtal - upplösande av äktenskap Fyll i mallen

Hur fungerar det?

1. Välj den här mallen

Börja genom att klicka på "Fyll i mallen"

1 / Välj den här mallen

2. Fyll i dokumentet

Besvara några få frågor, så skapas dokumentet automatiskt.

2 / Fyll i dokumentet

3. Spara - Skriv ut

Dokumentet är klart. Du kommer att få det i Word- och PDF-format. Du kan ändra det.

3 / Spara - Skriv ut

Bodelningsavtal - upplösande av äktenskap

Senast ändrat Senast ändrat 2024-04-15
Format FormatWord och PDF
Storlek Storlek1 till 2 sidor
Fyll i mallen

Senast ändratSenast ändrat: 2024-04-15

FormatTillgängliga format: Word och PDF

StorlekStorlek: 1 till 2 sidor

Fyll i mallen

Ett bodelningsavtal upprättas i samband med att ett äktenskap upphör. När ett äktenskap upphör ska makarnas egendom fördelas i en bodelning, vad som man kommer fram till ska sedan fastställas i ett bodelningsavtal. Är parterna inte gifta men befinner sig i ett kärleksförhållande där de bor tillsammans ska i stället ett bodelningsavtal för upphörande av samboförhållande upprättas om parterna vill flytta isär.

Önskar makarna omfördela sin egendom under bestående äktenskap ska ett specifikt bodelningsavtal för detta upprättas.


Vad är det för något?

När ett äktenskap upplöses ska en bodelning genomföras. Ett äktenskap kan upplösas antingen genom skilsmässa eller genom att ena maken avlider. Vid en bodelning ska makarnas giftorättsgods, enligt huvudregeln, fördelas lika mellan dem. Giftorättsgodset utgörs av all egendom som inte är enskild. Enskild egendom är sådan som antingen genom äktenskapsförord, gåvobrev eller testamente har föreskrivits inte ingå vid en bodelning. Finns det endast enskild egendom i makarnas bo behövs alltså ingen bodelning.

Från utgångspunkten om likadelning finns vissa undantag. Till att börja med står det makarna fritt att komma överens om en annan fördelning om så önskas. Vidare finns det tre möjligheter till jämkning, d.v.s. nedsättning, av bodelning. Det kan antingen ske till förmån för den efterlevande maken då denne kan välja att var make behåller sin andel av boet, till förmån för den rikare maken om äktenskapet varit kortvarigt eller om ett upprättat äktenskapsförord anses oskäligt.


Hur fungerar det?

När ett äktenskap upplöses ska en bodelning ske. Upplöses äktenskapet p.g.a. skilsmässa kan en bodelning genomföras från och med att ansökan om skilsmässa skickats in till tingsrätten, detta gäller även om tingsrätten beslutar att skilsmässan ska föregås med betänketid. Upplöses äktenskapet å andra sidan p.g.a. makes död kan bodelning ske efter bouppteckningsförrättningen, d.v.s. det tillfälle där den avlidnes tillgångar och skulder sammanställs.

Det finns ingen bortre gräns för när bodelning kan ske men för enkelhetens skull är det bra om det görs så nära inpå upplösningen av äktenskapet som möjligt. I bodelningen är det den egendom som finns på brytdagen som ska ingå, med brytdag menas den dag då ansökan om äktenskapsskillnad lämnades till tingsrätten, alternativt den dag en make avlidit. Denna egendom, ska innan bodelningen äger rum, spaltas upp tillsammans med makarnas skulder i en bouppteckning som sedan ligger till grund för bodelningen. Av bodelningsavtalet ska det sedan framgå vem av makarna som äger vad och vem som står på vilka skulder, ägarförhållandena kan här ändras men var make har i första hand rätt att behålla sin egen egendom.

Ett bodelningsavtal ska vara skriftligt och undertecknas av båda parter. Har äktenskapet upplösts genom en av makarnas död ska handlingen i stället undertecknas av den efterlevande maken och den avlidnes arvingar. Det finns inget krav på att bodelningsavtalet ska registeras men om så önskas kan det göras hos Skatteverket.


Tillämplig lag

Äktenskapsbalken (1987:230)


Ändra mallen?

Du fyller i ett formulär. Dokumentet utarbetas direkt efter hand som du besvarar frågorna.

Till sist får du det i Word- och PDF-format. Du kan ändra och återanvända det.

Fyll i mallen